Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 

1Adapawn sedang marika itu adalah berdjalan terus Amfipolis dan Apollonia, ber-datanglah marika itu ka-Thes-salonika, di mana adalah satu Kanisa awrang Jehudi.

2Bagitu djuga, Paulus, menurut bijasanja, masoklah pada dija awrang dan kata-katakanlah pada marika itu deri dalam surat-suratan.

3Dengan kasi mengarti dan bertondjok, jang saharosnja CHRISTOS merasa sangsara dan bangun hidop kombali deri antara awrang-awrang mati, katanja: JESUS itu, jang aku mengchotbatkan bagi ka-ma, Ija djuga ada CHRIS-TOS itu.

4Dan barang deri antara marika itu turutlah iman dan masok tsobat dengan Paulus dan Silas, baserta dengan satu kabanjakan besar deri aw-rang-awrang Hellas, jang ta-kot akan Allah dan param-puwan-parampuwan jang ter-utama, tijada kurang.

5Tetapi awrang-awrang Je-hudi mendapatlah hati sakit; dan sedang marika itu meng-ambillah babarapa banjak la-ki-laki djahat, awrang-awrang takaruwan, mengadakanlah satu hura-hara dan mengha-rukanlah negeri itu; dan tum-pahlah marika itu atas rumah Jason, akan tjahari dija aw-rang, mawu bawa marika itu antara bala-bala negeri itu.

6Adapawn tatkala tijada dedapatnja marika itu, dija awrang bawa tarik Jason dan babarapa sudara lajin-lajin, di muka Panghulu-panghulu negeri, dengan batareak: Dija awrang ini, jang mengharu-kan saganap dunja, sudah datang lagi di sini.

7Dan awrang-awrang jang sabagitu, Jason sudah tarima di rumahnja! Dan dija aw-rang samowanja melawan ti-tah Ka; isar, kata, jang ada satu radja jang lajin, ija itu JESUS.

8Bagitupawn marika itu membingonkanlah awrang-awrang banjak itu, dan Pang-hulu-panghulu negeri, jang adalah dengar itu.

9Maka manakala marika itu sudahlah tarima katarang-an deri Jason dan awrang lajin itu, dija awrang mele-paskanlah marika itu.

10Adapawn sudara-sudara itu, pada sabantar itu djuga, pada waktu malam, surohlah Paulus dan Silas ka-Ber/e; a; dan pada tatkala marika itu sudahlah sampe di situ, ma-soklah marika itu di Kanisa awrang-awrang Jehudi.

11Dan marika ini adalah peri kalaku; an, lebeh patut de-ri awrang Thessalonika, dan tarimalah perkata; an itu deng-an suka-suka hati; dan hari-hari djuga marika itu mema-riksa; ilah surat-suratan, kalu-kalu samowanja ada sabagitu.

12Bagitupawn awrang-aw-rang banjak deri antara ma-rika itu masok iman, dan deri pada parampuwan-parampu-wan Helleni dan deri laki-laki tijada kurang.

13Tetapi manakala awrang-awrang Jehudi di Thessalo-nika dengar chabar, jang per-kata; an Allah lagi dechotbat-kan awleh Paulus di Ber/e; a; marika itu berdatanglah lagi kasitu akan mengharukan kawm itu.

14Bagitupawn, dengan se-gra-segra djuga, sudara-suda-ra itu surohlah Paulus ber-angkat pergi langgar lawutan: tetapi Silas dan Timotheus tinggallah di sana.

15Adapawn awrang-awrang itu jang antar Paulus, bawa-kanlah dija sampe di Athena; dan sedang marika itu sudah-lah tarima pasan kapada Silas dan Timotheus, akan berdatang kapadanja, barapa lakas bawleh, marika itu ba-lik pulang.

16Adapawn sedang Paulus adalah bernanti dija awrang di Athena, balisalah rochnja di dalam dija, sedang deli-hatnja, jang negeri itu ada bagitu punoh dengan patong-patong berhala.

17Bagitupawn berkata-ka-talah ija di Kanisa pada aw-rang-awrang Jehudi dan pa-da segala awrang jang takot akan Allah; tetapi segala hari lagi di pasar, pada sijapa-sijapa djunga ija mendapatlah di sana.

18Tetapi lagi barang aw-rang berilmu deri antara aw-rang Epikurus dan Isto; ikus baku-lawanlah dengan dija; dan barang awrang katalah: apatah sa; awrang mulut ba-njak ini ada mawn bilang? dan awrang lajin-lajin. Ada sama ija mawn memberita dewata-dewata jang lajin pada kita awrang. Itupawn deri se-bab ija adalah mengehotbat-kan pada marika itu JESUS, jang debangkitkan deri antara awrang-awrang mati.

19Bagitu djuga dija awrang ambil bawa dija di Areopa-gus, dan katalah: Bawlehkah kami dapat tahu, apatah peng-adjaran baharu itu, jang de-adjarkan awlehmu?

20Karana barang-barang baharu, angkaw kasi masok di talinga-talinga kami; maka sakarang kami suka tahu, apatah itu bawleh ada?

21Adapawn awrang-aw-rang Ath/ena samowanja dan awrang-awrang dagang jang ada tinggal di situ, tijada tja-hari lajin, melajinkan senang jang bajik, akan bilang ataw akan dengar sabarang apa-apa jang baharu.

22Bagitupawn Paulus itu, sedang ija adalah berdiri pa-da sama-tengah Areopagus, berkatalah: Il/e kamu laki-laki Ath/ena! b/eta lihat jang kamu ada bowat kabakti; an pada berhala-berhala dengan sampe-sampe sakali;

23Karana sedang b/eta su-dah berdjalan-djalan di negeri kamu dan memandang rumah-rumah berhala kamu, b/eta su-dah melihat lagi satu meds-beh, pada jang mana ada ter-surat: Kapada Allah jang tija-da dekatahuwi. Maka Dija itu, bagi sijapa kamu sudah bowat kabaktan di-luwar kamu pu-nja tahu, Dija itu b/eta meng-chotbatkan pada kamu.

24Allah itu, jang sudah djadikan dunja dan samowa isinja, dan jang ada maha Tuhan atas langit dan bumi, tijada mengadijami di dalam rumah-rumah Kaba, jang de-perusah dengan tangan-tang-an.

25Dan tjidada lagi debowat kabaktian kapadanja awleh tangan-tangan manusija, sa-awleh-awleh Ija berkakurang-an sabarang apa-apa, sedang Ija sendiri memberi kahidopan dan nafas dan segala sasa watu.

26Dan deri dalam sawatu djuga darah Ija sudah djadi-kan segala bangsa manusija dan sudah kasi mengadijami dija awrang atas saluroh muka bumi, dan sudah ator dewa-sa-dewasa jang tantu dan se-gala sipat-tanah akan tampat kadijaman pada marika itu;

27Sopaja marika itu akan bawleh tjahari maha besar Tu-han, kalu-kalu barangkali ma-rika itu akan merabah dan mendapat Dija, maski bukan djuga Ija ada djawoh deri sasa; awrang antara kami.

28Karana di dalam Dija djuga kami hidop, kami ber-garak dan ada; sabagimana lagi barang awrang deri pada pengarang-njanjian kamu su-dah bilang: "Karana kami lagi ada deri pada bangsanja."

29Maka djikalaw kami ini deri bangsa Allah adanja, djanganlah kami sangka jang Ilahijet itu sarupa adanja deng-an amas ataw perak ataw ba-tu, jang telah terukir awleh kapand/ean dan kira-kira; an manusija.

30Adapawn akan segala waktu kagalapan, Allah su-dah kasi lalu lampoh itu; te-tapi sakarang pawn Ija ber-titah pada sakalijen manusija kuliling-kuliling akan mem-bawa tawbat.

31Awleh karana Ija sudah tantukan satu hari, pada jang mana Ija ada mawn menghu-kumkan saganap dunja awleh sa; awrang manusija, jang Ija sudah tantukan akan itu, dengan memberi kasonggohan pada sakalijen awrang, awleh karana Ija sudah membang-kitkan Dija deri antara aw-rang-awrang mati.

32Maka serta marika itu dapai dengar deri kabangkit-an awrang-awrang mati, ba-rang awrang bowatlah seng-adja; tetapi barang awrang lajin katalah: Kami akan dengar angkaw kombali akan hal itu.

33Bagitu djuga berangkat-lah Paulus deri pada sama-tengah marika itu.

34Tetapi barang awrang la-ki-laki melekatlah kapadanja dan djadilah pertjaja; antara jang mana adalah Dionisius, sa; awrang anggawta saniri A-re; opagus itu, lagi satu param-puwan bernama Damaris, dan barang awrang lajin-lajin ber-sama-sama dengan dija awrang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran