Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Ngkai ree, mehawi' sakaya wo'o-imi Yesus hante doo-na, pedipo-rami nculii' hilou hi po'ohaa'-ra hi ngata Kapernaum.

2Rata hi ria, ria to mpokowa' hadua topungku tumai hi Yesus. Kanahilo-na kabohe pepangala'-ra, na'uli' hi topungku toei: "Ana'-ku, pakaroho nono-nu! Te'ampungi-mi jeko'-nu."

3Ba hangkuja dua guru agama mpo'epe lolita-na Yesus toe. Mololita bongo-ramo hi rala nono-ra, ra'uli': "Dada'a lia-i tau toii! Na'uli'-hana hibalia tuwu'-na hante tuwu'-na Alata'ala!"

4Ntaa' na'inca moto-di Yesus to hi rala nono-rae. Toe pai' na'uli'-raka: "Napa pai' kedi' rahi nono-ni!

5Aku' Ana' Manusia', ria mpu'u kuasa-ku hi dunia' mpo'ampungi jeko'. Tapi' ane ku'uli': 'Te'ampungi-mi jeko'-nu,' uma ni'incai ba te'ampungi mpu'u-di jeko'-na ba uma-di. Aga ane ku'uli': 'Memata pai' momako'-moko,' nihilo mpai' kadupa'-na ba ka'uma-na. Jadi', kupopohiloi-koi karia-na kuasa-ku mpo'ampungi jeko'." Ngkai ree, kamewili'-nami hi topungku toei, na'uli'-ki: "Memata-moko, ongko'-mi pokowaa'-nu, pai'-ko nculii'-mi!"

6(9:5)

7Pemata-na mpu'u-mi topungku toei, pai'-i nculii' hilou hi tomi-na.

8Karahilo-na ntodea to jadi' toe, me'eka'-ramo, ra'uli': "Uma mowo-e' baraka'-na Alata'ala! Nawai' mpu'u-tano kuasa to bohe hewa toe hi manusia'-e!"

9Oti toe, Yesus malai ngkai ree. Hi lengko ohea, mpohilo-i hadua topesingara' paja' bula-na mohura hi kantoro'-na, hanga'-na Matius. Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Tuku'-ama!" Kamokore-nami Matius kaliliu mpotuku' Yesus.

10Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na ngkoni' hi tomi Matius, pai' wori' wo'o-ra topesingara' paja' pai' tau ntani'-na to ra'uli' ntodea dada'a kehi-ra tumai ngkoni' dohe-ra.

11Ria-ra to Parisi to mpohilo toe. Ra'uli' mpo'uli'-raka ana'guru-na Yesus: "Napa pai' guru-ni ngkoni' hangkaa–ngkania hante topesingara' paja' pai' tauna topojeko'-e!"

12Yesus mpo'epe lolita-ra toe, toe pai' na'uli'-raka: "Tauna to uma peda', uma mingki' rapokulii'. Tauna to peda'-wadi-hawo to paraluu rapokulii'.

13Uma-a tumai mpokio' tauna to monoa' ingku-ra. Katumai-ku toi-le, mpokio' topojeko'-a-kuna bona medea-ra ngkai jeko'-ra. Jadi', paresa'-koi ulu napa batua-na Lolita Alata'ala to te'uki' hewa toi: 'Uma kuperapi' porewua to nipopepue' hi Aku'. To kuperapi'-le, bona ma'ahi'-koi hi doo.' "

14Ngkai ree, rata-ra ba hangkuja dua topetuku' Yohanes Topeniu' hi Yesus. Mepekune'-ra, ra'uli': "Napa pai' topetuku'-nu, uma-ra mopuasa'-e? Hiaa' ane kai'-kaina hante to Parisi, biasa mopuasa'-ka-kaina ntuku' ada-kai."

15Yesus mpotompoi'-ra hante lolita rapa' toi, na'uli'-raka: "Tauna hi posusa' poncamokoa bate goe'–goe' dohe topemua', uma-ra mopuasa' bula-na topemua' ria-pidi dohe-ra. Tapi' rata mpai' tempo-na, topemua' ra'ala' ngkai laintongo'-ra. Nto'u toe-damo, pai' lako' mopuasa'-rada."

16Oti toe, Yesus mpo'uli' lolita rapa' to ronyala-pi, na'uli': "Uma ria haduaa tauna to mpotelepei baju to hae hante pontaia' to bo'u. Apa' pontaia' to bo'u mongkuru' mpai', duu'-na mpoheu' baju to hae toe, alaa-na kaboo–bohea lau-mi mpai' heu'-na.

17Wae wo'o uma lompe' mpotua anggur to bo'u hi pontu'ua to hae. Apa' ane dede'-i-damo, mopengka pontu'ua to hae toe, alaa-na mobowo lau-mi anggur, pai' mpadaa' wo'o-mi pontu'ua-na. Anggur to bo'u kana ratua hi pontu'ua to bo'u, bona lompe' omea."

18Bula-na Yesus mololita-pidi, rata hadua pangkeni hi tomi posampayaa to Yahudi, kaliliu mowingkotu' hi nyanyoa Yesus mpopetulungi, na'uli'-ki: "Ana'-ku tobine lako' mate lia-i. Lou-ta hi tomi-ku, nujama bona tuwu' nculii'-i."

19Kamokore-nami Yesus mpotuku' tauna toei, pai' ana'guru-na hilou wo'o-ra mpotuku'-i.

20Hi lengko ohea, tumai hadua tobine mpomohui'-i ngkai tilingkuria-na. Tobine toei hampulu' rompae-imi moraa' ncuu, uma ria katoo–tontoa'-na. Na'uli' hi rala nono-na: "Nau' kureo baju-na-wadi, bate mo'uri'-ale mpai'." Ngkai ree, kanaganga-nami wuntu baju Yesus.

21(9:20)

22Nto'u toe wo'o-hawo, me'ili'-imi Yesus hi tobine toei, pai' na'uli'-ki: "Ana'-ku, pakaroho nono-nu! Mo'uri'-moko, sabana pepangala'-nu hi Aku'." Ngkai ree, mo'uri' mpu'u-imi.

23Oti toe, Yesus kaliliu momako' hilou hi tomi pangkeni agama Yahudi toei we'i. Karata-na hi ria, nahilo-hawo wori' tauna to molalowe pai' to motantangi'.

24Yesus mpo'uli'-raka: "Malai-koi omea ngkai rei. Uma-ile mate-e. Leta'-i-wadi." Mpo'epe toe-e we'i, rapotawai lau-i-wadi.

25Ka'oti-na napopalai tauna toera, mesua'-imi hi poturua ana' toei, pai'-i mpokamu pale-na. Kaliliu memata-imi ana' toei.

26Kareba toe molele-mi hobo' hi ngata toe pai' hi hawe'ea ngata to mohu'.

27Bula-na Yesus mpopaliliu pomako'-na, hi lengko ohea ria rodua towero mpotuku'-i, pai'-ra mekio': "Muli Magau' Daud! Poka'ahi'-ka-kaiwo!"

28Kamesua'-na Yesus hi rala tomi, metuku'-ramo towero to rodua toera mpohirua'-ki. Napekune'-ra: "Ha nipangala' karia-na kuasa-ku mpaka'uri'-koi?" Ratompoi': "Kipangala', Pue'!"

29Ngkai ree najama-mi mata-ra pai' na'uli'-raka: "Kupaka'uri'-mokoi ntuku' pepangala'-ni."

30Kaliliu pehilo-ramo. Ngkai ree, Yesus mpotagi-ra, na'uli'-raka: "Neo' nilolita hi hema–hema napa to kubabehi hi koi' toi-e'!"

31Ntaa' we'i, hilou lau-ramo mpopalele kareba toe hi hawe'ea ngata to mohu'.

32Kamalai-ra towero toera, ria wo'o-mi to mpokeni hadua tauna to peda' tumai hi Yesus. Tauna toei uma howa' mololita apa' nahawi' seta-i.

33Wae kanawuso-na Yesus seta to mpesuai'-i toe-e, howa'-imi-hawo mololita. Konce-ramo ntodea mpohilo to jadi' toe, ra'uli': "Uma mowo kabaraka'-nae'! Ko'ia ria hangkania tahilo to hewa Hi'a toe hi tana' to Israel!"

34Aga to Parisi, uma rapangalai' kuasa-na Yesus, ra'uli': "Ah! Kuasa-na tetu-le ngkai magau' seta. Toe-hawo pai' ria baraka'-na mpopalai seta-e."

35Yesus modao' mpokinomo butu ngata-na. Metudui'-i hi tomi posampayaa, mpoparata Kareba Lompe', na'uli': "Neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'." Mpaka'uri' wo'o-i hawe'ea tauna to peda' pai' to keru.

36Tuna nono-na mpohilo tauna to wori', apa' wori' kasusaa'-ra, pai' uma hema to mpotulungi-ra, hewa bima to uma te'ewu.

37Na'uli' mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Tauna to wori' toera hewa pae to taha'. Wori' pae to kana rapepae, aga topepae uma-ra wori'.

38Toe pai' kana mekakae-koi hi pue' bonea, niperapi' bona nahubui tauna hilou mepae hi bonea-na." <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran