Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 12 >> 

1Ompi'–ompi'! Ma'ala-mi ta'uli': hawe'ea tauna to tuwu' owi toera, mokore-ra ntololikia-ta, pai'-ra mporohoi nono-ta hante posabi'-ra. Toe pai' ku'apui nono-ni: Mai tatadi hawe'ea to mpolintai-ta. Mai tatadi jeko' to mpentoe-ta, pai' kana ntaha-ta mpotuku' ohea to napakatantu-taka Alata'ala, hewa tauna to motanta'.

2Mata-ta mpototopa Yesus, Pangkeni-ta to mpotate ohea-ta pai' to mposipolea pepangala'-ta. Ntaha-i mpotodohaka kaparia duu'-na mate hi kaju parika'. Kamate-na hi kaju parika' toe anu me'eai' lia. Aga nau' wae, uma natapari, na'agi mate raparika', apa' napoimata–mata kagoea' to narata mpai' ngkabokoa'. Wae lau mohura-imi hi mali ngka'ana Pohuraa Alata'ala hi suruga.

3Uma mowo kaparia to natodohaka Yesus mponyanyo tauna to dada'a to ncapuaka-i, duu'-na rapatehi-i. Ane koi' ompi', ria moto wo'o-ra-rawo tauna to dada'a to mpo'ewa-koi, aga hi rala panga'ea-ni mpo'ewa jeko', ko'ia-koi ria to rapatehi hewa Yesus. Jadi', penonoi-i Yesus, bona neo'-koi lente pai' mere' nono-ni.

4(12:3)

5Pai' neo' uma nikiwoi paresa' Buku Tomoroli' to mpololitai-koi hewa hadua tuama mpololitai ana'-na. Te'uki' hewa tohe'i: "Ana'-ku, penonoi lompe'-e' tudui'-na Pue', pai' neo' mere' nono-nu ane naparesai'-ko.

6Apa' naparesai' hema–hema to napoka'ahi', pai' naweba' butu dua tauna to napo'ana'."

7Kana ntaha-koi hi rala kaparia, niponcawa paresa' ba peweba' ngkai Tuama-ni to hi suruga. Alata'ala mpoparesai'-koi hewa hadua tuama mparesai' pai' mpoweba' ana'-na. Apa' uma-hawo ria ana' to uma naparesai' tuama-na.

8Hawe'ea tauna to napo'ana' Alata'ala, bate naparesai'. Jadi', ane rapa'-na uma-koi naparesai' Alata'ala, batua-na bela-koi ana'-na mpu'u.

9Bangku' tuama-ta hi dunia'-e', naparesai'-ta pai' tabila'-i. Peliu–liu-nami Tuama kao'-ta. Ane naparesai'-ta, tapengkorui mpu'u-i bona mporata-ta katuwua' to lompe'.

10Totu'a-ta hi dunia' mpoparesai'-ta ba hangkuja mpae-wadi kahae-na. Paresa'-ra toe, ria kotoa-na, apa' raparesai'-ta ntuku' napa to lompe' hi poncilo-ra. Tapi' Alata'ala mpoparesai'-ta bona mporata to lompe'-ta, bona moroli'-ta hewa Hi'a.

11Bula-ta raparesai' ba raweba', uma-ta goe', peda' ta'epe. Ngkabokoa'-na, ane monoto-ta-damo sabana paresa' toe, lompe'-mi katuwu'-ta, pai' monoa'-mi po'ingku-ta.

12Ngkai toe-mi, neo'-koi lempe'. Pakaroho pepangala'-ni to lente.

13Pakanoa' petuku'-ni hi Pue', bona ane ria doo-ni to morara'-pidi nono-ra, uma-ra mpai' monawu', kamoroo–rohoa lau-rawo pepangala'-ra.

14Kana tuwu' hintuwu'-koi hante hawe'ea tauna. Huduwukui-koi bona tuwu' moroli', apa' uma hema to mpohilo Pue' ane uma-ra moroli'.

15Pelompehi bona neo' ria doo-ni to ngkala'ura ngkai Alata'ala pai' mpohuna ahi'-na. Pelompehi bona neo' mehupa' hi laintongo'-ni tauna to hewa kowo' to ria rasu-na, pai' to mpobalinai' kahintuwuaa'-ni, alaa-na wori' to tepakeni mojeko'.

16Pelompehi bona neo' ria-koi to mobualo' ba mogau' sala'. Pelompehi bona neo' ria-koi to hewa Esau kehi-na, apa' uma-i-hana mposaile' pegane'-na Alata'ala. Pegane' Alata'ala ke to narata ngkai tuama-na, napobalu' lau-di-hana hi tu'ai-na, nasula'-ki halanga koni'-wadi.

17Ni'inca moto tutura-na, ngkabokoa'-na mehina moto-i doko' mporata pegane' toe ngkai tuama-na, aga uma-pi rawai'-i. Apa' nau' geo'-imi mperapi', uma-pi ria ohea-na mpokolompehii kasalaa'-na.

18Owi, Alata'ala mpololitai to Yahudi ngkai Bulu' Sinai. Bulu' toe, bulu' biasa to bisa tareo. Bula-ra mponyanyo bulu' toe, rahilo apu to wewo', rangahu, limu' to mobengi, pai' ngolu' bohe.

19Ra'epe moni to bohe, to hewa moni sangkakala, pai' libu' to bohe mpololitai-ra. Nto'u-ra mpo'epe libu' toe, wulunga-ramo, ra'uli': "Kiperapi' bona libu' toe mai neo'-pi mpololitai-kai, apa' kipoka'eka' lia-kaiwo."

20Uma radadahi mpo'epe parenta to naparata libu' toe. Libu' toe mpo'uli': "Hema–hema to mporeo bulu' tohe'i kana rapana' hante watu duu'-ra mate, lompe' porewua lompe' manusia'."

21Napa to ranyanyo to Yahudi toe mewulungahi lia. Bangku' nabi Musa-hawoe', na'uli': "Me'eka' pai' moridi'-a-kuna."

22Tapi' koi' ompi'–ompi', uma-koi mponyanyo-pi bulu' to hewa toe. Alata'ala mpololitai-koi ngkai suruga hante wiwi Ana'-na moto-mi. Mponyanyo-koi Bulu' Sion pai' ngata Yerusalem to hi suruga, to napo'ohai' Alata'ala to Tuwu'. Mponyanyo-koi mala'eka to moncobu–ncobu to moromu goe'–goe'.

23Mponyanyo-koi poromua ana'–ana' ulumua' Alata'ala, to te'uki'-mi hanga'-ra hi rala suruga. Mponyanyo-koi Alata'ala, Topohura to mpobotuhi kara–kara hawe'ea manusia'. Mponyanyo-koi tauna to mate-mi owi, to monoa' po'ingku-ra pai' to rapomoroli'-mi.

24Mponyanyo-koi Yesus, topetauntongoi' to mporohoi pojanci to bo'u to mpoposidai' manusia' hante Alata'ala. Yesus rapatehi, raa'-na mo'ili, pai' raa'-na toe meliu kalompe'-na ngkai raa'-na Habel owi.

25Toe pai' pelompehi mpu'u-koi, neo' nisapuaka-i to mpololitai-koi wae lau! To Yahudi owi, ane uma rapangalai' libu' to mpololitai-ra hi Bulu' Sinai, bate rahuku'-ra. Peliu–liu-nami mpai' kita' to mpo'epe lolita Alata'ala to mpololitai-ta ngkai suruga. Ane tatungkai' mpotilingkurihi-i, bate uma-ta mpai' tebahaka ngkai huku'.

26Nto'u Alata'ala mpololitai to Yahudi hi Bulu' Sinai, libu'-na mpolengo dunia'. Aga tempo toi, ria janci-na to mpo'uli': "Hangkani-pi mpai' kulengo dunia' duu'-na mokero. Pai' uma muntu' dunia' to kulengo, tapi' hante langi' wo'o."

27Lolita to mpo'uli' "hangkani-pi" toe, batua-na: Alata'ala mpolengo pai' mpogero dunia' to napajadi' tohe'i, apa' dunia' toi uma tida duu' kahae–hae-na. Jadi', hi eo mpeno, nagero omea, bona muntu' to uma ma'ala molengo-damo to tida.

28Jadi', ompi'–ompi', apa' lawi' mporata-ta bagia hi rala Kamagaua' Alata'ala to uma ma'ala lengoa-e, toe pai' kana motarima kasi-ta pai' mepue'-ta hi Alata'ala ntuku' ohea to napokono. Kana tabila' pai' tapengkorui mpu'u-i,

29apa' Alata'ala to tapue', hewa apu to memampuhi-i. <<  Ibrani 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran