Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 4 >> 

1Adapawn deri sebab Tuhan Christos sudah mera-sa sangsara awleh karana kami di dalam daging, bagitu djuga hendaklah kamu me-langkap diri kamu dengan sindjata paparangan, di da-lam kira-kira; an jang demikijen djuga, karana dija itu, jang sudah merasa sangsara di dalam daging, ija sudah men-dapat perhentian deri pada dawsa sampe salamanja;

2Agar djangan, antara waktu kahidopan jang sisa di dalam daging, kamu hi-dop menurut ka; inginan ma-nusija, tetapi menurut kahen-dak Allah.

3Karana sudah sampe-sam-pe djuga, jang, salama wak-tu kahidopan jang sudah la-lu, kami sudah hidop turut kahendak awrang chalajik, sedang kami sudah berdjalan-djalan di dalam kalakuwan jang sendjis, dan di dalam ka; inginan daging, pemabokan, makanan-makanan jang lebeh-lebeh, kamponan minom-mi-nom dan kabaktian berhala-berhala jang kidji;

4Awleh karana jang mana marika itu heran, jang ka-mu tijada balari sama-sama di dalam petji talaga, deri satu peri kahidopan jang dja-hat.

5Jang akan haros kasi per-kira; an pada Dija itu, jang tersadija akan menghukum-kan segala awrang jang hi-dop dan awrang-awrang jang sudah mati.

6Karana akan itu djuga, sudah dechotbatkan Indjil ka-pada awrang-awrang mati, sopaja tjara manusija, marika itu dapat hukum di dalam daging, tetapi di dalam nja-wa marika itu hidop bagi Allah.

7Tetapi penghabisan segala perkara sudah damping. Bagi-tupawn hendaklah kamu hi-dop dengan ukor dan dengan punoh-punoh radjin di dalam pemohonan.

8Tetapi dengan terlebeh, hendaklah kamu mengasehi sa; awrang akan sa; awrang; ka-rana pengasehan akan tutop dawsa banjak-banjak.

9Hendaklah kamu tarima menompang sa; awrang ka-pada sa; awrang, dengan tijada bersungut.

10Sasa; awrang menurut jang mana ija sudah tarima pemberian, demikijen pawn hendaklah ija bowat tulong-an, seperti pendjaga-pendjaga jang bajik deri pada nimet Allah jang terfarak.

11Djikalaw barang sa; aw-rang ada mawu kasi adjaran, bejar ija beradjar itu seperti perkata; an-perkata; an Allah; djikalaw barang sa; awrang bo-wat tulongan, bejar ija tu-long menurut kowat itu, jang Allah karunjakan, sopaja Allah depermulijakan di dalam segala perkara, bagi Sijapa ada kamulija; an dan kawasa sampe segala kakal. Amin.

12H/e, kekaseh-kekasehku! djanganlah kamu bingon, deri karana kapanasan kasusahan itu, jang ada di antara kamu, sa; awleh-awleh sabarang a-pa-apa jang heran djadi bagi kamu; itu djadi akan satu pertjawba; an bagi kamu;

13Tetapi turut ukoran ma-na kamu mendapat bahagian dengan segala sangsara Tuhan Christos, hendaklah kamu bersuka-suka; an, sopaja lagi pada penjata; an kamulija; annja kamu bawleh bersuka-suka dengan ka; angkatan hati.

14Djikalaw kamu dapat hodjat awleh karana nama Tuhan Christos, salamat berontong kamu ada; karana Roch kamulija; an dan Allah, turon atas kamu, itupawn akan berdijam atas kamu; antara marika itu, songgoh-pawn Ija dapat dehodjat, te-tapi di antara kamu Ija de-permulijakan.

15Tetapi djangan barang sa; awrang di antara kamu me-rasa siksa salaku sa; awrang pembunoh, ataw pentjuri, ataw seperti sa; awrang jang bowat djahat, ataw seperti sa; awrang jang bowat huru-hara.

16Tetapi djikalaw ija me-rasa susah salaku sa; awrang mesehi, djangan ija malu; terlebeh pula hendaklah ija memulijakan Allah di dalam perkara ini.

17Karana waktu sudah sampe, sopaja hukum itu mu-la; i dengan rumah Allah. Tetapi djikalaw terdihulu dengan ka-mi, apatah akan djadi peng-habisan deri awrang-awrang itu jang tijada pertjaja akan Indjil Allah?

18Dan djikalaw dengan susah-susah djuga, sa; awrang jang adil depaliharakan, di ma-natah sa; awrang durhaka dan berdawsa akan djadi njata?

19Sebab itu lagi, segala awrang itu, jang menahan susah, menurut kahendak Allah, haros sarahkan djiwanja kapada Dija itu, jang ada Elchaliknja jang satija, itu-pawn dengan berbowat bajik.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran