Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 : 51 >> 

AYT: Ketika waktunya semakin dekat bagi Yesus untuk ditinggikan, Ia meneguhkan hati untuk pergi ke Yerusalem.


TB: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem,

TL: Apabila hampir genap masanya Yesus dinaikkan ke surga, maka ditetapkan-Nya tujuan-Nya akan berjalan ke Yeruzalem,

MILT: Dan terjadilah, ketika hari-hari kenaikan-Nya digenapi dan Dia memantapkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem,

Shellabear 2010: Ketika hampir tiba waktunya bagi Isa untuk diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem.

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika hampir tiba waktunya bagi Isa untuk diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem.

Shellabear 2000: Ketika sudah hampir tiba waktunya bagi Isa untuk diangkat ke surga, Ia bertekad untuk pergi ke Yerusalem.

KSZI: Tatkala waktunya sudah dekat untuk Isa diangkat ke syurga, Dia menetapkan hati-Nya untuk menuju ke Baitulmaqdis.

KSKK: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke Surga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem.

WBTC Draft: Sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem.

VMD: Sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem.

TSI: Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga, keputusan-Nya sudah bulat untuk tetap pergi ke Yerusalem.

BIS: Ketika sudah dekat waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem.

TMV: Apabila sudah dekat masanya Yesus diangkat ke syurga, Dia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem.

BSD: Ketika sudah dekat waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Lalu Ia mengutus beberapa orang untuk mendahului Dia.

FAYH: Sementara itu saat kembali-Nya ke surga makin dekat, dan dengan tekad yang bulat Yesus berjalan terus menuju ke Yerusalem.

ENDE: Tatkala waktu Ia diangkat naik mulai digenapi, Jesus menetapkan hatiNja, dan pergi ke Jerusalem.

Shellabear 1912: Maka apabila telah hampirlah waktunya Isa akan dibawa naik, maka berjalanlah ia tetap menuju ka-Yerusalim,

Klinkert 1879: Maka sakali peristewa tatkala hampirlah genap hari jang patoet Isa dinaikkan, menoedjoelah ija hendak berdjalan ka Jeroezalem.

Klinkert 1863: Maka djadi kapan genep harinja Toehan maoe {Mar 16:19; Kis 1:2; 1Ti 3:16} di-angkat, maka Toehan menghadep maoe pergi di Jeroezalem.

Melayu Baba: Dan bila itu waktu sudah hampir yang dia msti di-bawa naik, Isa berjalan ttap mnuju Yerusalim,

Ambon Draft: Adapawn djadilah, ma-nakala ganaplah hari-hari ka-angkatannja, jang Ija menu-djulah mukanja akan berang-kat ka-Jerusalem.

Keasberry: Maka skali purstua, apabila sampielah waktu yang patutlah iya ditrima kaatas, maka munghadaplah iya handak purgi kaJerusalem,

Leydekker Draft: Sabermula per`istiwalah, manakala hampir 'akan deganapij segala harij tarsixnja, bahuwa 'ija 'ini sudah tudjukan mukanja, hendakh pergi berdjalan kapada Jerusjalejm.


TB ITL: Ketika hampir <1096> genap <4845> waktunya <2250> Yesus diangkat ke sorga <354>, Ia <846> mengarahkan <4741> pandangan-Nya <846> <4383> untuk pergi <4198> ke <1519> Yerusalem <2419>, [<1161> <1722> <2532>]


Jawa: Bareng wis cedhak wektune anggone bakal kasengkakake menyang ing swarga, Gusti Yesus banjur nggalih arep tindak menyang ing Yerusalem,

Jawa 2006: Bareng wus cedhak wektuné karo anggoné bakal kasengkakaké menyang swarga, Yésus banjur adreng panggalihé arep tindak menyang Yérusalèm,

Jawa 1994: Bareng wis cedhak dina enggoné Gusti Yésus bakal kondur menyang ing swarga, Panjenengané menggalih arep tindak menyang kutha Yérusalèm.

Jawa-Suriname: Dinané enggoné Gusti Allah bakal njikuk Gusti Yésus mlebu swarga wis tyedek.

Sunda: Sanggeus meh cunduk kana waktuna Yesus bakal dicandak ka sawarga, Anjeunna mutuskeun seja angkat ka Yerusalem.

Sunda Formal: Sanggeus meh cunduk kana waktuna Isa bakal dicandak ka sawarga, Anjeunna nangtoskeun bade ka Yerusalem.

Madura: Saellana para’ baktona Isa se epaongga’a ka sowarga, Isa laju motossagi meyosa ka Yerusalim.

Bauzi: Labi Yesus Alat vuu vousai asum ahoba iuba tom ilum digat fuseo vabalehemu kota Yerusalem lalo ahu ab vàmadi vitasuham.

Bali: Rikala sampun makire tutug panemayan Ida Hyang Yesus jaga kunggahang ka suargan, Ida raris ngulengang pakayunan Idane lunga ka kota Yerusalem.

Ngaju: Metoh katikae jari tokep Yesus inggatang akan sorga, Ie manukas arepe mangat haguet akan Yerusalem.

Sasak: Sewaktu sampun rapet wayene Deside Isa teangkat ojok sorge, Deside Isa mutusang gen lumbar ojok Yerusalem.

Bugis: Wettunna macawé’é senna’ni Yésus riyakka ménré ri surugaé, malani apettung untu’ lao ri Yérusalém.

Makasar: Ri wattunna tasalloamo naniangka’ Isa nai’ ri suruga apparurumi untu’ la’lampa mange ri Yerusalem.

Toraja: Tonna la ullambi’mi tu allo la dinii umpakala’bi’ Yesu, ma’palulakomi, la male lako Yerusalem.

Duri: Ia tonna la madoi'mo Puang Isa diangka' de' suruga, nakuamo, "La malena' de' kota Yerusalem."

Gorontalo: Tou ma ngope'e ledungga ti Isa bintaoliyo ode soroga, Tiyo ma lopoliyatu lo hila-Liyo monao ode kota lo Yerusalem

Gorontalo 2006: Tou̒ malembidu wakutuulio li Isa bintao̒-Lio mola ode sologa, Tio lohama mao̒ putusani u monao̒ ode Yerusalemu.

Balantak: Sarataa karani'mo a tempo ni Yesus bo nakaton waara'a surugaa, Ia namakadodormo noa-Na se' i Ia bo mae' na Yerusalem.

Bambam: Tappana la lambi' wattunna la tiäkä' längäm suhuga Puang Yesus, iya napasatutum penabanna lu längäm Yerusalem.

Kaili Da'a: Tempona namosumo ntoana Yesus meore mpaka ri suruga I'a nompakatantu polumakona kana malau mpaka ri ngata Yerusalem.

Mongondow: Naonda im modiugdon wakutu i Yesus mayak in soroga, sinantuí-Nyadon kon Sia mayakdon in Yerusalem,

Aralle: Tahpana marungku'mi tempo katiängkä'anna Puang Yesus dai' di suruka, ya' nabohtung la mao dai' di Yerusalem.

Napu: Hungkumi tempona Yesu ina mengkaore lao i suruga, Ia mopakanotomi tunggaiaNa lao i Yerusale.

Sangir: Ene sarạeng maraning tempone i Yesus mahengkẹ sol᷊ong sorga, i Sie namutusẹ̌ tadeạu makoạ sol᷊ong Yerusalem.

Taa: Wali yako etu mosumo temponya i Yesu datiokotaka nto’u saruga, wali Ia mampakaroso dayau ndeku kota Yerusalem ri propinsi Yudea.

Rote: Lelek fo Yesus fai na sanga deka Yesus nanaso'uk leo nusa so'da ka neu, boema Ana ho'i nakeketuk soaneu neu leo Yerusalem neu.

Galela: Ma orasi he idumu o Yesus wodola witide o sorogaye, de Una wositatapu bilasu wokahika o Yerusalemka.

Yali, Angguruk: Allahn Yesus An men welamuhuk ulug lisoho wahuk pibag sambil ino horog atfagma Yesus wenggel hibareg Yerusalem lamin ulug libag.

Tabaru: Gee 'o Yesus wanako 'ato ma 'orasi 'isoriokau wisidoa 'o sorogaade, 'una waputusokau wotagi 'o Yerusalemuka.

Karo: Asum nggo ndeher Jesus iangkat Dibata ku Surga, emaka ItetapkenNa UkurNa guna lawes ku Jerusalem.

Simalungun: Jadi dob lambin dohor ari parbangkit-Ni, idompakkon ma bohi-Ni mardalan hu Jerusalem.

Toba: Alai di na lam donok ari hababangkitna, dipatohom ma bohina mardalan tu huta Jerusalem.

Dairi: Enggo kessa njolmit katikana Jesus lako mi sorga, mermaksud ngo Jesus laus mi Jerusalem.

Minangkabau: Kutiko lah dakek masonyo Isa Almasih di angkek ka sarugo, mako Baliau ma ambiak kaputusan untuak payi ka Yerusalem.

Nias: Me no ahatõ ginõtõ tefazaw̃a Yesu ba zorugo, Ihalõ gangetula we'amõi ba Yeruzalema.

Mentawai: Kelé aimalegre tetrenia iaili gogoi katusakaiat Jesus ka manua, teúakénangan mei ka Jerusalem.

Lampung: Waktu radu redik waktuni Isa diiwak mik surga, Ia ngakuk keputusan mik Yerusalem.

Aceh: Watée ka tô that saát jih Isa teubeuôt lam syeuruga, laju geucok peunutôh keu geujak u Yerusalem.

Mamasa: La nalambi' kalei attunna Puang Yesus diangka' langngan suruga, kalebumi illalan penawanna la lao langngan Yerusalem.

Berik: Nunu ga gwetmanswebana Yesus Jam tawefe taman waaken-giribe, ane Jei enggam ga aa gunu, "Ai bunarsusfer As sofwa Yerusalemwer." Ane jepga Jei ga sofwa.

Manggarai: Du tiong rapak leson Mori Yésus téti nggere-éta Surgan, Hia mbeler kéta lélon te ngo oné Yérusalém,

Sabu: Ta dhai ta umu le ne awe pa Yesus ta dhede la era do mmau do megala, ta happo ke ri Yesus ta kako la Yerusalem.

Kupang: Yesus tau bilang, Dia pung hari nae pi sorga su deka-deka. Ais Dia putus ko barangkat pi kota Yerusalem.

Abun: Karowa bi kam gato Yefun Yesus mu kadit bur ré, ete An it mu mo gu, Yefun Yesus nai sukjimnut dik mo An mit do, An mu mo Yerusalem o et.

Meyah: Doida mona ongga Yesus omosok jah mebaga, beda Ofa oga ojga rot oida Ofa emeja jah kota Yerusalem si.

Uma: Mohu'-mi tempo-na Yesus me'ongko' hilou hi suruga, napomonoa'-mi bate mpotoa'-i Yerusalem.

Yawa: Arono Yesus apa masyoto seo ti to no munijo ntiti warae ndea mararai, naije Po apa to raije rapatimu ti poroto no Yerusalem.


NETBible: Now when the days drew near for him to be taken up, Jesus set out resolutely to go to Jerusalem.

NASB: When the days were approaching for His ascension, He was determined to go to Jerusalem;

HCSB: When the days were coming to a close for Him to be taken up, He determined to journey to Jerusalem.

LEB: Now it happened that when the days were approaching _for him to be taken up_, he set [his] face to go to Jerusalem.

NIV: As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem.

ESV: When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem.

NRSV: When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem.

REB: AS THE time approached when he was to be taken up to heaven, he set his face resolutely towards Jerusalem,

NKJV: Now it came to pass, when the time had come for Him to be received up, that He steadfastly set His face to go to Jerusalem,

KJV: And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,

AMP: Now when the time was almost come for Jesus to be received up [to heaven], He steadfastly {and} determinedly set His face to go to Jerusalem.

NLT: As the time drew near for his return to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem.

GNB: As the time drew near when Jesus would be taken up to heaven, he made up his mind and set out on his way to Jerusalem.

ERV: The time was coming near when Jesus would leave and go back to heaven. He decided to go to Jerusalem.

EVD: The time was coming near when Jesus would leave and go back to heaven. He decided to go to Jerusalem.

BBE: And it came about that when the days were near for him to be taken up, his face was turned to go to Jerusalem,

MSG: When it came close to the time for his Ascension, he gathered up his courage and steeled himself for the journey to Jerusalem.

Phillips NT: Now as the days before he should be taken back into Heaven were running out, he set his face firmly towards Jerusalem,

DEIBLER: When it was almost time for God to take him up to heaven, Jesus firmly resolved to go to Jerusalem.

GULLAH: Wen de time mos come wa God done set fa tek Jedus op ta heaben, Jedus set e mind fa go ta Jerusalem.

CEV: Not long before it was time for Jesus to be taken up to heaven, he made up his mind to go to Jerusalem.

CEVUK: Not long before it was time for Jesus to be taken up to heaven, he made up his mind to go to Jerusalem.

GWV: The time was coming closer for Jesus to be taken to heaven. So he was determined to go to Jerusalem.


NET [draft] ITL: Now when the days <2250> drew near <4845> for him <846> to be taken up <354>, Jesus set out <4741> resolutely to go <4198> to <1519> Jerusalem <2419>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 : 51 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran