Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 15 >> 

1Adapawn pada tatkala itu berdatanglah kapada Tuhan JESUS Pengadjar-pengadjar Tawrat dan awrang-awrang Farisi deri Jerusalem, kata:

2Apa karana murid-murid-mu langgar ondang-ondang agama tete mawjang? Kara-na marika itu tijada basoh tangan-tangannja manakala dija awrang ada makan rawti.

3Maka Ija kasi menjahut, kata pada marika itu: Meng-apa kamu lagi langgar titah Allah, tagal kamu punja ondang-ondang?

4Karana Allah sudah ber-titahkan, kata: Berilah hor-mat pada bapamu dan pada ibumu, dan "Barang sijapa sumpah bapa ataw ibu, bejar ija mati de-bunoh."

5Tetapi kamu katakan: Barang sijapa bilang pada bapa ataw pada ibu: satu persombahan deri padaku bejar djadi itu, dengan jang mana b/eta sudah bawleh tu-long angkaw dan djangan ija menghormati bapanja ataw ibunja.

6Bagitupawn kamu sudah rombak titah Allah tagal kamu punja ondang-ondang.

7H/e kamu awrang-awrang tjulas! dengan sabenarnja Je-saja sudah bernubuwet akan kamu, kata:

8"Kawm ini berdatang kapadaku dengan mulat-nja, dan menghormati Aku dengan bibir-bibir mulut, tetapi hatinja ada djawoh deri padaku;

9Tetapi pada tjumah-tjumah sadja marika itu berbakti kapadaku, se-dang marika itu adjar adjaran-adjaran jang a-da ondang-ondang manu-sija"

10Bagitupawn panggillah Ija kawm itu kapadanja, dan katalah pada marika itu: Dengarlah kamu dan meng-arti!

11Bukan itu jang masok mulut menedjiskan manusija; tetapi barang jang kaluwar deri dalam mulut, itu dija jang menedjiskan manusija.

12Tatkala itu berdatanglah kapadanja murid-muridnja kata: Adakah Angkaw tahu jang awrang Farisi sudah dapat hati sakit dengan deng-ar perkata; n itu?

13Tetapi menjahutlah Ija, kata: Samowa tatanaman, jang Bapaku samawi sudah tijada tanam, itu akan djadi terbongkar kaluwar.

14Kasi tinggal dija awrang! marika itu ada pemimpin-pe-mimpin buta pada awrang-awrang jang buta. Maka dji-kalaw sa; awrang buta bawa djalan pada sa; awrang buta, duwa-duwa djuga akan djatoh dalam lubang.

15Maka menjahulah Pe-trus kata kapadanja: Kasi mengarti bagi kami perupa-ma; an ini!

16Maka katalah Tuhan JESUS: Adakah kamu lagi bagitu kurang tahu?

17Tijadakah kamu meng-arti jang segala sasawatu jang masok mulut turon di purut, dan djadi terbowang kadalam djamban.

18Tetapi sabarang itu, jang kaluwar deri dalam mu-lut, itu djuga datang deri dalam hati, itu dija jang me-nedjiskan manusija.

19Karana deri dalam hati ada datang kira-kira; an jang djahat, pembunohan, permu-kahan, pasondalan, pentjurian, saksi dusta, hodjat.

20Itu dija jang menedjis-kan manusija, tetapi makan dengan tangan jang tijada de-basohkan, itu bukan mene-djiskan manusija.

21Maka berangkatlah Tu-han JESUS deri sana, dan ondorlah kabahagian tanah Tirus dan Sidon.

22Dan takadjoh! satu par-ampuwan, jang adalah berda-tang deri pada bahagian tanah itu, bersarulah kata padanja: Sajanglah b/eta, ja Tuhan, Anak Daud! Anakku param-puwan terkena awleh ibles, amat sangat!

23Tetapi tijada menjahut-lah Ija padanja sapatah per-kata; an. Bagitupawn berda-tanglah murid-muridnja, min-ta padanja, kata: Surohlah dija pulang, karana ija bata-reak ikot balakang kami!

24Maka menjahutlah Ija, kata: Tijada Ku tersuroh, melajinkan pada anak-anak kahilangan rumah Isra; el

25Tetapi berdatanglah ija menjombah padanja, kata: Ia Tuhan, tulonglah b/eta!

26Tetapi menjahutlah Ija, kata: Tijada bajik, ambil rawti anak-anak dan mem-bowang itu pada andjing-andjing.

27Katalah parampuwan itu: Betul Tuhan: tetapi ada djuga andjing-andjing ma-kan deri ampas-ampas itu, jang gugor deri majida tu-wannja.

28Bagitupawn menjahut-lah Tuhan JESUS, kata pa-danja: H/e parampuwan! be-sarlkah imanmu! Djadilah pa-damu sabagimana angkaw ka-hendaki. Maka sombohlah anaknja parampuwan pada djam itu djuga.

29Maka sedang Tuhan JESUS berangkatlah deri sa-na, berdatanglah Ija di lawu tasik Galilea, dan najiklah di satu gunong dan dudoklah di sana.

30Maka berdatanglah ka-padanja banjak-banjak aw-rang jang adalah bersama-sama dengan dija awrang, awrang-awrang jang badan mati, awrang-awrang buta, awrang-awrang momo, aw-rang-awrang timpang, dan bajak awrang lajin-lajin; dan tarohlah dija awrang itu pada kaki-kaki Tuhan JESUS. Dan Ija djuga sombohkanlah marika itu;

31Sampe kawm itu heran-heranlah, sedang dija awrang lihat, jang awrang-awrang momo berkata-kata, awrang-awrang timpang djadi bajik, awrang-awrang badan mati berdjalan-djalan, dan awrang-awrang buta melihat; dan marika itu memudjilah Ilah awrang Isra; el.

32Dan Tuhan JESUS pang-gillah murid-muridnja datang kapadanja; kata: B/eta sajang akan kawm itu; karana dija awrang sudah tinggal tiga hari sertaku dan tijada apa-apa pada dija awrang akan makan, dan suroh dija awrang pulang dengan lapar, tijada B/eta mawu, agar djangan marika itu dapat lombot an-tara djalan

33Maka katalah murid-murid padanja: Deri mana kami akan mawu dapat rawti bagitu banjak di hutan pa-sunjian ini, akan bawleh kinnjangkan awrang-awrang bagitu banjak?

34Maka katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Ba-rapa banjak bidji rawti ada bagi kamu? Katalah marika itu: Tudjoh, dan satu duwa ekor ikan kitjil-kitjil.

35Bagitupawn surohlah Ija segala awrang itu berdudok di tanah.

36Dan sedang Ija sudahlah ambil katudjoh bidji rawti dengan ikan-ikan itu, dan sudahlah mengutjap sukur, Ija patahkanlah itu, lalu kasi pada murid-muridnja, dan murid-murid pada kawn itu.

37Maka dija awrang sa-mowanja adalah makan dan djadilah kinnjang; dan awrang pawn angkatlah kompol sisa panggal-panggal itu, tudjoh bakol punoh.

38Maka segala awrang jang sudahlah makan, adalah am-pat ribu laki-laki, diluwar parampuwan-parampuwan dan anak-anak.

39Dan manakala Ija sudah-lah suroh pulang kawm itu, najiklah Ija di parahu, dan berdatanglah di bahagian ta-nah Magdala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran