Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 : 42 >> 

TMV: Walaupun demikian, banyak juga penguasa Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi kerana mereka takut dilarang masuk ke rumah ibadat oleh orang Farisi, mereka tidak berani mengakui Yesus secara terang-terangan.


AYT: Meski demikian, banyak juga para pemimpin yang percaya kepada Yesus. Namun, karena takut kepada orang-orang Farisi, mereka tidak mengatakannya terus terang karena takut akan dikucilkan dari sinagoge.

TB: Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada-Nya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan.

TL: Meskipun demikian, maka banyaklah dari antara segala penghulu yang percaya akan Dia, tetapi oleh sebab orang Parisi tiada mereka itu mengaku, supaya jangan mereka itu dibuang dari rumah sembahyang.

MILT: Meskipun demikian, banyak juga dari antara para pemimpin yang percaya kepada Dia, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengaku, supaya mereka tidak menjadi terkucil dari sinagoga.

Shellabear 2010: Di antara para pemimpin, banyak juga yang menjadi percaya kepada Isa. Tetapi oleh karena orang-orang dari mazhab Farisi itu, mereka tidak mengakuinya dengan terus terang, supaya mereka tidak dikucilkan dari rumah ibadah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Di antara para pemimpin, banyak juga yang menjadi percaya kepada Isa. Tetapi oleh karena orang-orang dari mazhab Farisi itu, mereka tidak mengakuinya dengan terus terang, supaya mereka tidak dikucilkan dari rumah ibadah.

Shellabear 2000: Di antara para pemimpin, banyak juga yang menjadi percaya kepada Isa. Tetapi oleh karena orang-orang dari mazhab Farisi itu, mereka tidak mengakuinya dengan terus terang, supaya mereka tidak dikucilkan dari tempat ibadah.

KSZI: Sebenarnya banyak juga pemerintah yang percaya kepada Isa. Namun, disebabkan orang Farisi itu, mereka tidak berani mengakui-Nya secara terbuka kerana takut disingkirkan daripada saumaah.

KSKK: Banyak dari mereka, malah juga para pemimpin, percaya kepada Yesus; hanya saja mereka tidak berani mengakui Dia karena takut akan orang-orang Farisi, jangan sampai mereka dikucilkan dari sinagoga.

WBTC Draft: Sekarang banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan banyak juga pemimpin Yahudi percaya kepada-Nya, tetapi mereka takut kepada orang Farisi, sehingga mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Mereka takut dikucilkan dari rumah pertemuan.

VMD: Sekarang banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan banyak juga pemimpin Yahudi percaya kepada-Nya, tetapi mereka takut kepada orang Farisi, sehingga mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Mereka takut dikucilkan dari rumah pertemuan.

AMD: Namun, pada saat yang sama, banyak juga orang yang percaya kepada Yesus, termasuk pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Tetapi, karena takut kepada orang-orang Farisi mereka tidak mengatakannya dengan terang-terangan. Mereka takut akan dikucilkan dari rumah ibadah,

TSI: Tetapi pada waktu itu, sebenarnya sudah cukup banyak orang yang percaya kepada Yesus, termasuk para pemimpin Yahudi. Tetapi karena mereka takut kepada kelompok Farisi, mereka tidak mau mengakuinya secara terus terang, karena mereka takut diusir dan dilarang masuk ke rumah-rumah pertemuan orang Yahudi.

BIS: Walaupun begitu, banyak orang, bahkan di antara penguasa Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak berani mengakui itu dengan terus terang, sebab mereka takut jangan-jangan orang Farisi tidak memperbolehkan mereka masuk rumah ibadat.

BSD: Meskipun begitu, banyak orang, termasuk penguasa Yahudi, yang percaya kepada Yesus. Tetapi, mereka tidak mau mengatakan kepada orang lain bahwa mereka percaya. Sebab, mereka takut pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak mengizinkan mereka masuk rumah ibadat.

FAYH: Meskipun demikian, banyak pemimpin orang Yahudi percaya kepada-Nya sebagai Mesias. Namun mereka tidak berani mengakuinya kepada siapa pun, sebab mereka takut kalau-kalau orang Farisi akan mengucilkan mereka dari rumah sembahyang.

ENDE: Meski demikian, banjak djuga diantara orang-orang terkemuka, jang pertjaja kepadaNja, tetapi tidak setjara njata, sebab takut kepada kaum parisi, kalau-kalau mereka dikutjil dari sinagoge.

Shellabear 1912: Tetapi diantara penghulu-penghulu pun ada juga banyak orang yang perchaya akan Isa; melainkan tiada mengaku, oleh sebab orang Farisi: supaya jangan dibuangkannya dari dalam rumah tempat sembahyang:

Klinkert 1879: Kendatilah demikian, maka daripada segala penghoeloe pon ada banjak jang pertjaja akan Isa, tetapi tidak di-akoenja, sebab takoetnja akan orang Parisi, soepaja djangan mareka-itoe diboewang dari dalam masdjid.

Klinkert 1863: {Yoh 7:13,48} Maka soenggoeh ada djoega banjak dari panghoeloe-panghoeloe jang pertjaja sama Toehan, tetapi tidak dia-orang mengakoe, karna sebab orang parisi, {Yoh 9:22} asal djangan dia-orang diboewang dari dalem mesdjid.

Melayu Baba: Ttapi dalam pada itu, antara pnghulu-pnghulu pun ada banyak juga yang perchaya sama dia; ttapi deri sbab orang Farisi dia-orang t'ada mngaku, spaya jangan kna buang deri rumah-smbahyang:

Ambon Draft: Tetapi adalah djuga banjak-banjak deri antara Panghulu-panghulu, jang pertja-ja di dalam Dija, tetapi awleh karana awrang Farisi marika itu tijada mengakaw itu, agar djangan marika itu terbowang deri dalam Kanisa.

Keasberry 1853: Maka sunggoh pun ada juga banyak deripada punghulu yang purchaya akan dia: tutapi tiada marika itu mungaku itu subab orang Faresia, kurna takut jangan dibuang iya deri dalam kunisa:

Keasberry 1866: ¶ Maka sungguh pun ada juga banyak deripada pŭnghulu yang pŭrchaya akan dia, tŭtapi tiada marika itŭ mŭngaku itu, sŭbab takot akan orang Farisia, asal jangan dibuang iya deri dalam kŭnisa.

Leydekker Draft: Dan hanja sosonggohnja lagi banjakh 'awrang deri pada segala panghulu pertjajalah 'akan dija: tetapi 'awleh karana 'awrang Farisij tijadalah 'ija meng`akaw, sopaja djangan 'ija debowang deri dalam Kanisah.

AVB: Sebenarnya banyak juga pemerintah yang percaya kepada Yesus. Namun demikian, disebabkan orang Farisi itu, mereka tidak berani mengakui-Nya secara terbuka kerana takut disingkirkan daripada saumaah .

Iban: Taja pia, mayuh tuai orang Judah arapka Jesus. Tang sida enda ngaku nya laban sida takutka orang Parisi, laban sida takutka diri dibuai ari balai gempuru,


TB ITL: Namun <3676> <3305> banyak <4183> juga <2532> di antara <1537> pemimpin <758> yang percaya <4100> kepada-Nya <1519> <846>, tetapi <235> oleh karena <1223> orang-orang Farisi <5330> mereka <3670> <0> tidak <3756> mengakuinya berterus terang <0> <3670>, supaya <2443> mereka <1096> <0> jangan <3361> dikucilkan <656> <0> <1096>.


Jawa: Suprandene akeh uga para panggedhe kang padha pracaya marang Gusti Yesus, nanging marga saka para wong Farisi, pracayane mau ora kanthi blak-blakan, supaya aja nganti disebratake.

Jawa 2006: Ewadéné, akèh uga ing antarané para pangarep kang padha pracaya marang Yésus, nanging marga saka para Farisi, pracayané mau ora kanthi blak-blakan, supaya aja nganti padha disébrataké.

Jawa 1994: Éwasemono akèh uga para penggedhéné wong Yahudi sing padha precaya marang Gusti Yésus. Nanging wong-wong kuwi ora wani ngakoni precayané terang-terangan, merga padha wedi, aja-aja disébrataké saka sinagogé déning para wong Farisi.

Jawa-Suriname: Nanging senajan kepriyé waé ènèng wong gedé-gedé pirang-pirang, yakuwi penggedé-penggedéné wong Ju, sing pada pretyaya nèk Gusti Yésus kuwi kongkonané Gusti Allah. Nanging wong-wong iki pada wedi karo para Farisi, mulané ora gelem blaka nèk pretyaya, mengko ndak dietokké sangka sinaguk.

Sunda: Najan kitu, loba oge gegeden Yahudi anu palercayaeun ka Yesus, ngan teu waranieun nembrak, sarieuneun dipencilkeun ti imah ibadah ku urang Parisi sejenna,

Sunda Formal: Tapi papadaning kitu, loba ti golongan para pamingpin anu percaya ka Anjeunna; ngan nya kitu, teu waranieun bruk-brak sabab sarieuneun ditoker ku urang Parisi.

Madura: Maske kantha jareya, bannya’ oreng, la’-mala’ e antarana para pangobasa Yahudi, se padha parcaja ka Isa. Tape reng-oreng jareya ta’ bangal ngako rang-terrangan, sabab tako’ ta’ ebagi maso’ ka kennengnganna kabakteyan bi’ reng-oreng Farisi.

Bauzi: Ame Yahudi dam dua bak Yesus bake tu vuzehem vabnàme ame Yahudi dam busaoda eeda zi totbahota Aba tu vuzeheda ehe bak. Lahana ame dam labe ibi iho Yesus bake tu vuzehe bak lam Farisi dam labe aime ibi iho fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam mali gagu itam bak labna zohàme gi aa tu vuzehi meeda.

Bali: Ngawit saking punika, akeh pangageng bangsa Yahudine sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus; nanging malantaran ajerih marep ring pamimpin golongan Parisine dane tan purun maosang indike punika gegalangan, mangda dane tan kasepekang saking pasamuan.

Ngaju: Aloh kalote, mahin are oloh, tuntang kea bara marak panguasa Yehudi percaya dengan Yesus. Tapi ewen dia bahanyi mangaku hal te tarus-tarang, awi ewen mikeh, ela-ela oloh Parisi kareh mangahana ewen tame huma sombayang.

Sasak: Timaq maraq nike, malahan luwẽq dengan lẽq antare penguase Yahudi percaye lẽq Deside Isa. Laguq ie pade ndẽq bani akuq nike secare terus terang, sẽngaq ie pade takut ndaq-ndaq dengan Parisi ndẽq ngijinang ie pade tame balẽ ibadah.

Bugis: Namuni makkuwaro, maéga tau, mala ri yelle’na panguwasa Yahudié mateppe’ lao ri Yésus. Iyakiya dé’ nabarani mangakuiwi terus terang, saba’ métaui ajakké dé’ nariyelloreng mennang ri tau Farisié muttama’ ri bola assompangngé.

Makasar: Mingka manna nakamma, jai tonji tau tappa’ mae ri Isa; ba’lalo nia’ todong pamarentana tu Yahudia tappa’. Mingka taerokai ke’nanga mangaku silambusu’na angkana tappaki ke’nanga; lanri mallaki ke’nanga ri tu Farisia, gassingka tanipa’biangai ke’nanga antama’ ri balla’ sambayanga.

Toraja: Moi anna susito, buda tu mai pangulu umpatonganNi, apa belanna to Farisi, tae’mi namangaku, kumua da naditassu’i lan mai banua pa’kombongan.

Duri: Moi nasusi joo, buda una pekaamberan to-Yahudi matappa' lako Puang Isa, apa te'da nabarani mpaui lako tau, sanga malaja'i tangnaeloran to-Farisi mentama bola passambajangan.

Gorontalo: Openu boli odito, ngohuntuwa tawu ta ma pilaracaya ode oli Isa to wolota limongoliyo woluwo olo mongotauwa lo tawu lo Yahudi. Bo timongoliyo dila barani mongaku, sababu timongoliyo mohe ma entela lo tawu-tawuwala ta o pahamu Parisi momaso ode bele hepotabiyalo.

Gorontalo 2006: Eleponu odito, dadaata tau, tumbao̒ towolota lo tahidihima kawasa lo Yahudi palacaya li Isa. Bo timongolio diila buheli motolongaku uito wolo juujulu, sababu timongolio moohe diila bolo taulo Parisi diila mongohi olimongolio tumuwoto ode bele potabiaalo.

Balantak: Maune' koiya'a, biai' a mian men noparasaya ni Yesus tonsoop uga' moomoola'na Yahudi. Kasee i raaya'a babata mimpipiile'kon se' i raaya'a parasaya, gause layaonkon mian Farisi too mba'a sianmo mamatalai minsoop na laigan bakitumpuan.

Bambam: Moinna anna susi, buda siam duka' to kasallena to Yahudi matappa' lako Puang Yesus. Sapo' moka ohi umpellampasanni indo kamatappasanna aka mahea'i lako to illaam kakalebuanna Parisi. Aka naua tä'um la mepäbäi tama pa'sambajanganna to Yahudi ke matappa'i tau lako Puang Yesus.

Kaili Da'a: Naupa iwetu nadea wo'u topanggeniaka nto Yahudi to nomparasaya Yesus. Aga ira da'a nabia nompangaku etu ri ngayo ntau dea sabana naeka ira ka to Parisi, ne'e-ne'e ira rasuwuraka nggariara sapo mpodade.

Mongondow: Umpakah natua, nobayongbií intau, nodapot in oyuíon itoi mita in Yahudi nopirisayadon ko'i Yesus. Ta'e mosia diaí mokobalií im mongaku taran-tarangan, sim mo'ondok dikabo diaídon ogoi intau im Parisi mosia tumu'ot kom baḷoi pososambayangan.

Aralle: Moinnakato noa yatoo, mai'di to Yahudi ang mampetahpa' pano, moi di alla'na to pambahanannaii. Ampo' dai sika bahani naakui di olona tau mai'di, aka' mahea' pano di to Farisi la daine' sika napabei mentama di pa'sambayanganna.

Napu: Nauri nodo, ara worihe bosa tadulakonda to Yahudi au mepoinalai i Yesu. Agayana i lalunda pea mepoinalai, lawi mampokalangahe to Parisi; langahe ina barapi rapaliu mesua i sou penombaa.

Sangir: Manilaing kerene, lawọ taumata ore lai sutal᷊oarang měngangawasang Yahudi nangimang su Mawu Yesus. Kai i sire tawe wahani měngakung ene ipakal᷊ahẹ, batụu i sire matakụ kiwuạu tau Farisi e tawe mapakawalan sire sumuẹ̌ su wal᷊em pẹ̌kakal᷊iomanengang.

Taa: Pei nempo re’e tau tu’a nto Yahudi to taa mangaya i Yesu, pei re’e seja boros sira to mangaya Ia. Pei sira taa mampongakung pangaya nsira etu ri tango ntau boros, apa sira meka resi to Yahudi to aliran Parisi. Apa sira mampobuuka to Parisi etu tamo damangabiaka sira masua ri banua to napampotunde nsira.

Rote: Leomae leondiak boe, hataholi ba'u ka, lena-lenak nai manakoasa Yahudi la dalek, lamahele Yesus boe. Tehu ala ta lapalani manaku dede'ak ndia no mangale'dok fa nana, ala bii boso nalosak hataholi Farisi la ta po'is leu masok so'on.

Galela: Ngaroko, igogou, o Yahudika ma roriri manga sidongirabaka lo kanaga yadala o Yesuska wipiricaya, duma manga piricaya magena ona asa isipongo de imangakuwa o nyawa manga simaka. Ona gena yamodo sababu manga dodiao o Farisika ma nyawa. Idodooha ma ngale onaka, nakoso Una wipiricayaka so ona gena yasimaha kawa manga puji ma bi tahuka yowosa.

Yali, Angguruk: Ari reg angge famen Yahudi inap onowesi arimano anggolowen Yesus fam wenggel haruk lit welatfag angge famen Farisi inaben yeng umbuhup tohon ulug fag toho hiyag isibag fug.

Tabaru: Ngaro koge'ena, ma manga gudai mita yongaku 'o Yesusika, naga 'o Yahudioka manga balu-balusu sona. Ma 'ona koyomoroinuwa yosikawasa, sababu 'ona yakimodongo 'uwa sigado 'o Farisioka koyosidabiwau yowosanga ma Jou 'awi Woaka.

Karo: Amin bage gia nterem nge kalak Jahudi si erkuasa tek man Jesus. Tapi erdandanken mbiar ia ipedarat kalak Parisi i bas Rumah Pertoton nari la ia terang-terangen encakapken kinitekenna.

Simalungun: Age humbani sipambobai buei do na porsaya Bani, tapi halani biar ni sidea mangidah Parisei, seng ibagas na talar, ase ulang ipabali sidea humbani kuria,

Toba: Nang sian angka partogi pe, adong do nian na nia na gabe porsea di Ibana; alai ndang diparhatopot nasida i ala ni angka Parise, asa unang bali nasida sian huria.

Dairi: Tapi tukasi pè bagidi, mèduk ngo pengulu-pengulu kalak Jahudi percaya taba Jesus, tapi oda pang kalak i mengaku i sintarar, asa ulang iliplip kalak idi, ipas agama nai, ai mbiar ngo kalak i midah penguasa-penguasa kalak Jahudi.

Minangkabau: Biyapun baitu, sambuah juwo urang nan picayo, malahan ado panguwaso urang Yahudi bagai, nan picayo kabake Isa Almasih. Tapi inyo indak barani bataruih tarang, dek karano inyo takuik, kok tawu urang Farisi, mako inyo indak dipabuliahkan lai masuak ka rumah ibadaik.

Nias: Ba hew̃a'ae si manõ, ato gõi ndra salaw̃a niha Yahudi zi faduhu tõdõ khõ Yesu. Ba hiza aiw̃õ ira wangombakha da'õ, bõrõ me ata'u ira na laheta moroi ba gosali ira, ira Farizai'o.

Mentawai: Tápoi kenanen kisedda, maigi leú sia simatonem baga; elé beri leú ka talagadda tai bajára tai Jahudi leú, ai leú et sia simatonem baga ka tubut Jesus. Tápoi tá maró bagadda rapatoilá tonem bagadda néné, kalulut lotóra ka tai Parise, babara tá raoobáaké ratugurú ka uma Parurukat.

Lampung: Walaupun injuk reno, lamon jelma, bahkan jak hantara jelma sai bekuasa Yahudi percaya jama Isa. Kidang tian mak bani ngakui seno terus terang, mani tian rabai dang-dang ulun Farisi mak ngeni tian kuruk lamban ibadah.

Aceh: Bah kheueh meunan, jai that ureuëng, meunan cit na peunguasa Yahudi jimeuiman ubak Isa. Teuma awaknyan hana jijeuet peugah hainyan ngon cara troh trang, sabab awaknyan teumakot keu ureuëng-ureuëng Farisi meunyoe jiteupeu hainyan hana jibri tamong lam rumoh iébadat.

Mamasa: Sapo buda siami duka' perepi'na to Yahudi mangngorean lako Puang Yesus. Sapo moka umpa'manta-mantanni annu marea' lako to Farisi indana ta'mo natangga' tama pa'sambayanganna to Yahudi.

Berik: Angtane sanbaka unggwanfer angtane Yahudimanaiserem jemniwer jei Yesus mes ne tebana. Jengga jei enggam jam ge gubiyen, "Nei Yesus nemsa tebana.", aam temawer jei angtane Farisimanaiserem ga jes ne erebaabili. Afa angtane safna Farisimana jam sege towaswebilirim angtane jei Yesus mes ne tebana, jei galap sege gubili enggame, "Aamei jena angtane Yahudimana aa jep ge betwebuwefaram jep ijama kauteyan."

Manggarai: Maik dod kolé oné mai isét tu’a ata imbi Hiad, maik landing lata Parisi, isé toé tura tulak, boto kenis.

Sabu: Maji lema ta mina harre ae ma ddau, rihi-rihi ti telora mone pereda do Yahudi he do parhajha pa Yesus. Tapulara bhani dho ro ta peteleo-anni, rowi do meda'u ro nge ta do dho o'o ne do Farisi he ta maho ro la dhara ammu hebhajha.

Kupang: Biar bagitu, ma banya orang parcaya sang Yesus. Bukan cuma orang biasa sa, te ada orang Yahudi pung bos-bos saparu ju yang parcaya sang Dia. Ma dong sonde mangaku Yesus di orang banya pung muka, tagal dong taku, nanti orang Farisi dong mau usir buang sang dong kaluar dari ruma sambayang.

Abun: Kapre Yesaya ki sukdu sane o, yetu mwa nai sukjimnut dik wa án onyar kem mo Yefun Yesus. Ye Yahudi bi yepasye ge bok yo dom nai sukjimnut digane, sarewo án nokwa án ki bor nai ye yi jam, we án ki rer sane yo, bere ye Farisi duyawa án sok ari o re.

Meyah: Ebirfager Yahudi rineya rufoukou rudou ororu Yesus tein. Tina rua rimeesa rot rusnok Yahudi ongga ebic Farisi, jefeda rua rinagot rot tomnomna oida rudou ororu Yesus fob guru. Rua rimeesa oida rua ongga ebic Farisi riyahehir joug rua fogora runoira gij Mod Allah deika guru.

Uma: Aga nau' wae, wori' moto pangkeni to Yahudi to mepangala' hi Yesus. Aga mepangala' bongo-ra-wadi, apa' me'eka'-ra nee–neo' mpai' to Parisi mpopalai-ra ngkai tomi posampayaa.

Yawa: Arono naije, akarijo Yahudi wanui wanave Yesus ai. Weramu wo awa wanave so raura kakavimbe ramu, weye wo vatano Parisi masyanivo wo mansaorai usisa no awa yavaro sambaya rai.


NETBible: Nevertheless, even among the rulers many believed in him, but because of the Pharisees they would not confess Jesus to be the Christ, so that they would not be put out of the synagogue.

NASB: Nevertheless many even of the rulers believed in Him, but because of the Pharisees they were not confessing Him, for fear that they would be put out of the synagogue;

HCSB: Nevertheless, many did believe in Him even among the rulers, but because of the Pharisees they did not confess Him, so they would not be banned from the synagogue.

LEB: Yet despite that, even many of the rulers believed in him, but because of the Pharisees they did not confess [it], so that they would not be expelled from the synagogue.

NIV: Yet at the same time many even among the leaders believed in him. But because of the Pharisees they would not confess their faith for fear they would be put out of the synagogue;

ESV: Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue;

NRSV: Nevertheless many, even of the authorities, believed in him. But because of the Pharisees they did not confess it, for fear that they would be put out of the synagogue;

REB: For all that, even among those in authority many believed in him, but would not acknowledge him on account of the Pharisees, for fear of being banned from the synagogue.

NKJV: Nevertheless even among the rulers many believed in Him, but because of the Pharisees they did not confess Him , lest they should be put out of the synagogue;

KJV: Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess [him], lest they should be put out of the synagogue:

AMP: And yet [in spite of all this] many even of the leading men (the authorities and the nobles) believed {and} trusted in Him. But because of the Pharisees they did not confess it, for fear that [if they should acknowledge Him] they would be expelled from the synagogue;

NLT: Many people, including some of the Jewish leaders, believed in him. But they wouldn’t admit it to anyone because of their fear that the Pharisees would expel them from the synagogue.

GNB: Even then, many Jewish authorities believed in Jesus; but because of the Pharisees they did not talk about it openly, so as not to be expelled from the synagogue.

ERV: But many people believed in Jesus. Even many of the Jewish leaders believed in him, but they were afraid of the Pharisees, so they did not say openly that they believed. They were afraid they would be ordered to stay out of the synagogue.

EVD: But many people believed in Jesus. Even many of the Jewish leaders believed in Jesus. But they were afraid of the Pharisees. So they did not say openly that they believed. They were afraid that they would be put out of the synagogue.

BBE: However, a number even of the rulers had belief in him, but because of the Pharisees they did not say so openly for fear that they might be shut out from the Synagogue:

MSG: On the other hand, a considerable number from the ranks of the leaders did believe. But because of the Pharisees, they didn't come out in the open with it. They were afraid of getting kicked out of the meeting place.

Phillips NT: Nevertheless, many even of the authorities did believe in him. But they would not admit it for fear of the Pharisees, in case they should be excommunicated.

DEIBLER: Although most of the Jewish leaders [SYN] did not believe that Jesus is …the Messiah/from God†, some of them believed in him. But they would not tell anyone that they believed in him, because they were afraid that if they said that, the Pharisees would not let them worship in the synagogues.

GULLAH: Stillyet, eben heapa Jew tority dem done bleebe pon Jedus een dat time. Bot cause dey beena scaid ob de Pharisee dem, dey ain beena tell oda people dat dey bleebe pon Jedus. Dey beena scaid de tority dem gwine dribe um outta de Jew meetin house.

CEV: Even then, many of the leaders put their faith in Jesus, but they did not tell anyone about it. The Pharisees had already given orders for the people not to have anything to do with anyone who had faith in Jesus.

CEVUK: Even then, many of the leaders put their faith in Jesus, but they did not tell anyone about it. The Pharisees had already given orders for the people not to have anything to do with anyone who had faith in Jesus.

GWV: Many rulers believed in Jesus. However, they wouldn’t admit it publicly because the Pharisees would have thrown them out of the synagogue.


NET [draft] ITL: Nevertheless <3676> <3305>, even <2532> among <1537> the rulers <758> many <4183> believed <4100> in <1519> him <846>, but <235> because <1223> of the Pharisees <5330> they would <3670> not <3756> confess <3670> Jesus to be the Christ, so that <2443> they would <1096> not <3361> be <1096> put out of the synagogue <656>. <<  Yohanes 12 : 42 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran