Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1Jadi' ngkai toe-mi, uma-pi ria pehuku' hi kita' to mosidai' hante Kristus Yesus.

2Apa' ngkai posidaia'-ta hante Kristus Yesus toe, baraka' Inoha' Tomoroli' mpowai'-ta katuwua' to bo'u pai' nabahaka-ta ngkai kuasa jeko' pai' kamatea.

3Atura Pue' uma bisa mpobahaka-ta ngkai kuasa jeko', apa' hante karohoa-ta moto uma takulei' mpotuku' Atura Pue' toe. Tapi' napa to meliu ngkai pakulea' Atura Pue', nababehi-mi-hana Alata'ala: nahubui Ana'-na tumai hi dunia' mewali manusia'; wotoloka'-na hibalia hante wotoloka' manusia' topojeko'. Pai' Ana'-na toe mate mpotolo' jeko' manusia'. Jadi', ngkai kamate Ana'-na toe-e, Alata'ala mpodagi jeko' to hi rala nono manusia'.

4Patuju Alata'ala mpobabehi toe, bona kita' jadi' monoa' mpu'u hi poncilo-na, hewa to ratuntu' hi rala Atura Pue'. Apa' kita' toi, uma-tapa mpotuku' kahinaa nono-ta to dada'a. Mpotuku' konoa Inoha' Tomoroli'-tamo.

5Hema–hema to mpotuku' kahinaa nono-ra to dada'a, toe–toe oa' to rapenonoi. Tauna to hewa toe mporata kamatea to mpogaa'-ra ngkai Alata'ala. Tapi' hema–hema to mpotuku' konoa Inoha' Tomoroli', konoa Inoha' Tomoroli' toe to rapenonoi, pai'-ra mporata katuwua' to lompe' pai' kahintuwuaa' hante Alata'ala.

6(8:5)

7Tauna to ntora mpotuku' kahinaa nono-ra to dada'a mpo'ewa Alata'ala. Uma-ra mengkoru hi hawa'-na, apa' gati uma rakulei' mengkoru hi hawa'-na.

8Tauna to mpotuku' kahinaa nono-ra to dada'a, uma rakulei' mpakagoe' nono Alata'ala.

9Aga koi' ompi'–ompi', uma-pi nituku' kahinaa nono-ni to dada'a. Mpotuku' konoa Inoha' Alata'ala-mokoi--ane ntoa' mo'oha' mpu'u-imi Inoha' Alata'ala hi rala nono-ni. Tapi' ane tauna to uma ria Inoha' Kristus hi rala nono-ra, bela-ra bagia Kristus.

10Tapi' ane ntoa' ria-imi Kristus hi rala nono-ta, nau' wotoloka'-ta toi kana mate sabana jeko', Inoha' Tomoroli' mpowai'-ta katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na, apa' monoa'-tamo hi poncilo Alata'ala.

11Alata'ala mpotuwu' nculii' Yesus hante baraka' Inoha' Tomoroli', pai' Inoha' Tomoroli' toe wo'o-mi to mo'oha' hi rala nono-ta. Jadi', nau' mate moto mpai' woto-ta, Alata'ala bate mpotuwu' nculii' woto-ta toi hante baraka' Inoha' Tomoroli' to mo'oha' hi rala nono-ta.

12Jadi' ompi'–ompi', ria inta-ta. Inta-ta toe, kana mpotuku' Alata'ala-ta-damo. Neo'-pi tatuku' kahinaa nono-ta to dada'a.

13Apa' ane tatuku' kahinaa nono-ta to dada'a, ka'omea-na mpai' mate-ta pai'-ta ragaa' ngkai Alata'ala. Tapi' ane tabahaka po'ingku-ta to dada'a hante baraka' Inoha' Tomoroli', mporata-ta katuwua' to lompe' dohe Alata'ala.

14Hema–hema to natete' Inoha' Alata'ala, hira'-mi ana'-na Alata'ala.

15Ri'ulu, bula-ta tehoo'-pidi hi Atura Pue', me'eka'-ta mpoka'eka' pehuku'-na Alata'ala. Aga hewa toe lau, uma-tapa me'eka', apa' mporata-tamo Inoha' Tomoroli'. Apa' Inoha' Tomoroli' toei mpopajadi'-ta ana'–ana'-na Alata'ala. Pai' ngkai kuasa Inoha' Tomoroli' toei, kita' mpo'uli'-ki Alata'ala: "O Mama! O Tuama-ku!"

16Inoha' Tomoroli' moto mobago hangkaa–ngkania hante nono-ta, mpakanoto kakita'-na ana' Alata'ala.

17Jadi', ane ntoa' ana' Alata'ala-ta-damo, monoa' wo'o-mi kamporata-ta mpai' rasi' to naporodo-mi Alata'ala hi ana'-na. Tarata rasi' toe hangkaa–ngkania hante Kristus. Apa' hi rala dunia' toi, kita' rabalinai' hibalia hante Kristus, pai' hi eo mpeno-na mporata wo'o-ta kabohe tuwu' hibalia hante Hi'a.

18Ntuku' pomporataa-ku, hawe'ea kasusaa' to mporumpa'-ta tempo toi hewa hangkutuno'-wadi, ane mpenonoi kabohe tuwu' to rapopehuwu-taka hi eo mpeno.

19Tempo toi, hawe'ea to napajadi' Alata'ala mepopea–pea hante nono lentora, mpopea tempo-na Alata'ala mpopehuwu kabohe tuwu' ana'–ana'-na.

20Apa' owi, dunia' toi pai' hawe'ea ihi'-na jadi' tetotowi-mi, alaa-na uma-pi mokalaua tuwu'-ra. Tohe'e majadi' uma ngkai konoa dunia' moto. Alata'ala to mpototowi dunia' toi, apa' wae-mi kabotu'-na.

21Toe pai' hawe'ea to napajadi' Alata'ala mposarumaka ria mpai' tempo-na Alata'ala mpobahaka dunia' toi ngkai kuasa to mpokeni kamatea, duu'-na dunia' toi jadi' tebahaka mpu'u pai' mporata bagia hi rala kabohea tuwu'-ra ana'–ana' Alata'ala.

22Apa' ta'inca moto ompi', wori' kasusaa' hi rala dunia' toi. Ma'ala-mi ta'uli' dunia' toi ntora ntodohaka, mpopea tempo-na Alata'ala mpobo'ui omea. Pontodohaka-na dunia' toi hewa pontodohaka hadua tobine to mpopea po'anaa'-na.

23Pai' uma muntu' dunia' toi to ntodohaka. Kita' to napo'ana' Alata'ala wo'o ntodohaka hi rala nono-ta. Tatarima-mi Inoha' Tomoroli' hewa tanda pojanci-na Alata'ala hi kita'. Aga tapopea-pidi tempo-na Alata'ala mpo'ongko'-ta jadi' ana'-na, pai' mpobahaka woto-ta ngkai hawe'ea to dada'a.

24Tempo toi, mpolia' tebahaka-tamo ngkai huku' jeko'-ta, pai' ncarumaka-ta hi Alata'ala, tasarumaka kanawai'-ta mpai' hawe'ea to najanci-taka. Hiaa' ane ta'uli' ncarumaka-ta, batua-na ko'ia taratai napa to tasarumaka toe. Apa' uma-hawo hema to mposarumaka anu to mpolia' narata-mi.

25Jadi', ane tasarumaka kamporata-ta mpai' anu to ko'ia taratai, tari-ta mpopea.

26Wae wo'o Inoha' Tomoroli' mpotulungi-ta hi rala kalentea-ta. Apa' uma ta'incai mpu'u napa to kana ta'uli' hi rala posampaya-ta. Aga Inoha' Tomoroli' mpodohei-ta mpohowa' pomperapia'-ta hi Alata'ala hante pekakae to meliu ngkai pakulea' basa manusia'.

27Pai' Alata'ala to mpowile nono manusia', mpo'inca patuju-na Inoha' Tomoroli' toe: Inoha' Tomoroli' mosampaya ntuku' konoa Alata'ala, mpekakae-raka hawe'ea tauna to mepangala' hi Alata'ala.

28Ta'inca toi: hi rala hawe'ea to jadi', Alata'ala mobago bona mpowai' kalompea' hi kita' to mpoka'ahi'-i, pai' kita' to nakio' jadi' ana'-na, apa' wae ami'-mi patuju-na hi kita'.

29Apa' ngkai lomo'-na na'inca ami'-mi Alata'ala hema-ra to napelihi jadi' ana'-na. Pai' napakatantu ami' bona hira' toe napopohibalia hante Yesus, bona Yesus jadi' Ana' Ulumua', pai' kita' to wori' jadi' tu'ai-na.

30Jadi', kita' to napakatantu ngkai lomo'-na, nakio' wo'o-ta bona kita' jadi' ana'-na. Pai' kita' to nakio' jadi' ana'-na, bate napomonoa' hi poncilo-na. Pai' kita' to napomonoa' hi poncilo-na, bate nawai' kabohea tuwu' hi eo mpeno.

31Ane tapenonoi hawe'ea to nababehi Alata'ala toe, teperohoi-mi nono-ta. Ane ntoa' Alata'ala tono' hi kita', hema mpai' to hompe mpo'ewa-ta!

32Bangku' Ana'-na moto-e' uma napekabosi', nahubui-i tumai bona mate-i mposampei-ta omea. Jadi', bangku' Ana'-na moto uma napekabosi', tantu nawai' wo'o-ta butu nyala-na.

33Hema to daho' mpakilu-ta, to mpolia' napelihi-mi Alata'ala! Apa' Alata'ala moto-mi mpo'uli' uma-pi ria sala'-ta.

34Hema to daho' mpo'uli' kana rahuku'-ta! Apa' Kristus Yesus moto-mi mate mpotolo' jeko'-ta. Pai' meliu ngkai toe: rapotuwu' nculii'-imi, pai' mohura-imi hi mali ngka'ana Alata'ala. Kristus Yesus toe-imile to mpome'alai'-ta hi nyanyoa Alata'ala-e.

35Hema mpai' to mpogaa'-ta ngkai ahi' Kristus? Nau' kasusaa' ba kaparia, nau' pebalinai' ba oro' ba kakuraa', nau' ba silaka, ba paiana rapatehi mpu'u-ta, uma molaka' ahi' Kristus hi kita'.

36Te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi hewa toi: "O Pue', uma ria kaputua tauna doko' mpopatehi-kai sabana petuku'-kai hi Iko. Kai' toi-e raponcawa porewua to rapodoo bona rasumale'."

37Aga nau' ba napa–napa to mporumpa'-ta, bate medagi oa'-ta, pai' uma mowo kabohe pedagi-ta toi sabana Yesus to mpoka'ahi'-ta!

38Apa' kuparasaya, uma ria to ma'ala mpogaa'-ta ngkai ahi' Alata'ala. Mate ba tuwu', bate napoka'ahi' oa'-ta. Uma ria mala'eka ba kuasa anudaa', uma ria napa–napa tempo toi ba napa–napa to tumai hi eo mpeno, uma ria baraka' hi langi' ba hi rala dunia', uma ria napa–napa to ma'ala mpogaa'-ta ngkai ahi' Alata'ala to tarata sabana Kristus Yesus Pue'-ta.

39(8:38) <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran