Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1Dan kapada mela

2Hendaklah angkaw ber-djaga-djaga, dan berkowat-kan jang lajin itu, jang ada mawu mati, karana sudah tija-da Ku-dapat segala pakar-dja; anmu dengan punoh betul berhadapan Allah.

3Bagitupawn hendaklah angkaw ingat apatah angkaw sudah tarima dan apatah ang-kaw sudah dengar, dan sim-pan itu dan membawa tawbat! Maka djikalaw angkaw tijada berdjaga, Aku akan datang, seperti sa; awrang pentjuri; dan angkaw tijada akan menga-tahuwi pada djam mana Aku akan datang padamu.

4Tetapi ada di antara ka-mu barang sedikit awrang di Sardes, jang sudah tijada me-nedjiskan pake; annja, dan aw-rang-awrang itu akan berdja-lan-djalan baserta dengan Aku, terpake dengan pake; an jang putih-putih; karana marika itu ada mustahak akan men-dapat itu.

5Barang sijapa berawleh kamenangan, ija akan dapat terpake dengan pake; an jang putih-putih, dan namanja A-ku tijada akan menghapuskan deri dalam kitab kahidopan, dan Aku akan mengakaw na-manja berhadapan Bapaku dan berhadapan segala me-la

6Pada sijapa ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar, apatah Roch itu katakan ka-pada djama/et-djama/et.

7Dan kapada mela

8Aku tahu segala pakar-dja; anmu. Lihat awlehmu! Aku sudah memberi padamu satu pintu jang terbuka, dan ba-rang sa; awrang pawn tijada akan bawleh tutop itu, karana kowatmu kurang besar djuga, dan angkaw sudah simpan per-kata; anku, dan angkaw sudah tijada menjangkal namaku.

9Lihat, Aku akan kasi ba-rang awrang deri dalam ka-nisa S/etan, jang katakan di-rinja ada awrang-awrang Je-hudi, tetapi dija awrang bu-kan ada itu, dan marika itu berdusta. Lihat, Aku akan bikin, jang dija aw-rang datang dan menjombah pada kaki-kakimu, dan ma-rika itu akan mengakaw jang Aku sudah mengasehi ang-kaw.

10Awleh karana angkaw sudah djaga simpan perka-ta; an katahananku, bagitu lagi Aku ini akan djaga simpan angkaw deri pada djam per-tjawba; an, jang nanti berda-tang atas saganap bumi, itu-pawn akan mentjawba

11Lihat, Aku datang deng-an lakas. Djaga simpan ba-jik-bajik, apa jang ada, agar djangan barang sa; awrang me-rampas makotamu.

12Barang sijapa berawleh kamenangan, Aku akan dja-dikan dija akan tijang di da-lam Kaba Ilahku, dan tijada ija akan kaluwar lagi, dan Aku akan tulis atas dija na-ma Ilahku, dan nama deri pada negeri Ilahku, Jerusa-lem baharu, jang turon deri dalam sawrga deri pada Ilah-ku, dan nama B/eta jang ba-haru itu.

13Pada sijapa ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar apatah Roch itu katakan ka-pada djama/et-djama/et.

14Dan kapada mela

15Aku tahu segala pakar-dja; anmu, jang angkaw bukan ada dingin dan bukan panas. H/e kiranja, kalu-kalu sadja angkaw bawleh ada dingin ataw panas!

16Tetapi awleh karana angkaw ada tijada dingin dan tijada panas, bagitupawn Aku akan montah angkaw kalu-war deri dalam mulutku.

17Angkaw kata: Aku ini ada kaja-kaja, dan sudah dapat kakaja; an, dan tijada sakurang apa-apa padaku, dan angkaw tijada taku, jang ang-kaw ada bagitu kasian, dan tjelaka, dan berkakurangan, dan buta, dan talandjang.

18Sebab itu Aku kasi ki-ra padamu, jang angkaw bawleh beli deri padaku amas, jang terudji awleh api, sopaja angkaw bawleh djadi kaja; dan pake; an jang putih, so-paja angkaw berpakekan sen-dirimu, dan djangan djadi kalihatan kamaluwan tuboh-mu jang talandjang; dan lagi badak-mata akan gosok di ma-ta-matamu, sopaja angkaw bawleh dapat lihat.

19Barang sijapa Aku tjin-ta, b/eta siksa dan ta; adib-kan dija: sebab itu hendak-lah angkaw ada radjin dan membawa tawbat!

20Lihat, Aku berdiri di pintu dan toki toki. Djikalaw barang sa; awrang akan dengar sawaraku dan membuka pin-tu, padanja djuga Aku akan masok, dan santap perdjamu; an sertanja dan ija dengan B/eta.

21Barang sijapa berawlch kamenangan, padanja djuga Aku akan memberi, akan berdudok baserta dengan B/eta di atas tachtaku, sabagimana Aku sudah berawleh kame-nangan dan ada dudok deng-an Bapaku, atas tachtanja.

22Pada sijapa ada talinga-talinga, hendaklah ija dengar, apatah Roch itu katakan ka-pada djama/et-djama/et.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran