Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

1Paulus, sa; awrang hamba Tuhan JESUS CHRISTOS, jang terpanggil akan Rasul, jang terpileh bagi Indjil Allah.

2Jang deri di-hulu-di-hulu kala Ija sudah berdjandji, awleh Nabi-nabinja di dalam surat-suratan jang kudus;

3Akan Anaknja laki-la-ki, jang menurut daging su-dah djadi deri dalam bangsa Daud;

4Tetapi, jang menurut Roch kasutjian sudah denjatakan dengan punoh-punoh kowat, bahuwa Ija ada Anak laki-laki Allah; itupawn awleh kabangkitan deri antara aw-rang-awrang mati, ija itu Tu-han kami JESUS CHRISTOS.

5Deri sijapa, menurut ni-matnja, kita awrang sudah ta-rima pangkat rasul; itupawn akan mengardjakan dengar-dengaran pada iman, antara sakalijen bangsa, akan hor-mat namanja.

6Antara sijapa lagi kamu ini ada, h/e kamu awrang-awrang, jang terpanggil aw-leh Tuhan JESUS CHRISTOS.

7Kapada kamu sakalijen, h/e kekaseh-kekaseh Allah, dan awrang-awrang panggil-an jang sutji, jang ada di Rawma. Nimat dan dame ada-lah kiranja baserta dengan kamu, deri pada Allah, Bapa kami, dan deri pada Tuhan kami JESUS CHRISTOS!

8Terdihulu aku mengutjap sukur pada Ilahku awleh Tu-han JESUS CHRISTOS, deri ka-rana samowakamu, sebab chabar iman kamu sudah ter-hamburan di dalam saganap dunja.

9Karana Allah, pada sija-pa b/eta berbakti dengan sa-ganap djiwaku, menurut in-djil Anaknja laki-laki, Ija djuga ada saksi bagiku, ba-gimana, pada santijasa waktu, aku ingat-ingat akan kamu.

10Dan bagimana, pada san-tijasa waktu, b/eta minta di da-lam pemohonan-pemohonan-ku, kalu-kalu dengan kahen-dak Allah, aku bawleh dapat senang jang bajik akan ber-datang kapada kamu.

11Karana aku suka ter-lalu amat akan melihat kamu, sopaja aku bawleh berbahagi barang karunja rochani kapa-da kamu, itupawn akan ber-tatapkan kamu.

12Dan akan dapat dehibor-kan bersama-sama dengan ka-mu, awleh kami punja per-tjaja; an rame-rame, mawu ka-mu punja mawu b/eta punja.

13Karana tijada ku-kahen-daki, jang kamu tijada tahu, h/e sudara-sudaraku laki-laki, bahuwa banjak kali b/eta su-dah bernijet, mawu datang kapada kamu (tetapi sudah dapat detagahkan sampe sa-karang), sopaja lagiaku bawleh mendapat barang bowa-bowa jang berguna, di antara kamu seperti lagi di antara chalajik lajin-lajin.

14Bajik pada awrang Helleni, bajik pada awrang Bar-bari, bagi awrang pande meng-arti dan pada awrang jang bodoh b/eta ini ada sa; awrang berhutang.

15Bagitupawn, akan b/eta punja bahagian, b/eta tersadija akan mengehotbatkan lagi in-djil pada kamu, jang ada di Rawma.

16Karana aku tijada ber-malu akan indjil Tuhan CHRISTOS: karana itu ada satu kowat Allah, akan sa-lamat djiwa pada sasa; awrang jang pertjaja, pertama pawn pada awrang Jehudi, dan lagi pada awrang Helleni.

17Karana di dalamnja dja-di denjatakan sawatu adalet Allah, deri iman kapada iman; sabagimana ada tersurat: "A w-rang adil akan hidop awleh iman".

18Karana morka Allah denjatakan deri dalam sawr-ga atas segala fusuk dan kapista; an manusija-manusija, jang menindis kabenaran aw-leh kadjahatan.

19Karana pengatahuwan akan Allah, itu djuga ada njata pada marika itu, karana Allah sendiri sudah menjata-kan itu pada dija awrang.

20Karana mulanja deri pa-da kadjadian dunja, ka; ada; an Allah, jang tijada kalihatan, sudah djadi njata pada budi-akal, awleh perbowatan-per-bowatannja, ija itu maha kawasanja dan Ilahijetnja, sahingga marika itu tijada bawleh bawa barang sebab.

21Karana welakin marika itu sudah mengenal Allah, dija awrang sudah tijada ton-djok hormat dan tijada meng-utjap sukur padanja, sabagi-mana ada patut akan menon-djok pada Allah; tetapi ma-rika itu sudah djadi sija-sija dalam dija awrang punja bitjara-bitjara; dan hatinja jang bodoh sudah djadi galap.

22Dan sedang marika itu sudah pudji-pudji diri, sala-ku awrang pande mengarti, marika itu sudah djadi bodoh.

23Dan marika itu sudah tukar kamulija; an Allah, jang tijada karusakan, dengan rupa teladan deri sa; awrang ma-nusija jang kabinasa; an, dan dengan burong-burong dan binatang-binatang jang berkaki ampat dan binatang-binatang jang merajak.

24Maka sebab itu lagi Allah sudah membejarkan marika itu, menurut ka; inginan hatinja pada bowat-bowatan jang geli, sampe dija awrang sudah permalukan tuboh-tubohnja sendiri, sawatu deng-an jang lajin;

25Dija awrang itu jang sudah tukar kabenaran Allah dengan perdusta; an, dan sudah kasi hormat dan berbowat kabakti; an pada machluk lebeh deri pada Elchalik, jang kapudji; an sampe salama-lama-nja! Amin.

26Sebab itu Tuhan Allah sudah lepaskan dija awrang kapada ka; inginan-ka; inginan jang malu; karana parampuwan-parampuwannja sudah tijada pake lagi peri parampu-wan menurut tabiet, tetapi atas peri jang lawan tabiet.

27Bagitu lagi, segala laki-laki itu, sudah tijada ikot pe-ri laki-laki dengan parampu-wan; tetapi laki-laki dengan laki-laki sudah beringin sa-watu dengan jang lajin, a-kan berbowat barang jang kedji, awleh jang mana ma-rika sudah mendapat pemba-lasan persalahannja jang pa-tut, di dalam dija awrang punja diri sendiri.

28Dan sabagimana marika itu sudah tijada faduli sim-pan pengenalan Allah, bagi-tu lagi Allah sudah lepaskan dija awrang dalam akal jang djahat, akan berbowat ba-rang jang tijada patut;

29Punohlah dengan sega-la djenis persalahan, pason-dalan, kapista; an, kikiran, ka-djahatan; sarat dengan ka-dangke; an, pembunohan, per-bantahan, perlente dan iri hati;

30A wrang jang suka ba-wa mulut, jang kasi nama djahat pada awrang, pembintji-pembintji Allah, jang tin-dis awrang jang ada hati tingka; i, jang djumawa, jang mengira-mengira; i barang jang djahat, jang tijada dengar-dengaran akan ibu bapa;

31Awrang jang tijada ber-budi, jang tijada hati tulus, jang tijada tahu tjinta sama-tamannja, jang tijada mawu kasi ampon, jang tijada tahu sajang.

32Awrang jang ada tahu hukum Allah, ija itu, bahu-wa segala awrang, jang ber-bowat barang demikijen ada patut akan djadi mati debu-noh; tetapi jang bukan sadja ada bowat itu, hanja bersu-ka lagi, bahuwa awrang lajin-lajin berbowat bagitu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran