Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

1Nto'u toe wo'o, ngasa' oa'-imi Saulus mpongasai' pai' mpopatehi topetuku' Pue' Yesus. Hilou-i hi Imam Bohe,

2pai'-i mperapi' sura kuasa nakeni hilou hi pangkeni tomi posampayaa hi ngata Damsyik, bona ane ria-ra narata to mpotuku' Tudui' Yesus, nahoko' pai' nakeni-ra nculii' hi Yerusalem, ba tomane ba tobine.

3Jadi', pomako'-na hilou hi Damsyik tohe'e, mohu'-imi hi ngata, muu–mule' mehini ncorobaa baja ngkai langi' mpotipuhi-i.

4Kamodungka-nami pai' na'epe-hawo topololita to mpo'uli'-ki: "Saulus! Saulus! Napa pai' nubalinai'-a?"

5Na'uli' Saulus: "Ha hema-ko Pue'?" Na'uli' topololita toei: "Aku'-mile Yesus, to nubalinai'-e!

6Wae-pi, memata-moko, mesua' hi rala ngata. Hi ria-damo mpai' ra'uli'-koko napa to kana nubabehi."

7Ane doo–doo Saulus toera, uma-rapa tepololita, kuyu-ramo nakeni eka'-ra. Apa' ra'epe moto wo'o-rawo topololita toe, aga uma rahiloi hema-i to mololita.

8Ngkai ree, mokore-imi Saulus mpobini' mata-na, aga uma-ipi pehilo. Jadi', ratete'-i-damo hilou hi rala ngata Damsyik.

9Tolu eo kahae-na bate uma-i pehilo, pai' uma wo'o-i ngkoni' ba nginu.

10Hi ngata Damsyik toe, ria hadua topetuku' Yesus, Ananias hanga'-na. Nto'u toe, mopangila-i. Hi rala pangila-na toe, Pue' Yesus mpokio'-i, na'uli': "Ananias!" Na'uli' Ananias: "Oi-a Pue'."

11Na'uli' Pue': "Me'ongko'-moko hilou hi ohea to rahanga' Ohea Monoa', hi tomi-na Yudas. Pekune' hi pue' tomi ba ria to Tarsus to rahanga' Saulus. Saulus toei bula-na mosampaya,

12pai' hi rala pangila-na nahilo-ko, Ananias. Nahilo-ko hilou mpohirua'-ki pai' mpojama-i bona pehilo nculii'-imi."

13Na'uli' Ananias: "Pue', wori' tauna to mpotompo'wiwi Saulus tetui. Wori' pebalinai'-na hi topetuku'-nu to hi Yerusalem.

14Hiaa' tumai wo'o-imi hi rehe'i, hante kuasa ngkai imam pangkeni, bona mpohoko' hawe'ea tauna to mekakae hi Iko Pue'."

15Na'uli' Pue' mpo'uli'-ki Ananias: "Bate hilou-ko! Apa' Saulus toei ria, tungkai' kupelihi jadi' topobago-ku. Hi'a mpai' to mpoparata hanga'-ku hi to Yahudi pai' hi tauna to bela-ra to Yahudi, duu' hi magau' wo'o.

16Ku'uli' moto-ki mpai' kaparia to kana natodohaka sabana petuku'-na hi Aku'."

17Jadi', hilou mpu'u-imi Ananias hi tomi to na'uli' Pue' we'i. Karata-na hi ria, najama-i Saulus, na'uli'-ki: "Ompi'-ku Saulus! Pue' Yesus to nuhilo hi lengko ohea katumai-nu toi-e, Hi'a-mi to mpohubui-a tumai mpokinomo-ko. Nahubui-a tumai bona pehilo nculii'-moko, pai'-ko nakuasai Inoha' Tomoroli'."

18Nto'u toe, ria to hewa ruke uru molepa' ngkai mata Saulus, pai' pehilo mpu'u-imi. Pokore-nami Saulus, pai'-i raniu' jadi' topetuku' Pue' Yesus.

19Oti toe, ngkoni'-imi pai' moroho nculii'-imi. Oti toe, Saulus mo'oha' dohe topetuku' Yesus hi Damsyik ba hangkuja mengi kahae-na.

20Bula-na hi Damsyik toe, hilou oa'-i hi tomi–tomi posampayaa to Yahudi hi Damsyik, pai' na'uli'-raka: "Yesus, Hi'a-mi Ana' Alata'ala."

21Konce omea-ra to mpo'epe lolita-na, ra'uli': "Ha beiwa-mi-koiwo tohe'i-e? Apa' hi'a toe-mi wengi to mpopatehi tauna to mepue' hi Yesus hi Yerusalem. Pai' patuju-na tumai tetu-e, bona mpohoko' wo'o-ra to hi rehe'i pai' mpokeni-ra hi imam pangkeni hi Yerusalem bona rahuku'."

22Aga kaboo–bohea baraka'-na Saulus metudui', napakanoto kaYesus-na Magau' Topetolo'. Jadi', to Yahudi hi Damsyik, uma-pi rakulei' mpobaro-i.

23Ba hangkuja kahae-na ngkai ree, mohawa'-ramo to Yahudi mpopatehi Saulus.

24Pohawa'-ra toe, mpodongo hawe'ea wobo' wala ngata, lompe' hi eo-na lompe' hi bengi-na, bona ane liu-ipi mpai', rapatehi-imi. Ntaa' na'inca-di Saulus patuju-ra tohe'e-e.

25Jadi', apa' hawe'ea wobo' radongo, Saulus kana mpali' akala-na bona ma'ala-i metibo' ngkai ngata. Toe pai' rala-na hamengi, ba hangkuja dua ana'guru-na Saulus mpokeni-i hilou hi wala tana' to mpotololiki ngata Damsyik, rapopohura-i hi rala karanci, pai'-i ra'ulu hi rala karanci toe ngkai lolo wala tana' hilou hi mali ngata, pai' kaliliu metibo'-imi.

26Nculii'-imi Saulus hilou hi Yerusalem. Karata-na hi ria, doko' napobale-miraka topetuku' Yesus, aga rapoka'eka'-i, apa' ko'ia rapangalai' kametuku'-na mpu'u-mi hi Yesus.

27Aga Barnabas-hana, hilou-i mpobale-ki Saulus, pai' napo'ema'-imi hilou hi suro Pue' Yesus. Natutura-raka beiwa Saulus mpohilo Pue' Yesus hi lengko ohea kahilou-na hi Damsyik, pai' beiwa Pue' mpololitai-i. Nalolita wo'o-raka kabia'-na Saulus mpokarebai kareba Pue' Yesus hi Damsyik.

28Ngkai ree, hampodooa-ramo Saulus hante topetuku' Yesus hi Yerusalem, pai' modao'-i hobo' ngata mpoparata kareba Pue' Yesus hante uma ria kakoroa'-na.

29Biasa wo'o-i momewai' ngkalolita pai' momehono' hante to Yahudi to mobasa Yunani. Toe pai' to Yahudi toera doko' mpopatehi-i.

30Jadi', kara'inca-na ompi'–ompi' hampepangalaa'-na karia-ra to doko' mpopatehi-i, rabawa-imi hilou hi ngata Kaisarea. Ngkai Kaisarea toe, rapope'ongko'-imi hilou hi ngata Tarsus.

31Jadi', nto'u toe uma-pi ria kakoroa'-ra hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus to hi tana' Yudea, Galilea pai' Samaria. Kawoo–woria' tauna to mepangala' hi Yesus pai' kamoroo–rohoa pepangala'-ra. Apa' mengkoru mpu'u-ra hi Pue' Ala, pai' Inoha' Tomoroli' moto to mporohoi nono-ra.

32Petrus modao' mpencuai' topepangala' hi Pue' Yesus hiapa–apa. Rala-na ha'eo, rata-i hi ngata Lida.

33Hi ngata Lida toe, mpohirua'-ki hadua tomane, hanga'-na Eneas. Eneas toei walu mpae-imi pungku, uma-i tepemata ngkai poturua-na.

34Na'uli' Petrus mpo'uli'-ki: "Eneas, Yesus Kristus mpaka'uri'-ko! Mokore-moko, pai' lulu-mi ali'-nu." Hinto'u toe mpu'u, mokore-imi Eneas.

35Hawe'ea tauna hi ngata Lida pai' hi Saron mpohilo kamo'uri'-nami, pai' mepangala'-ramo hi Pue' Yesus.

36Uma molaa ngkai Lida toe, ria wo'o ngata to rahanga' Yope. Hi Yope toe, ria hadua tobine to mepangala' hi Yesus, Tabita hanga'-na. Hi rala basa Yunani hanga'-na Dorkas (batua-na: ruha). Lompe' po'ingku-na, pai' wori' petulungia-na hi tauna to mpe'ahii'.

37Nto'u Petrus hi Lida, peda' danca Dorkas toei, kaliliu mate. Ka'oti-na raniu', ratu'u-i hi kamar to hi lolo-na.

38Topetuku' Yesus hi Yope mpo'epe karia-na Petrus hi Lida, apa' ngata Yope toe mohu'-wadi hi Lida. Toe pai' rahubui rodua tauna hilou hi Petrus, merapi' bona napesahui tumai hi Yope.

39Metuku' mpu'u-imi Petrus hilou dohe-ra. Karata-ra hi Yope, kaliliu rapo'ema'-i hilou hi powataa tomate. Hawe'ea tobine tobalu mpotipuhi Petrus. Geo'-ra pai' rapopohiloi-i baju pai' pohea to nadau-raka Dorkas bula-na tuwu'-pidi.

40Ngkai ree, Petrus mpohubui-ra omea mpalahii kamar toe, pai' powilingkudu-nami mosampaya. Ka'oti-na mosampaya, pai'-i mponyanyohi tomate, na'uli'-ki: "Tabita, memata-moko!" Hangaa mobini' mpu'u-mi mata-na mponaa Petrus, pai' kaliliu mohura-imi.

41Petrus mpokakamu pale-na pai' mpo'ore'-i duu'-na mokore. Oti toe, nakio' nculii'-ramo topetuku' Yesus pai' tobalu to nahubui malai-e we'i, pai' na'uli'-raka: "Ohe'i-imi bale-ni, tuwu' nculii'-imi."

42Kajadia' toe rajarita hobo' hi ngata Yope, alaa-na wori' tauna mepangala' hi Pue' Yesus.

43Oti toe, Petrus tida hi Yope ba hangkuja mengi-pidi kahae-na, mo'oha' hi tomi hadua topobago rewa kuliba to rahanga' Simon. <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran