Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 20 : 19 >> 

AYT: sambil melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan dengan air mata, dan dengan pencobaan-pencobaan yang menimpaku melalui persekongkolan orang-orang Yahudi,


TB: dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.

TL: sambil beribadat kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan air mata, serta dengan beberapa pencobaan daripada pakatan orang Yahudi yang berlaku atasku;

MILT: sambil melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan dengan banyak air mata dan pencobaan yang menimpa aku oleh persekongkolan orang-orang Yahudi.

Shellabear 2010: Dengan segala kerendahan hati dan banyak air mata aku mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba-Nya, serta mengalami banyak pencobaan karena orang-orang Israil bersepakat untuk membunuhku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan segala kerendahan hati dan banyak air mata aku mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba-Nya, serta mengalami banyak pencobaan karena orang-orang Israil bersepakat untuk membunuhku.

Shellabear 2000: Dengan segala kerendahan hati dan banyak air mata, aku sudah mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba-Nya serta telah mengalami banyak pencobaan karena orang-orang Israil bersepakat untuk membunuhku.

KSZI: Aku telah memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mata. Sudah beberapa cubaan menimpa diriku akibat pakatan orang Yahudi.

KSKK: Aku melayani Tuhan dengan rendah hati, dalam tangisan dan dalam banyak pencobaan yang kualami dari orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku.

WBTC Draft: Orang Yahudi merencanakan hal-hal untuk melawan aku dan hal itu membuat aku banyak menderita. Tetapi kamu mengetahui, bahwa aku selalu melayani Tuhan, kadang-kadang dengan cucuran air mata. Aku tidak pernah memikirkan diriku sendiri.

VMD: Orang Yahudi merencanakan hal-hal untuk melawan aku dan hal itu membuat aku banyak menderita. Kamu mengetahui bahwa aku selalu melayani Tuhan, kadang-kadang dengan cucuran air mata. Aku tidak pernah memikirkan diriku sendiri.

TSI: Saya selalu melayani Tuhan dengan rendah hati dan sering menangis karena saya sangat mengasihi kalian. Saya juga sudah mengalami banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi terhadap saya.

BIS: Dengan rendah hati dan dengan banyak air mata, saya bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kualami karena rencana jahat orang-orang Yahudi.

TMV: Dengan rendah hati dan dengan mencucurkan air mata, aku mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang aku alami kerana rancangan jahat orang Yahudi.

BSD: Dengan rendah hati saya bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan. Rencana jahat orang-orang Yahudi terhadap saya membuat saya sering menangis.

FAYH: saya telah melakukan pekerjaan Tuhan dengan rendah hati, bahkan dengan cucuran air mata, dan telah menghadapi banyak bahaya dari pihak orang Yahudi yang bersepakat membunuh saya.

ENDE: bahwa aku mengabdi kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tangisan dan dalam banjak pertjobaan jang kualami dari orang-orang Jahudi jang tjoba membunuh aku;

Shellabear 1912: serta aku memperhambakan diriku kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mataku, dan beberapa pencobaan yang berlaku atasku oleh sebab pakatan orang Yahudi itu.

Klinkert 1879: Dalam beribadat kapada Toehan dengan segala rendah hati dan banjak ajar-matakoe, dan beberapa penggoda jang berlakoe ataskoe sebab di-adang olih orang Jehoedi.

Klinkert 1863: Serta akoe berboewat bakti sama Toehan dengan segala rendah hati, dan banjak ajer-mata, dan bebrapa pertjobaan, jang berlakoe ataskoe dari sebab segala djiret orang Jahoedi.

Melayu Baba: ia'itu bagimana sahya sudah jadi hamba k-pada Tuhan dngan s-habis-habis rndah hati, dan dngan ayer-mata, dan dngan pnchoba'an yang sahya sudah kna deri orang Yahudi punya pakatan:

Ambon Draft: Dengan deperhamba pa-da maha Tuhan, dengan se-gala katandahan, dengan ajer mata banjak-banjak dan deng-an pertjawba; an, jang sudah berdatang atas aku, awleh segala fakat awrang-awrang Jehudi.

Keasberry: Dungan mungurjakan sagala titah Tuhan, surta sangat murundahkan hati, dungan banyak ayer mata, dan bubrapa purchobaan, yang tulah burlaku kaatasku tursubab ulih sagala purdayaan orang Yahudi:

Leydekker Draft: Sambil deperhamba kabawah maha besar Tuhan dengan sakalijen karindahan hati, dan banjakh 'ajer mata dan pertjawba`an, jang sudah berlaku 'atasku 'awleh segala motslehhat 'awrang Jehudij.


TB ITL: dengan <3326> segala <3956> rendah hati <5012> aku melayani <1398> Tuhan <2962>. Dalam <1722> pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata <1144> dan <2532> banyak mengalami <4819> pencobaan <3986> dari pihak orang Yahudi <2453> yang mau membunuh <1917> aku <3427>. [<2532>]


Jawa: anggonku kalawan andhap asor ngabdi marang Gusti. Sajroning pangabdi iku aku kerep banget ngetokake eluh nganti carocosan sarta ngalami pangrencanane wong Yahudi pirang-pirang, kang arep mateni aku.

Jawa 2006: anggonku kalawan andhap-asor ngabdi marang Gusti. Sajroning pangabdi iku aku kerep banget ngetokaké eluh nganti crocosan sarta ngalami pangrantamé wong Yahudi pirang-pirang, kang arep matèni aku.

Jawa 1994: Enggonku ngladèni ayahané Gusti daktindakaké klawan andhap-asor, lan kerep dakréwangi nangis-nangis, sarta ngalami kasangsaran merga panganiaya sing dirancang déning para wong Yahudi.

Jawa-Suriname: Enggonku ngladèni Gusti ya tak lakoni karo andap-asor lan tak réwangi nangis-nangis lan ngalami kasangsaran, jalaran sangka panganiaya sing metu sangka para wong Ju.

Sunda: Sim kuring ngawula ka Gusti teh teu weleh eling kana kalaipan diri, sering ragragan cipanon, nyorang mangsa cocoba diarah-arah ku urang Yahudi.

Sunda Formal: Tangtu kataringali, simkuring bakti ka Gusti teh bari eling kana kalaipan diri, sering ragragan cipanon, sarta teu arang manggih cocoba diarah-arah ku urang Yahudi.

Madura: Kalaban andhap asor sarta bannya’ mangalocor aeng mata kaula alako kaagem Guste Isa e dhalem kasangsara’an se eadhebbi kaula polana reng-oreng Yahudi se andhi’ sajja jahat ka kaula.

Bauzi: Labi Boehàda Alat eba gagohona lam eho uledi Asia bak niba meedaha di lam, ‘Em feàte,’ lahame eba it baedam vaba, ‘Em gi feà vab da,’ lahame it ozodam labe ame baket meedaha bak. Labi laha eho ame baket meedaha di lam em laha uba vi ozome faobekesi ahu faidi meddam meot. Em gi labihadaha bak. Ame di lam Yahudi dam Yesus bake tu vuzehe vab dam labe, ‘Em otese,’ lahame im amu odoa. Labi ba neo im odoa. Labihadam labe em abo alihi nemahusi feà bak fuhunàme em ba mu vooho vabak. Laham bak lam ahebu um ozobohuna taia?

Bali: Antuk manah dreda bakti tiang sampun ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan. Tur sajeroning nglaksanayang pakaryan tiange punika, tiang tansah mespes yeh mata tur tan mari katempuh antuk gegodan. Santukan anak Yahudine punika setata mamanah ngamademang tiang.

Ngaju: Dengan karandah atei tuntang hapan kare danum mata aku bagawi akan Tuhan hong marak kare kapehe je buah aku awi rencana papa ain are oloh Yehudi.

Sasak: Siq kerendahan atẽ dait sedih gati, tiang ngelayanin Tuhan lẽq tengaq-tengaq penderitean saq tiang alamin lantaran rencane jahat dengan-dengan Yahudi saq mẽlẽ nyematẽq tiang.

Bugis: Nasibawang ati mariyawa sibawa maéga uwai mata, majjamaka untu’ Puwangngé ri tengnga-tengngana anrasa-rasangngé iya upéneddingiyé nasaba rencanana sining tau Yahudié iya majaé.

Makasar: Kupa’jari tunami kalengku, siagang jaimi assolong je’ne’ matangku ri wattunna kugaukang jama-jamanNa Batara. Kukasia’mi pa’risika lanri kaja’dallanna tu Yahudia mae ri nakke.

Toraja: angku mengkaola langngan Puang, naturu’ kamadionganan penaa sia uai mata, sia ba’tu pira-pira peroso narapa’ to Yahudi lan kombongan rampo lako kaleku;

Duri: Kuala to kamajiongan penawa njama jaman-Na Puang. Buda kamaparrisanku' sola tuli mangwai matana', nasaba' madoangngi to to-Yahudi la mbunona'.

Gorontalo: Wolo hilawo motulidu wau hemokaraja ode Eya. To delomo karaja boyito wau ma hehilumoyongo wawu ngohuntuwa ususa helotoduwou monto tawu lo Yahudi ta ohila mohinggi nyawau.

Gorontalo 2006: Wolo dupadupapa lohilao wau wolo hehe-heheeta ponu dadaata, watia helo kalaja ode Eeya tohuungo polodutolo u helo toduo mai olaatia sababu lanjana u moleeto lotau-tauwalo Yahudi.

Balantak: Tempo i yaku' balimang bona Tumpu, yaku' sian mongkodaakon wakangku, ka' piribiai' nunturo'kon lolu'. Yaku' munsuri repaan gause samba Yahudi mingkira' mampapatei i yaku'.

Bambam: Sola kamahempoam penaba, mengkasabua'ä' lako Debata sitonda uwai mata muita sussana hupatau anna ussi'dinnä' ma'hupa-hupa kamasussaam napobua' pattujunna to Yahudi lako kaleku.

Kaili Da'a: Ante kaede nu raraku aku nobago ka i Pue ri se'i. Riara bagoku etu nadea ue mataku natiti pade nadea kapari nirasaiku sabana nia tau-tau to Yahudi madota mompatesi aku.

Mongondow: Aku'oi notuḷung ko'i monia takin sanang gina takin nokopo'ompaí kon dodia, poḷat doman noḷabu' in ḷuaí mogaid kon oaíidan inta pinoki aid i Tuhan. Akuoi nogaid umuran doman mokorasa kon roriga sin tantuí moyogintayow makow in roncana mora'at im intau mita Yahudi.

Aralle: Sibaha kamahempo'ang inaha, mensabua'ä' di Dehata sitonda uhai mata aka' mai'dike' to tamampetahpa' anna unsa'dingngä' ma'kahupa-hupa kamasuhsaang napobua' pahtuyunna to Yahudi pano di kalaeku.

Napu: mengkaiwoina i lalu pobagongku i olomi. Hai bosa belana moteriana i pampopolumaongku bagona Pue inde. Hai ngkaya wori kapari au kuhumba hangko i tunggaianda to Yahudi au mampeinao mopapatena.

Sangir: Dingangu kasasanạ u naung, ore lai ringangu tatědọ u ěllon mata mal᷊awọ e iạ měmunara waugu Mawu su ral᷊ungu pẹ̌tatohạ u sasal᷊ukạ kẹ̌kahombangengku e ual᷊ingu kai piạ kapulu ral᷊akị bọu tau Yahudi.

Taa: Tempo etu aku taa bae-bae rayangku pasi tempo etu aku tongo ngkatumangingku mangika palaong i mPue. Ewa wetu inikangku nempo mangarata soba apa saba songka nto Yahudi to rani mampakaja’a aku.

Rote: No dale nakaloe aok ma no luu oe, au aue-ale'di soaneu Lamatua ka nai doidoso ka tala'da, hu ka nde hataholi Yahudi la dale tutu'u mangalau nala.

Galela: Ena gena, o Jou Awi manara taaka de ngohi ai ronga masirete tomasihiewa, de ma orasi o Jou Awi manara taaka masoa-masoa ngohi toari ma ngale ngini tinigalusiri, de lo ngohi ai sininga isusa sababu o Yahudika manga fakati ngohi asa itooma.

Yali, Angguruk: Nindi imbik wamburuk lit Ninikni Allah amingmingangge roho welatikik. Allahn indi wirik teg ano ulug wal niyarisimu Yahudi inaben nuwabul peruken uba anggolo yatuk lit welatikik.

Tabaru: De 'ai singina ma ma'ai de tosigari-gari ta'ao ma Jo'oungu ma Dutu wi manarama 'o sangisara ma dodaka sababu 'o Yahudioka manga singina 'itorou yomau 'ito'oma.

Karo: Alu meteruk ukur kudahi dahin Tuhan. I bas dahin e melala iluhku mambur janah melala percuban man bangku i bas kalak Jahudi nari, si ersura-sura munuh aku.

Simalungun: Hubalosi do Tuhan in ibagas toruh ni uhur, mariluh-iluh manaron parlajouan na roh hu bangku halani tahi-tahi ni Jahudi.

Toba: Ai huoloi do Tuhan i sian nasa serep ni roha huhut mariluilu manaon pangunjunan, angka na tahop tu ahu dibahen tahi ni halak Jahudi.

Dairi: Mengula ngo aku bai Tuhan idi ibagasen ukur ncerrep merdengan èluh menggongken kinidersa kumarna taki jahat siroh bai kalak Jahudi nai.

Minangkabau: Sacaro jo randah ati, jo ba urai ayie mato ambo bakarajo untuak Tuhan, dalam parasaian nan ambo tangguangkan, dek karano ulah jahek urang-urang Yahudi.

Nias: Si fao fangidengide'õ ba taw̃a hõrõ mohalõw̃õ ndra'o khõ Zo'aya bakha ba wamakao nitaõgõgu bõrõ wa'alõsõkhi niha Yahudi.

Mentawai: Bulat kaepet paatuat, samba sigalú elu lé akupugalai galajet Tuhan, ka talagat pangoringan siorikku, kalulut sipinaatudda sikataí ka tubukku tai Jahudi.

Lampung: Jama rendah hati rik jama lamon way mata, nyak beguai untuk Tuhan di tengah-tengah penderitaan sai kualami mani rencana jahat ulun-ulun Yahudi.

Aceh: Ngon até nyang miyueb dan ngon ié mata nyang ro, ulôn mubuet keu Tuhan di teungoh-teungoh deurita nyang ulôn rasa sabab reuncana jeuhet ureuëng-ureuëng Yahudi.

Mamasa: Ummampa'na' penawa anna sitonda wai mata umpengkarangan Dewata anna ussa'dinganna' ma'rupa-rupa kamasussaan.

Berik: Ini onabertalaiserem, ai awelna Tuhanmana ga ajem gweyibenent nwaafonabaner. Ai unggwasbala unggwanfer ai domolant enggala, angtane Yahudimana kapkaiserem abe ase gala gane eyeibenentem.

Manggarai: Ali jinggo aku wintuk latang te Mori Keraéng. Oné wintuk hitu aku dongkalig loda lu’u matag, ai dongkalig damang lata Yahudi situt nanang mbelé akus.

Sabu: Nga wawa nge danni-ade jhe nga huti ei-namada do ae ya ne jhagga tu Muri pa telora lua hedui-herui do dhue do hape ri ya lua do woapa do perijho ri do Yahudi he.

Kupang: Bosong ju tau beta karjá banting tulang di bosong pung teng-tenga, ma beta sonde parná angka-angka diri. Dalam beta pung karjá ni, beta kasi tumpa aer mata banya, deng pikol susa sonde sadiki. Beta ju dapa sangsara banya dari orang Yahudi dong pung niat jahat.

Abun: Nin jam do, ji ben ji bi Yekwesu bi suk-i sor, ji yo bes ji nggwa kok nde, ji wo wa nin sor. Ye Yahudi ben sukye wa ji ndo nde, ye Yahudi mone da meret os wa gu ji kwop wé wam bok yo, sarewo ji ben suk gato ji bi Yekwesu ki ne sor.

Meyah: Iwa tein ijginaga rot oida gij mona insa koma bera didif difarur nou Tuhan rot dudou ongga eriaga ojgomu. Noba didif dibisa rot iwa jeska dudou okora eteb rot iwa nomnaga. Tina rusnok ongga Yahudi rita efera okora gu didif, noba rua rudou os ranggob didif.

Uma: Hante nono mengkadingki' pai' hante ue mata mo'ili, mpobago-a bago Pue' hi laintongo'-ni. Pai' wori' kaparia mporumpa'-a sabana patuju-ra to Yahudi to doko' mpatehi-a.

Yawa: Syanapatambe Amisye ai, inanuga mamo mpaaje vayave yara rinararimbe ramu. Inaemembe wasai ravea inami ngkaruge ntende. Weramu vatano Yahudi nanawamo wanyinyaube ware wo kakaije raugaje rinai, weti mangkeo rinai rave.


NETBible: serving the Lord with all humility and with tears, and with the trials that happened to me because of the plots of the Jews.

NASB: serving the Lord with all humility and with tears and with trials which came upon me through the plots of the Jews;

HCSB: serving the Lord with all humility, with tears, and with the trials that came to me through the plots of the Jews--

LEB: serving the Lord with all humility and with tears, and with the trials that happened to me through the plots of the Jews—

NIV: I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews.

ESV: serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plots of the Jews;

NRSV: serving the Lord with all humility and with tears, enduring the trials that came to me through the plots of the Jews.

REB: serving the Lord in all humility amid the sorrows and trials that came upon me through the intrigues of the Jews.

NKJV: "serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews;

KJV: Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:

AMP: Serving the Lord with all humility in tears and in the midst of adversity (affliction and trials) which befell me, due to the plots of the Jews [against me];

NLT: I have done the Lord’s work humbly––yes, and with tears. I have endured the trials that came to me from the plots of the Jews.

GNB: With all humility and many tears I did my work as the Lord's servant during the hard times that came to me because of the plots of some Jews.

ERV: The Jews planned things against me, and this gave me much trouble. But you know that I always served the Lord, sometimes with tears. I never thought about myself first.

EVD: The Jews planned things against me, and this gave me much trouble. But you know that I always served the Lord, sometimes with tears. I never thought about myself first.

BBE: Doing the Lord’s work without pride, through all the sorrow and troubles which came on me because of the evil designs of the Jews:

MSG: laying my life on the line, serving the Master no matter what, putting up with no end of scheming by Jews who wanted to do me in.

Phillips NT: You know how I have served the Lord most humbly and what tears I have shed and what trials have come to me through the plots of the Jews.

DEIBLER: You know how I was serving the Lord Jesus very humbly and how I sometimes wept about people. You also know how I suffered because the Jews [SYN] who were not believers often tried to harm me.

GULLAH: Oona know A ain neba brag, bot A tek low wiles A beena wok, da saab de Lawd. Plenty time A beena cry. A been hab haad bone fa chew an bitta pill fa swalla cause de Jew dem build struction ebryside A ton.

CEV: Some of the Jews plotted against me and caused me a lot of sorrow and trouble. But I served the Lord and was humble.

CEVUK: Some of the Jews plotted against me and caused me a lot of sorrow and trouble. But I served the Lord and was humble.

GWV: I humbly served the Lord, often with tears in my eyes. I served the Lord during the difficult times I went through when the Jews plotted against me.


NET [draft] ITL: serving <1398> the Lord <2962> with <3326> all <3956> humility <5012> and <2532> with tears <1144>, and <2532> with <3986> the trials <3986> that happened <4819> to me <3427> because of the plots <1917> of the Jews <2453>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 20 : 19 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran