Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 : 27 >> 

TMV: "Hati-Ku gelisah. Apa yang akan Aku katakan? Haruskah Aku berkata, ‘Bapa, jauhkanlah Aku daripada saat penderitaan ini’? Tidak. Aku datang justeru untuk mengalami saat penderitaan ini.


AYT: “Sekarang, jiwa-Ku gelisah. Apa yang akan Kukatakan? ‘Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini?’ Akan tetapi, untuk tujuan inilah Aku datang saat ini.

TB: Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.

TL: Sekarang ini jiwa-Ku sangat berdukacita; apakah Aku hendak katakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku daripada saat itu! Tetapi karena itulah Aku sampai kepada saat ini.

MILT: "Sekarang jiwa-Ku telah digelisahkan, dan Aku harus mengatakan apa? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Namun, karena inilah Aku telah datang pada saat ini.

Shellabear 2010: Sekarang hati-Ku galau. Apa yang akan Kukatakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku dari saat yang sukar ini? Justru untuk maksud itulah Aku sampai pada saat ini.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sekarang hati-Ku galau. Apa yang akan Kukatakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku dari saat yang sukar ini? Justru untuk maksud itulah Aku sampai pada saat ini.

Shellabear 2000: Sekarang hati-Ku galau. Apa yang akan Kukatakan? Ya Bapa, selamatkanlah Aku dari saat yang sukar ini? Tetapi justru untuk maksud itulah Aku sampai pada saat ini.

KSZI: &lsquo;Hati-Ku resah. Apa yang akan Kukatakan? Patutkah Aku berkata, &ldquo;Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini?&rdquo;

KSKK: Sekarang jiwa-Ku gelisah. Haruskah Aku berkata: "Bapa, luputkanlah Aku dari saat ini? Tidak, karena Aku datang ke dalam saat ini untuk menghadapi semuanya ini.

WBTC Draft: "Sekarang jiwa-Ku susah. Apa yang harus Kukatakan? Apakah Aku harus mengatakan, 'Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini?' Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.

VMD: “Sekarang jiwa-Ku susah. Apa yang harus Kukatakan? Apakah Aku harus mengatakan, ‘Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini?’ Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.

AMD: “Sekarang hati-Ku gelisah, apa yang harus Kukatakan? Apakah Aku akan berkata, ‘Bapa, jauhkanlah Aku dari penderitaan ini?’ Tidak, karena untuk itulah Aku datang ke dunia.

TSI: “Sekarang hati-Ku sangat sedih. Sebaiknya apa yang Ku-katakan dalam doa-Ku? Memang pantas bagi-Ku berdoa seperti ini, ‘Bapa, selamatkanlah Aku sekarang dari penderitaan ini!’ Tetapi Aku tidak bisa memohon seperti itu, karena justru untuk mengalami penderitaan inilah Aku datang ke dalam dunia ini.

BIS: "Hati-Ku cemas; apa yang harus Kukatakan sekarang? Haruskah Aku mengatakan, 'Bapa, luputkanlah Aku dari saat ini'? Tetapi justru untuk mengalami saat penderitaan inilah Aku datang.

BSD: Yesus berkata lagi, “Hati-Ku cemas; apa yang harus Kukatakan sekarang? Haruskah Aku berkata, ‘Bapa, lepaskanlah Aku dari penderitaan ini!’? Tetapi justru untuk mengalami saat penderitaan inilah Aku datang ke dunia.”

FAYH: Sekarang jiwa-Ku sangat gelisah. Haruskah Aku berdoa, 'Bapa, luputkanlah Aku dari apa yang akan datang'? Tetapi justru untuk itulah Aku datang!

ENDE: Sekarang djiwaKu gelisah. Apakah jang hendak Kukatakan? Ja Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, djustru untuk itulah Aku sampai pada saat ini.

Shellabear 1912: Maka sekarang pun berkocaklah hatiku: apakah yang hendak kukatakan? ya Bapa, selamatkanlah aku dari pada waktu kesusahan ini. Tetapi sebab itu juga aku sudah sampai kepada waktu ini.

Klinkert 1879: Adapon sakarang peloelah rasa hatikoe; apakah hendak koekatakan: Ja Bapa, lepaskanlah kiranja akoe daripada waktoe ini? Tetapi sebab itoe djoega akoe mendapati waktoe ini.

Klinkert 1863: {Mat 26:37,38,39; Mar 14:34; Luk 22:44} Sakarang ini hatikoe terlaloe soesah; apatah akoe maoe kata? Ja Bapa! lepaskenlah akoe dari ini waktoe, tetapi sebab itoe akoe mendapeti ini waktoe.

Melayu Baba: Skarang hati sahya terkachau; apa sahya boleh katakan? Ya Bapa, slamatkan-lah sahya deri-pada ini waktu ksusahan. Ttapi kerna ini sbab-lah sahya sudah datang sampai ini waktu.

Ambon Draft: Sakarangpawn djiwa B/eta ada berduka; dan apatah B/eta akan bilang? Bapa! tulong B/eta deri dalam djam ini! Tetapi awleh karana itu, Aku sudah datang di dalam djam ini.

Keasberry 1853: Adapun skarang turlalu dukachita hatiku; apakah aku handak burkata? Ya Bapa, lupaskanlah aku deripada waktu ini: tutapi adapun Subab aku handak mundapati waktu inilah, maka aku datang.

Keasberry 1866: Adapun skarang tŭrlalu susah hatiku, apakah aku handak bŭrkata? Ya Ayah, lŭpaskanlah aku deripada waktu ini; akan tŭtapi kŭrna sŭbab inilah aku datang pada waktu ini.

Leydekker Draft: Sakarang kaharuwanlah djiwaku: 'antah 'apatah 'aku 'akan berkata? ja Bapa, lepaskanlah 'aku deri pada saxat 'ini: tetapi 'awleh karana hhal 'itu 'aku sudah datang sampej kapada saxat 'ini.

AVB: “Hati-Ku resah. Apa yang akan Kukatakan? Patutkah Aku berkata, ‘Bapa, jauhkanlah Aku daripada saat penderitaan ini?’ Namun demikian, sebab itulah Aku datang menghadap saat ini.

Iban: "Diatu ati Aku balat tusah. Kati Aku patut nyebut -- 'Apai, lepaska Aku ari maya tu'? Enda patut, laban nya meh kebuah Aku udah datai ngagai maya tu.


TB ITL: Sekarang <3568> jiwa-Ku <5590> <3450> terharu <5015> dan <2532> apakah <5101> yang akan Kukatakan <2036>? Bapa <3962>, selamatkanlah <4982> Aku <3165> dari <1537> saat <5610> ini <3778>? Tidak <235>, sebab <1223> untuk itulah <5124> Aku datang <2064> ke dalam <1519> saat <5610> ini <3778>.


Jawa: Saiki nyawaKu trenyuh. Lan Aku bakal matur apa? Dhuh, Rama, Paduka mugi ngluwari Kawula saking wekdal punika? Ora, awit iya iku prelune anggonKu teka ing wektu iki.

Jawa 2006: Saiki nyawaku trenyuh, lan Aku bakal matur apa? Rama, Paduka mugi ngluwari Kawula saking kawontenan punika? Ora, awit iya iku preluné anggonku teka ing wektu iki.

Jawa 1994: "Saiki ati-Ku was-was. Banjur arep matur apa? Apa Aku kudu matur: ‘Rama, mugi sampun négakaken Kawula ngalami kasangsaran menika?’ Ora, sebab enggon-Ku urip tekan sepréné iki preluné supaya ngalami kasangsaran mau.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus ngomong menèh: “Atiku saiki sedi lan bingung. Lah Aku kudu ngomong apa? Mosok Aku nembung marang Gusti Allah Bapakku supaya Aku ora usah nglakoni kasangsaran iki? Ora, awit Aku teka nang jagat kéné tujuané nglakoni kuwi!”

Sunda: "Ayeuna hate Kami asa lalewang, jeung kudu ngomong naon? Naha kudu unjukan, ‘Ama, mugi eta wanci teh ulah dugi ka narajang ka Abdi’? Padahal pang Kami datang teh sangkan ngalaman eta wanci kasangsaraan.

Sunda Formal: Mangsa anu matak lewang kana jiwa Kami, ayeuna geus datang. Na kumaha Kami nya pipetaeun? Naha kudu unjukan: Nun Ama, mugi abdi diluputkeun, nyorang mangsa ieu! Paralun teuing menta kitu! Sabab ieu mangsa teh, wajib ku Kami disorang tur eta pisan anu jadi tujuan Kami.

Madura: "Sateya Tang ate arassa ketter; apa se ekoca’agiya Sengko’ sateya? Apa Sengko’ kodu ngoca’, ‘Rama, nyo’ona palopot abdidalem dhari sa’at ka’dhinto’?’ Tape Sengko’ dhateng parlo ngadhebbana sa’adda kasangsara’an reya.

Bauzi: Lahana Em etei vi ozodaha vanamai Em ahu faidi admahi seteho. Em Ai bake akatihasu gagoela? ‘Eba ba modi geàdalo modemna lam fa faatoi vei setem neào?’ lahame gagoe? Vab. Em labiham bie. Ame bak lam gi Ebe Eho bak niba lehe bak am bak.” Lahame Aho labihasu gagu ozoha vabamu fa ab gagoham.

Bali: “Ane jani keneh Gurune kaliput baan kaduhkitan. Kenken jani baan Guru? Apake Guru mapinunas teken Ida Sang Aji kene: ‘Duh Aji, rahayuangja Titiang saking panemayan sangsarane puniki!’, nanging tusingja buka keto pinunas Gurune sawireh tekan Gurune mula tuah buat nandang kasangsarane ene!

Ngaju: "Atei-Ku gogop; en je musti insanang-Ku toh? En musti Aku mansanan, 'Bapa, lapas Aku bara katika jetoh'? Tapi puna uka Aku mangkeme wayah kapehe jetoh Aku toh dumah.

Sasak: "Angen Tiang kuatir; napi saq harus Tiang ucapang mangkin? Napi Tiang harus ngucapang, 'Bapa, selametang Tiang mulai mangkin?' Laguq malahan Tiang dateng jari ngalamin penderitean niki.

Bugis: "Takkini-kini atik-Ku; aga harusu’ Upowada makkekkuwangngé? Harusu’-Ka’ga makkeda, ‘Ambo’, paleppe’-Ka polé ri wettuéwé"? Iyakiya mala untu’ péneddingiwi iyaé anrasa-rasangngé na Upoléna.

Makasar: "Lussa’minne atingKu: apa musti laKupau kamma-kamma anne? Mustika laKukana, ‘Bapa’, paliliA’ ri kamma-kammaya anne’? Mingka untu’ iaminne passessaya naKunia’ battu.

Toraja: Totemo te lendu’ rossona tu penaangKu; apara la Kupokada? la Kukuaraka: O Ambe’, karimmanniNa’ dio mai te attu iate! Tae’, apa iari to angKu lambi’i te attu iate.

Duri: Nakua Puang Isa, "Gaja liah penawang-Ku'. Apara to la kupau tee too? La kukuaraka, 'Oo Ambe', pasalama'na' jio mai tee kamaparrisan'? Te'da, sanga iamo joo nasuanna' Ambe'-Ku', angkuratu.

Gorontalo: Ti Isa loloiya poli odiye, ”Hila-U sukari da'a masatiya; wolo u mowali loiya-U mayi masatiya? Wonu Wau moloiya ode Allahuta'ala, ’Papa, salamatiya mayi Watiya to wakutu lo sikisa botiya.’ Bo uwito dila mowali, sababu makusudu lo nonao-U mayi botiya bome modutola to wakutu lo sikisa boti.”

Gorontalo 2006: "Hilaa-U̒ lawa-lawalo; wolo umusi loi̒yaa-U̒ botia? Wolo waajibu Wau̒ moloi̒ya, 'Paapa, lopatalo mai Watia monto saaa̒ti botie'? Bo tumbao̒ u molaasa mao̒ saaa̒ti polodutolo botieelo Watia lonao̒ mai.

Balantak: Taeni Yesus, “Koini'i noang-Ku siasa. Upa a men tio bo tundunon-Ku? Kabai Yaku' tio mama'ase' na Tama na surugaa kada' Yaku' sianta munsuri men bo sida iya'a? Sian, gause Yaku' notaka kada' munsuri repaan men koini'i.

Bambam: Husa' penabangku temo. Aka amo la kuua? La kuua haka: 'O Ambe', lappasannä' dio mai inde kamasussaam la ullambi'ä' temo'? Sapo' ia hi kusuhum sule inde lino, anna mala nalambi'ä' kamasussaam ia too.

Kaili Da'a: We'i-we'i nasusamo raraku e'i. Nuapa masipato kuuli we'i-we'i? Da'a masipato Aku manguli, 'Uma, kabasakamo Aku nggari kasusana to marata ri ja'iku.' Sabana patuju karataku e'i ala mombarasai kasusa etu!

Mongondow: "Moaíjar totok ing ginaku. Onu degaí im musti singogon-Ku in tana'a? Musti degaí Aku'oi moguman, 'Amaí, potalibdon ko'i-Nakoí in roriga tana'a makow? Diaí! Sin tuabií im mangale inangoian-Ku.

Aralle: Dinoa manaho si'da-si'da inahangku, dahi dai kuinsang aka ang la kutula'. Ampo' dä' mala malau dai' di Ambeku kuoate, 'Pakahaoingkä' inde kaha-kaha kamadahhaang ang la kuolai,' aka' nasuhung mentamaä' inde di lino anna malai kuolai inde kaha-kaha."

Napu: "Masusa laluNgku. Bara Kuisa apa au hangangaa Kuuli, lawi napombediingiNa laluNgku. LaluNgku ide mampeinao mekakae node: 'Uma, NukabahaNa wongkoya hangko i kapari au ina morumpaNa ide!' Agayana idomi tunggaiaKu mai i dunia, bona mantodihaNa kapari iti.

Sangir: "Naung-Ku e tụtaghiawahẹ̌; apạ e Takụ ipẹ̌bera su orasẹ̌ ini e? Arau Iạ mẹ̌berạeng, 'Amang, liuko Iạ bọu orasẹ̌ ini e tangu'? Kaiso paghudu mambeng kahombangeng u tempon sigẹ̌sạ ini e nakakarěnta si Siạ e.

Taa: Wali yako etu i Yesu manganto’o wo’u, “Aku masusa rayangKu ri tempo si’i mampobuuka kasesa to daKurata. Pei kesaa to daKuika? Aku taa maya mampokaika resi Pa’angKu manganto’o, ‘Pa’a, palaes Aku yako ri kasesa to daKurata.’ Gete, Aku taa kojo maya manganto’o ewa wetu, apa naka pei Aku ma’i see damangarata kasesa to etu semo.”

Rote: "Au dale nga to'a-sota. Besak ia Au muse ae le'e bai? Ade Au muse afa'da ae, 'Ama, fali ma Au neme hatematak ia mai leona do'? Te hu ka nde doidosok ia de Au mai.

Galela: To Ngohi Ai rohe qatoraka, so o kia asa Ai Babaka togolo. Upa sidago totemo, 'Baba, tanu Ngona noisirese to Ngohi Ai sangisara manena.' Magena togolowa, sababu igogou Ngohi tahino o orasi manena ma ngale Ngohi aku Ai sangisara manena tamoku."

Yali, Angguruk: "Ketiya Nindi anggin atuken Nikni fam nungge heng timin? Nikni, An nubam aruhu ane fahet Haren let Nabuhun ulug heng tamin ano? An kinangma tuma waharikikon siyag ane ari Nubam amag ulug waharikik angge re ari heng tamin fug.

Tabaru: "Tei, 'ai singina 'isusa. 'Okia salingou tongose? Salingou tongose? 'ato, ''Aba, noisiresene 'o sangisara ne'ena'? Ma ngano salingou tamoku 'o sangisara ne'ena, so ngoi toboa 'o duniano.

Karo: Jenari nina Jesus, "Genduari ceda kal ateKu. Kuga ndia ningKu? Kukataken ndia pagi, 'O Bapa, pedauh min paksa kiniseran enda i bas Aku nari?' Lang, sabap guna si e kap Aku reh, gelah Kunanami kiniseran e.

Simalungun: Na bulinsah do uhur-Hu nuan. Aha ma sihatahonon-Ku? Ham Bapa, paluah Ham ma Ahu humbani panorang on. Tapi tene, halani in do ase das Ahu bani panorang on.

Toba: Na bonsa do rohangku nuaeng; aha ma dohononku? Palua ma Ahu, Amang, sian tingki on? Alai tahe, ala ni i do umbahen na sahat tingki on tu Ahu.

Dairi: "Mellui kalohoon ngo atèngKu, kadè mo ndia Kudokken? Kennah mo ndia Kudokken: Ialè Pa, ulang mo padiat Aku menggongken kinidersa ènda? Tapi tupèh kumarna lako menggongken kinidersa èn ngo Aku asa roh.

Minangkabau: "Ati Ambo cameh; apo kiniko nan musti nan ka Ambo katokan? Apokoh patuik Ambo bakato bakcando iko, 'Oih Bapak, lapehkanlah Ambo, dari maso nan musti nan ka Ambo lalui ko'? Tapi, dek karano untuak ka mamikua sansaro itulah, mangkonyo Ambo turun ka dunie.

Nias: "Abu dõdõ-Gu; hadia niw̃a'õ-Gu iada'e? Hadia Umane, 'He Ama, bõi tehegõ Utõrõ wamakao andre'? Ba hiza ba wanõrõ famakao andrõ so Ndra'o.

Mentawai: "Apangan lé páonia, kukukua kineneiget? Aipoí, ai lé murerekké bagakku. Kiséan lé pá kukukua, 'Belaakéan lé aku Ukkui, ka tetre pasisiboat néné'? Tápoi mitsá, akuoi tebaí ka polak néné, masienungi tetre pangoringan lé.

Lampung: "Hati-Ku cemas; api sai haga Kuucakko tano? Musti kedo Nyak ngucakko, 'Bapa luputko Nyak jak saat inji'? Kidang justru untuk ngalami saat penderitaan injido Nyak ratong.

Aceh: "Até Ulôn seudeh that; peue nyang jeuet Lôn peugah bak saát nyoe? Peu kheueh jeuet Lôn peugah, ‘Bapak, peuseuliseh kheueh Ulôn bak saátnyoe’? Teuma ngon lagée nyoe keu Lôn rasa watée meudeurita nyoe kheueh Ulôn teuka.

Mamasa: Masussa penawangku temo. Akamo la kupokada? La kukuaraka: ‘O Ambe' lappasanna' dio mai kamaparrisan la ullambi'na' temo?’ Sapo iari kungei sae inde lino annu la ullambi'na' inde kamaparrisanne.

Berik: Yesus gamjon ga aa gutena enggame, "Ini Amna As jam jenbana. Ai namwer aas jepserem ga bas As biltena? Ai ke enggam As gutena, 'Uwa, As jam Is waakentaasini kapkaiserem jewer.'? Fas, Ai gam Ajam guyon. Jengga Ai nunu aaiserem ga enggalf Ai fortya kapkaiserem jeme Agam domolf.

Manggarai: Te ho’on wakar Daku kenduty, agu co’o kéta Laku taén? Ema, mo’éng koé Aku oné mai leso ho’o? Toé, ai latang te hitu muingk Aku tara maig oné leso ho’o.

Sabu: "Ne ade Ya, do dhari tarra ke ne hedui, ne nga ke ne do jhamma ta pale ri Ya pa dhara awe nadhe? We do jhamma Ya ta lii, pelude kowe Ya ngati awe do nadhe? Tapulara ne dakka Ya ma tu ta ma narro ma lake ne awe lua hedui-herui do nadhe ke.

Kupang: Yesus omong tamba bilang, “Beta pung hati rasa susa. Ma, ais Beta mau bilang karmana lai? Beta musti minta bilang, ‘Bapa! Kasi lapás sang Beta, ko biar Beta sonde usa mati sakarang,’ ko? Sonde! Beta sonde minta bagitu, tagal Dia utus sang Beta datang, ko Beta mati.

Abun: "Su ré, Ji jimnotbot Ji nggwa teker it anare. Su ré, Ji ki suma o ne? Ji ki sare do, 'Ji bi Ai, Nan nai Ji wé kadit sukye gato bere Ji ku ne et.' Nde re, Ji yo ki sane nde, we Ji ma mo bur ré wa Ji ku sukye gato bere yé ben nai Ji.

Meyah: Ebeibeyaif Didif dudou okum eteb. Tina Didif dinagot oida, Akeina buskotu Didif jeska mar okum insa kef guru. Jeska Didif din jeskaseda dita difera okora gij mona insa kef.

Uma: "Susa' nono-ku toi-e. Uma ku'incai napa to kana ku'uli'. Ria hi rala nono-ku doko' mekakae: 'Mama, bahaka-a-kuwo ngkai kaparia to neo' mporumpa'-a toi-e!' Aga bo toe-mi pai' tumai-a hi rala dunia', bona mpotodohaka kaparia toe.

Yawa: Yesus po raura nakato pare, “Soamo inanuga nseo majeve. Weti animaisye mi syare Syo raura? Indako Syo raura syare, ‘Injayo Amisy, Nyo siurijo nande so rapaya Rinai kai’? Vemo Syo raura taije maisy inya! Weye siuri so mirati mbewaramo ide no mine vone so.


NETBible: “Now my soul is greatly distressed. And what should I say? ‘Father, deliver me from this hour’? No, but for this very reason I have come to this hour.

NASB: "Now My soul has become troubled; and what shall I say, ‘Father, save Me from this hour’? But for this purpose I came to this hour.

HCSB: "Now My soul is troubled. What should I say--Father, save Me from this hour? But that is why I came to this hour.

LEB: "Now my soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, deliver me from this hour’? But for this [reason] I have come to this hour!

NIV: "Now my heart is troubled, and what shall I say? ‘Father, save me from this hour’? No, it was for this very reason I came to this hour.

ESV: "Now is my soul troubled. And what shall I say? 'Father, save me from this hour'? But for this purpose I have come to this hour.

NRSV: "Now my soul is troubled. And what should I say—’Father, save me from this hour’? No, it is for this reason that I have come to this hour.

REB: “Now my soul is in turmoil, and what am I to say? ‘Father, save me from this hour’? No, it was for this that I came to this hour.

NKJV: "Now My soul is troubled, and what shall I say? ‘Father, save Me from this hour’? But for this purpose I came to this hour.

KJV: Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

AMP: Now My soul is troubled {and} distressed, and what shall I say? Father, save Me from this hour [of trial and agony]? But it was for this very purpose that I have come to this hour [that I might undergo it].

NLT: Now my soul is deeply troubled. Should I pray, ‘Father, save me from what lies ahead’? But that is the very reason why I came!

GNB: “Now my heart is troubled -- and what shall I say? Shall I say, ‘Father, do not let this hour come upon me’? But that is why I came -- so that I might go through this hour of suffering.

ERV: “Now I am very troubled. What should I say? Should I say, ‘Father save me from this time of suffering’? No, I came to this time so that I could suffer.

EVD: “Now I am very troubled. What should I say? Should I say, ‘Father save me from this time {of suffering}’? No, I came to this time so that I could suffer.

BBE: Now is my soul troubled; and what am I to say? Father, keep me from this hour. No: for this purpose have I come to this hour.

MSG: "Right now I am storm-tossed. And what am I going to say? 'Father, get me out of this'? No, this is why I came in the first place.

Phillips NT: "Now comes my hour of heartbreak, and what can I say, 'Father, save me from this hour'?

DEIBLER: “Now I am disturbed in my inner being. …I do not know what to say./What shall I say?† [RHQ] Should I say, ‘My Father, save me from this time when I will suffer and die!’? No, I should not say that, because the reason I came …into this world/from heaven† was that I wouldsuffer [MTY] now.

GULLAH: “Now me haat burden down, an wa A gwine say? A cyahn say, ‘Fada, sabe me fom dat hour wen A gwine suffa.’ Cause ob dis bery ting, A come eenta dis wol.

CEV: Now I am deeply troubled, and I don't know what to say. But I must not ask my Father to keep me from this time of suffering. In fact, I came into the world to suffer.

CEVUK: Now I am deeply troubled, and I don't know what to say. But I must not ask my Father to keep me from this time of suffering. In fact, I came into the world to suffer.

GWV: "I am too deeply troubled now to know how to express my feelings. Should I say, ‘Father, save me from this time of suffering’? No! I came for this time of suffering.


NET [draft] ITL: “Now <3568> my <3450> soul <5590> is <5015> greatly distressed <5015>. And <2532> what <5101> should I say <2036>? ‘Father <3962>, deliver <4982> me <3165> from <1537> this <3778> hour <5610>’? No, but <235> for <1223> this <5124> very reason <5124> I have come <2064> to <1519> this <3778> hour <5610>. <<  Yohanes 12 : 27 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran