Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

Wo mangke raugaje Yesus ai inda kakai

1Arono naije kobe Pilatus de pakasiso muno po vatane matutir wo kaijo wai rairiro ama atu rai rakoato Yesus ai.

2Naite wo anansinao maisyare wanyavi ramaisy rauseo rakariwaibe akari rai ti ama anansinao mpatota no akari rai. Muno wo ansuno nsintair manawadi inta raugasyo Ai ti po rave, maisyare akarijo titi po rave ramaisy.

3Umba naite umaso uta ude wo raura wanaikebe Yesus ai ware, “Winyirati Akarijo Titi Yahudi pi Winy!” Muno wo apoamo rani rani.

4Umba Pilatus pakauje akato muno po raura akaje vatano wanui mansai pare, “Waperade! Syare syo augave syuje wasai, indamu wapo raen risyamo inanto ayao kakai inta raijo Ai ramu.”

5Arono naije Yesus puje, anansinao mpapako akari rai muno Po ansuno nsintair manawadi rave. Pilatus po raura mansai pare, “Waperade! Napi so!”

6Arono syeno akokoe nawe, naito wo Yavaro Amisye ramane nawe wo Yesus aen, wo akekebe kobe ware, “Auseo sawa inyo kapite rai! Auseo sawa inyo kapite rai!” Pilatus payao de mansai pare, “Wapo augav, muno wapo auseo sawa inyo kapite rai, yara risyamo nanto Apa ayao kakai inta raije ramu.”

7Vatano Yahudi wo raura akananto Pilatus ai ware, “Mamaisyo reama ananyao rai weamo Vatane sopamo mangke raugaje Ai indamu kakai, weye Po taune aura pare Opamo Arikainyo Amisy.”

8Arono Pilatus po maraniva jewen, jani dave kobe.

9Weti de pakasiso no apa yavar muno po Yesus augave siso tavon. Umba Pilatus po anajo akato pare, “Winyamo vatano nori rui?” Weramu Yesus po ayao inta raura akananto Pilatus aije ramu.

10Weti Pilatus po raura akato pare, “Nyonae nyayao nande inaija rako? Nyo raen risyamo sya vambunine ma indamu syo napaya, muno sya vambunine ma indamu syo nauseo nsawa inyo kapite rai!”

11Yesus po raura akananto Pilatus ai pare, “Nya vambunine wato Amisye wepi po raunande nai. Weti vatano po rinamavun ti po inaunande no winaneme rai opamo apa ayao kakai manakoe winya rakivan.”

12Arono Pilatus po Yesus apa ayao umaso ranaun, beker pare po apaya. Weramu vatano Yahudi ugwain ware, “Yesus po taune aura pare opamo Akarijo Titi. Maisyare omai ti Opamo be marovave Akarijo Titi Roma ai. Weti nyare nyo apaya, weamo wimbe arakobe Akarijo Titi Roma aije ramu.”

13Pilatus po ayao so raraniva jewen, umba po Yesus augave uje indamu po mangke rapatimugo Ai. Weti seo tuna no apa kursijo titi rai no wanijate ama tame mirati Wanijate Oram. (Wanijate so raura ayao Yahudi raijamo Gabata.)

14Arono naijeamo masyote yasyin, masyoto namije mamo vatano Yahudi awa masyoto wanakangkanive irati Ono Paska rai mije. Pilatus po raura nanto vatano wanui mansai pare, “Wapa akarijo titi pi so!”

15Vatane ugwagwaimbe kobe ware, “Aubaisy! Aubaisy! Auseo sawa inyo kapite rai!” Pilatus po manajo pare, “Mamaisy aje rako? Syo wapa akarijo titi auseo sawa inyo kapite rai rako?” Syeno akokoe wo raura akananto ai ware, “Kaisar Roma obo pirati reama akarijo titi pije!”

16Pilatus po Yesus aunanto no vatano wanui umaso maneme rai indamu wo auseo sawa inyo kapite rai. Umba wo augav ti uta kobe.

Yesus auseo sawa inyo kapite rai

17Yesus puje po taune apa inyo kapite ranawan to no pukame ama tame mirati Akari Pae. (Mine so raura ayao Yahudi raijamo Golgota.)

18Pukamo namije naite wo Yesus apaku auseo sawa inyo kapite rai. Vatane jiruma nanairati yauseo syawa atavon, inta sawa no anem ngkakai muno inta sawa no anem ngkov muno Yesus sawa no yasyin.

19Yesus apa inyo kapito sawa raije mamo Pilatus po vatane inta atutir po ayaowe so ratoe rauseo rapaku ama vone rai mare: SOPAMO YESUS, VATANO NASARET AKARIJO TITI YAHUDI

20Vatano Yahudi wanui wo ayao ratoe umaso raen, weye muni namije mararaijo pukame umaso rai. Ayao omane umaso ratoe ayao Yahudi rai, ayao Roma rai muno ayao Yunani rai tavon.

21Syeno akokoe upari, weti wo raura nanto Pilatus ai ware, “Vemo nyo ratoeya nyare, ‘Sopamo Akarijo Titi Yahudi,’ wemai nora! Nya ayao omane wato mamaisye ramu. Yara nyo ratoeya nyare, ‘Yesus po taune aura pare: Risyirati Akarijo Titi Yahudi.’”

22Weramu Pilatus po awa ayao rasakinav pare, “Syo ratoe no tawan weye wemi ratoe to.”

23Naite wo Yesus auseo sawa inyo kapite raija jewen, umba wo Apa ansune raijar wo ratodija mambisy, weti naite inta apaura inta rai, inta apaura inta rai. Weramu Apa ansuno akoe namirati ama pame mewen dai yara ranari anawadive wemamo ngko dave ti wo raotadi ramu.

24Weti wayao vambinibe mansai ware, “Vemo wamo ansuno manawadi so raotar nora. Yara wamo aikarae rapatin dai, are pirati mo arorona apaura rai.” Ana umaso nande indamu mamaisyo Ayao Amisye mo raurairive no wusyinoe rai mare: “Wo Sya ansune ratodijo taune mansai muno wo aikarae rapatin dai indamu wo Sya ansune raugav bintabo.” Maisyare omai ti, naite wo Yesus apa ansune ratodi taije maisy.

25Mararai no Yesus apa inyo kapite rai, Apa akoyam, muno Apa akoyo rijata, muno Klopas apa anamu ama tame mi Maria, muno Maria Magdalena.

26Arono Yesus po apa akoya raen muno Apa arakovo anuga no ai rave aen tet nande akoya ratavon, payao aje akoya rai pare, “Ingko, soamo Sya arakove sopamo nya arikainye pi so!”

27Muno payaude Apa arakova ai tavon pare, “Nya ingkoa mi som! Syare nyo raeranande.” Weti arono Yesus kakai, arakovo napije po Yesus apa akoya raugav no apa yavaruga rai indamu po raeranande.

Yesus kakai

28Yesus po anakotare raende tenambea mewen bintabo to, umba Po raura pare, “Rinawa ngkangkamandi!” Apa ayao umaso Po raura indamu mamaisyo Ayao Amisye mo ratoe rai.

29Weti wo maimare raugasya rayansundijo anggurijo nsaisyine rai, umba wo ransuisyo uvi rai, wo rareanseo no Yesus awa rai.

30Yesus po anggurijo nsaisyine umaso ramanama jewen, umba payao pare, “Mamai bintabo to.” Naije akari nsawa aruranaje muno Po anawayo aunanto no Injayo Amisye aneme rai.

Naite wo Yesus atukam

31Arono naije masyoto vatano Yahudi wanakangkanive irati awa masyoto sambaya rai. Muno masyoto sambaya nde nande umaso omamo Masyoto Akoe. Vatano Yahudi ware masyoto sambaya omamo vemo vatane inta sawa no inyo kapite rai nora, weti ude wo Pilatus anajo indamu po apa naite matutir wo vatano mausea usawa inyo kapite rai nawamo majo radaundi indamu ugwenen, umba wo maveaje.

32Weti naije naite ude wo vatane jirum yauseo syawa Yesus atavon yajoe radaut kobe.

33Weramu arono ude mangkepano Yesus ai, wo aen kakai to weti wo ajoe radaute ramu.

34Yara naite inta po weyame rave Yesus atukam no Apa taugande rai. Naije kobe Apa mavu nsororop muno mana ntavono rai.

35Risyi Yohanes syo ayaowe so ratoe, syo ana nande Yesus ai umaso raeno taune inamije rai to, weti syo ratoe so indamu vatano wanui wapanave. Sya ayao syo raura kakavimbe so ana tugae; syo raen omamo tugae ma.

36Anakotare so nande indamu mamaisyo Ayao Amisye mo ratoe rai mare, “Apa pae mamo inta radaute ramu.”

37Muno aneme kaijinta mo raura tavon mare, “Vatano wo atukame indati usayai muno wo anyanyut.”

Yesus antuna

38Umba vatano munijo Arimatea inta apa tame mirati Yusup de po raura nanto Pilatus ai. Yusup umaso pamo Yesus apa arakovo tavono aive inta pije, weramu opamo tavondi maninimbe vayave weye po vatano Yahudi masyaniv. Weti Yusup umaso de no Pilatusa nui indamu po Yesus anasino kopa ranajo ai. Umba Pilatus po ramayar, weti Yusup de po Yesus anasino kopa raugav.

39Muno Nikodemus de atavon. Wepirati de Yesus ai arono wusyinoe namane inta rai. Deye so, po manino mur inta raugavo manino gaharu inta ratavon, ama mangke ma kilo tenamara eane abusyin.

40Yusupa pe Nikodemusa pe yo Yesus anasino kopa raugav, umba wo ansuno mpopero nsauman veano akepan, umba wo manino mbovove rauvaro Ai, mamaisy irati vatano Yahudi awa koano wo vatane mantuna rai.

41Nai mino Yesus auseo sawa inyo kapite rai di so, nawaisye inta mararai no naije, muno mino namije ama uga rai aipapo inta ntuna rai, ta nggwanyina nene muno vatane inta antuna rai rainy.

42Masyoto namije mamo vatano Yahudi awa masyoto wanakangkanive irati awa masyoto sambaya rai muno aipapo somamo nggwaravainye ramu, weti wo Yesus augaveto antuna rai. <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran