Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 4 >> 

1Adapawn aku berdjandji padamu dengan sangat-sangat berhadapan Allah dan maha Tuhan JESUS CHRISTOS, jang akan menghukumkan bajik awrang-awrang mati dan aw-rang-awrang jang hidop, pada kotika kadatangannja dan ka-radja; annja;

2Hendaklah angkaw meng-chotbatkan perkata; an itu, ber-tahan-tahan dengan itu pada senang jang bajik dan pada se-nang jang kurang bajik, meng-hardikkan, ta; adibkan, ber-natsihetkan dengan segala ka-djinakan hati dan pengadja-ran.

3Karana akan datang satu waktu, jang awrang tijada akan mawu menahan penga-djaran jang membawasalamat, tetapi marika itu akan ber-himpon bagi dirinja pengadjar-pengadjar menurut dija aw-rang punja suka sendiri, akan jang mana talinga-talinganja bergatal-gatal,

4Dan akan balik geser ta-linga-talinganja deri pada kabenaran, dan berpaling di-rinja kapada segala tutor-tu-toran jang sija-sija.

5Tetapi hendaklah angkaw tinggal berdjaga bajik-bajik di dalam segala sasawatu, me-nahan dengan tsabar, mela-kukanlah pakardja; an deri sa-awrang Elindjili, djaga ingat pangkatmu!

6Karana sakarang aku ini depersombahkan akan sawatu persombahan tjutjor-tjutjoran, dan waktu ka; angkatanku su-dah hampir.

7Paparangan jang maha bajik itu, aku sudah berpa-rang, larian itu aku sudah mengganapi, pertjaja; an aku sudah simpan;

8Maka deri pada sakarang ini ada tersedija bagiku ma-kota adalet, jang maha Tu-han, hakim jang adil itu, akan karunjakan kapadaku, pada hari itu; dan bukan sa-dja kapadaku, tetapi lagi pada sakalijen awrang itu, jang su-dah dapat bersuka-suka akan kanjata; annja.

9Meradjinkanlah dirimu akan berdatang kapadaku deng an lakas.

10Karana D/emas sudah kasi tinggal b/eta, awleh ka-rana ija sudah dapat tjinta alam jang sakarang ini, dan ija sudah berangkat pergi ka-Thessalonike, Kreskenska-Ga-latia, Titus ka-Dalmatia.

11Lukas sendiri ada ber-sama-sama dengan b/eta. Ba-wa datang Markus sama-sa-ma dengan angkaw, karana ija amat berguna padaku di dalam segala kardjaku.

12Tichikus b/eta sudah su-roh ka-Efesus.

13Badju-salimot itu, jang b/eta sudah kasi tinggal di Tro-as, di (rumah) Karpus, bawa-kanlah kamari manakala ang-kaw datang, dan lagi kitab-kitab itu, istimewa gulongan kartas kulit itu.

14Aleksander, tukang tam-baga itu, sudah bowat ba-njak djahat padaku; bawleh maha Tuhan balas padanja menurut segala perbowatan-nja.

15Maka deri dija itu, hen-daklah angkaw berdjaga sen-dirimu, karana ija sudah la-wan amat sakali b/eta punja perkata; an.

16Di dalam penjahutanku jang pertama, sa; awrang pawn sudah tijada bertaman b/eta, tetapi samowanja sudah kasi tinggal b/eta. Djangan kiranja itu djadi terhitong pada dija awrang.

17Tetapi maha Tuhan dju-ga sudah ada basertaku dan sudah berkowatkan aku, so-paja chotbat (Indjil) deganapi awlehku, dan samowa aw-rang chalajik sudah dapat de-ngar itu. Dan b/eta ini sudah dapat terlepas deri pada mu-lut singa.

18Maha besar Tuhan djuga akan melepaskan b/eta deri sa-mowa tipu jang djahat itu, dan akan melepaskan b/eta di dalam karadja; annja samawi; padanja djuga adalah kiranja hormat de-ri kakal sampe kakal! Amin.

19Kasi tabea kapada Pe-riska dan Akila dan kapada isi rumah Onesiforus.

20Erastus b/eta sudah ka-si tinggal di Korinthus dan Terofimus b/eta sudah ting-gal dengan sakitnja di Mi-letus.

21Meradjinkan dirimu akan berdatang di-hulu deri musin dingin. Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klawdija, dan samowa sudara kirim tab/ea padamu.

22Adalah kiranja Tuhan JESUS CHRISTOS baserta deng-an rochmu. Adalah kiranja nimet baserta dengan kamu. Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Timotius 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran