Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Adapawn pada hari jang pertama jang berikot hari sabbat, pada hampir-hampir sijang, berdatanglah marika itu di kubur, membawa ram-pah itu, jang marika itu su-dahlah sadijakan, dan barang awrang bersama-sama dengan dija awrang.

2Maka mendapatlah ma-rika itu batu itu terguling deri atas kubur itu.

3Dan manakala marika itu masoklah dalamnja, dija aw-rang tijada dapat badan Tu-han JESUS.

4Maka djadilah, sedang marika itu bersusah hati aw-leh karana itu, takadjoh! du-wa laki-laki, dengan pake; an putih manjala-njala, adalah berdiri sama-sama dengan dija awrang.

5Maka sedang sudahlah berdatang atas marika itu satu takotan, dan jang marika itu bertondoklah mukanja kaba-wah, berkatalah marika itu kapada dija awrang: Apatah kamu ada mawu tjahari jang hidop itu antara awrang-awrang mati?

6Bukan Ija ada di sini, tetapi Ija sudah bangun-hi-dop. Ingat-ingat, bagimana Ija sudah bilang pada kamu, sedang Ija adalah lagi di Ga-lilea, kata:

7Jang saharosnja Anak manusija desarahkan di dalam tangan awrang-awrang ber-dawsa, dan detsalibkan, dan pada hari jang katiga bangun-hidop kombali.

8Bagitupawn ingat-ingat-lah marika itu akan segala perkata; annja itu.

9Maka sedang marika itu pulanglah deri pada kubur, dija awrang bawalah chabar akan segala sasawatu itu pa-da kasabelas itu, dan pada samowa awrang lajin-lajin.

10Maka segala parampu-wan, itulah Maria Magdale-na, dan Joanna, dan Maria, ibu Jakobus itu, dan lajin-lajin jang bersama-sama deng-an dija awrang, jang bawalah chabar itu pada Rasul-rasul.

11Maka adalah segala perkata; annja pada marika itu seperti tutoran sija-sija sadja, dan tijada pertjaja dija aw-rang.

12Tetapi bangunlah Petrus lari kakubur, dan sedang ija adalah tondok-tondok dirinja, ija dapat lihat kajin-kajin pembungkus sadja, dan pulang-lah ija dengan heran-heran akan itu, jang sudahlah djadi.

13Adapawn duwa awrang deri antara marika itu adalah pergi pada hari itu djuga ka-pada sawatu negeri, djawoh-nja anam puloh istadion deri Jerusalem, namanja Emmaus.

14Maka marika itu adalah bilang-bilang sa; awrang pada jang lajin, akan segala sasa-watu itu jang sudahlah djadi.

15Maka djadilah sedang marika itu adalah kata-kata kan demikijen dan baku-ba-kutanja, jang Tuhan JESUS sendiri berdatanglah hampir dan berdjalan-djalanlah ber-sama-sama dengan dija aw-rang.

16Tetapi manta-mantanja da-patlah tertahan, sampe dija awrang tijada mengenal ma-a Tuhan.

17Tetapi berkatalah Ija pada marika itu: Kata-kata-an apa itu, jang kamu bi-lang-bilang antara djalan sa-awrang pada jang lajin, dan jang kamu ada dengan mu-ram-muram bagitu?

18Bagitu djuga menjahut-lah sa; awrang deri padanja, jang bernama Kleopas, kata padanja: Angkawkah sendiri sadja sa; awrang dagang di Je-rusalem, jang tijada tahu, apatah sudah djadi si situ, antara har-hari ini?

19Katalah Ija pada ma-rika itu: Apa itu? Bersab-dalah marika itu padanja: Akan JESUS deri Nasaret, jang sudah ada sa; swrang Nabi, jang besar kawasanja dengan bowat-bowatan dan perkata; an-perkata; an, berha-dapan Allah dan saganap kawn.

20Bagamana Kapala-kapala Imam dan Panghulu-panghu-lu kami sudah sarahkan Dija akan hukum kamitian, dan sudah mentsalibkan Dija.

21Maka haraplah kami, jang Ijalah Dija itu, jang akan melepaskan Israel. Ter-saku lagi ada hari ini, hari jang katiga, jang itu sudah djadi.

22Lagipawn barang param-puwan-parampuwan di antara kami sudah mengharukan ka-mi; dija awrang sudah pergi kakubur; pada hampir-ham-pir sijang;

23Dan sedang dija awrang sudah tijada dapat badannja, marika itu sudah datang kasi tuha, jang dija awrang su-dah dapat lihat satu pengli-hatan deri melaikat-melaikat, jang Ija ada hidop.

24Dan barang awrang deri antara kami sudah pergi ka-kubur, dan mendapatlah itu sabagimana parampuwan-par-ampuwan itu sudahlah bilang, tetapi Dija sendiri, dija aw-rang tijada dapat lihat.

25Maka berkatalah Ija pa-da marika itu: Il/e kamu aw-rang jang kurang berbudi dan hati barat-barat, akan per-tjaja segala sasawatu, jang Nabi-nabi itu sudah katakan!

26Bukankah CHRISTOS su-dah haros merasa itu, dan masok di dalam kamulija; an-nja?

27Dan mulailah Ija deri Musa dan samowa Nabi, dan kasi mengarti pada dija aw-rang surat-suratan itu, jang dekatakan akan Dija.

28Maka menghampirlah marika itu kanegeri itu, ka-mana dija awrang ada mawu pergi; maka Ija djuga ton-djok-tondjok sa; awley-awleh Ija mawu lebeh djawoh.

29Maka mintalah mari-ka itu dengan paksa-paksa, kata: Tinggal dengan kita awrang karana ada mawu malam, dan sijang sudah tu-ron. Bagitu djuga masoklah Ija, akan tinggal dengan dija awrang.

30Maka djadilah, sedang Ija adalah dudok bersama-sama dengan dija awrang di majida, jang Ija mengambil-lah rawti itu, dan mengu-tjaplah sukur, dan pitjahlah itu, lalu kasi pada dija awrang.

31Bagitupawn debukakan pada marika itu mata-mata-nja, dan dapat kenal Dija; dan bagitu djuga linnjaplah Ija deri mata-matanja.

32Dan berkatalah marika itu sa; awrang pada sa; awrang: Bukankah hati kami rasa-rasa mawu angus di dalam kami, pada tatkala Ija adalah berkata-kata dengan kami an-tara djalan, dan kasi meng-arti bagi kami ssuratan-surat-an itu?

33Maka bangunlah marika itu pada djam itu djuga, dan balik pulang ka-Jerusalem, dan mendapatlah kasabelas itu terkompol, lagipawn aw-rang itu jang bersama-sama dengan marika itu.

34Jang katalah: Tuhan songoh-songoh sudah bangun hidop, dan sudah kalihatan pada Simeon!

35Bagitu djuga tutor-me-nutorlah marika itu, apatah sudah djadi di antara djalan, dan bagimana dija awrang sudah dapat kenal Dija, pada tatkala Ija adalah pitjah rawti itu.

36Adapawn sedang marika itu adalah berkata-kata lagi akan itu, Ija sendiri, Tuhan JESUS, adalah berdiri pada sama tengah marika itu, dan katalah pada marika itu: Sa-lamat perdamean atas ka-mu!

37Maka takadjutlah marika itu dan mendapatlah takot, dan sangkalah jang dija aw-rang dapat lihat satu sumang-an.

38Dan katalah Ija pada marika itu: Apa kurang ka-mu takadjut, dan apa sebab kira-kira; an jang sabagitu baw-leh timbul di dalam hati-hati kamu?

39Tjawba lihat djunga tang-an-tanganku dan kaki-ka-kiku, jang B/eta sendiri ada itu. Tjawba raba pegang B/eta, dan lihat paraksa! ka-rana pada satu roch sumang-an bukan ada isi daging dan tulang-tulang, sabagi-mana kamu ada lihat, jang ada padaku.

40Dan serta Ija berkata bagitu, tondjoklah Ija pada marika itu tangan-tangan dan kaki-kakinja.

41Maka deri sebab bulom djunga dija awrang pertjaja, awlch karana kasuka; an dan heran-heran, berkatalah Ija pada marika itu: Adakah pa-da kamu di sini barang ma-kanan?

42Bagitu djunga tarohlah marika itu padanja sapanggal ikan goring dan ajer madu limping.

43Maka deambilnja itu dan makanlah berhadapan marika itu.

44Berkatalah Ija pada ma-rika itu: Itu dija segala kata-kata; an itu, jang B/eta sudah bilang pada kamu, pada tat-kala B/eta lagi bersama-sama dengan kamu, jang saharos-nja samowanja djadi ganap, barang jang tersurat akan Daku di dalam Tawrat Musa, dan di dalam segala Nabi dan Masmur-masmur.

45Bagitupawn membuka-lah Ija budi-akalnja, akan dapat mengarti Surat-suratan itu.

46Dan bersabdalah pada marika itu: Demikijen ada ter-surat dan bagitupawn sudah haros, CHRISTOS merasa sang-sara dan bangum hidop dom-bali deri antara awrang-aw-rang mati, pada hari jang katiga.

47Dan jang akan dechobatkan di dalam namanja tawbat dan ka; amponan dawsa antara sakalijen chalika, mulanja deri Jerusalem.

48Maka kamu djuga ada saksi-saksi akan itu.

49Dan lihat, Aku suroh djandjian Bapaku atas ka-mu; maka hendaklah kamu tinggal di negeri Jerusalem, sampe waktu mana kamu sudah dapat deperkowatkan dengan kowat deri jang ting-gi itu!

50Adapawn menghentar-kanlah Ija marika itu kalu-war ka-Bethania, dan ang-katlah rangan-tangannja dan membarkatilah marika itu.

51Maka djadilah, sedang Ija adalah membarkati dija awrang, jang Ija bertjerelah deri marika itu, dan najiklah ka-sawrga.

52Adapawn marika itu ber-sombajanglah padanja dan balik pulang ka-Jerusalem dengan kasuka; an besar.

53Maka pada santijasa waktu adalah marika itu di dalam Kaba, dan memudji dan memulijakanlah Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran