Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 23 >> 

Dane

1Dane Daud katurin piuning mungguing wong Pilistine ngebug kota Kehilane tur ngrampas pamupon gandume sane wau kanyi.

2Duaning punika dane raris nunasang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Punapike titiang kalugra maperang nglawan wong Pilistin punika?” Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Nah kema kita maperang nglawan bangsane ento, tur bebasangja kota Kehilane ento.”

3Nanging parapangiring Dane Daud raris matur ring dane kadi asapuniki: “Elingangja, iriki ring Yehuda kewanten iraga sampun rumasa ajerih, napi malih yening iraga pacang ka Kehila jaga nglawan wadua balan wong Pilistine.”

4Duaning punika Dane Daud tumuli nunasang malih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida nyaurin dane kadi asapuniki: “Kemaja majalan ka Kehila, sawireh Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita marep teken wong Pilistin ento.”

5Irika Dane Daud miwah pangiring-pangiring danene raris lunga ka Kehila tur ngebug wong Pilistine punika. Ingon-ingonnyane kajarah tur bangsa Pilistine kakaonang. Kadi asapunika Dane Daud ngluputang kota Kehilane punika.

6Rikala Dane Abyatar putran Dane Ahimeleke kapilayu, dane maranin Dane Daud ring Kehila. Duk punika dane taler makta kawaca epod.

7Ida Sang Prabu Saul katurin piuning mungguing Dane Daud sampun lunga ka Kehila. Ida Sang Prabu Saul raris ngandika asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyerahang Daud teken tiang. Ia masuk ka kotane ane matembok tur kurinne mapalang ento marti ia ngurung dewekne padidi.”

8Ida Sang Prabu Saul tumuli ngesengin wadua balan idane sami, jaga mayuda ka Kehila tur ngurung Dane Daud miwah pangiring-pangiring danene.

9Rikala Dane Daud uning mungguing Ida Sang Prabu Saul jaga ngebug dane, dane tumuli mabaos ring Dane Abyatar sapuniki: “Indayang bakta mriki kawaca epode punika.”

10Sasampune punika Dane Daud raris matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Singgih Ratu, Widin bangsa Israele, titiang sampun miragi orti sane pasti, mungguing Sang Prabu Saul jaga rauh mriki ka Kehila, tur jaga masmi kotane puniki uli krana titiang kaula druene.

11Punapike warga kotane puniki jaga nyerahang titiang ka tangan idane? Punapike Sang Prabu Saul jaga yuakti rauh sakadi sane sampun piragi titiang? Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin wong Israele, nikayangja ring titiang.” Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masaur sapuniki: “Ia lakar teka.”

12Sasampune punika Dane Daud matur malih sapuniki: “Punapike warga kota Kehilane puniki jaga nyerahang titiang miwah anake sane sareng-sareng ring titiang ka tangan Sang Prabu Saul?” Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Kita lakar serahanga.”

13Dane Daud miwah parapangiring danene, sawatara wenten tigang atak diri akehipun, raris medal saking kota Kehila terus lunga ka genah-genah pangungsiane. Rikala Ida Sang Prabu Saul mireng mungguing Dane Daud sampun matilar saking Kehila, ida ngurungang rencanan idane.

Dane

14Dane Daud raris masingidan ring pagunungan ring tegal melakange sane nampek ring Sip. Sang Prabu Saul tan mari ngrereh Dane Daud nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nyerahang Dane Daud ring ida.

15Dane Daud uning mungguing Sang Prabu Saul sampun medal jaga ngepet patin danene. Rikala Dane Daud wenten ring Koresa, ring tegal melakange sane nampek ring Sip,

16Ida Yonatan rauh maranin dane irika. Dane mituturin buat nguatang kapracayan Dane Daud ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,

17sarwi mabaos sapuniki: “Edaja adi jejeh, sawireh ajin tiange tuara lakar nyidayang ngejuk adi. Ajin tiange suba uning mungguing adi lakar dadi ratun wong Israele, tur tiang lakar molih tegak betenan teken adi buin aundag.”

18Sasampune punika dane sareng kalih ngwentenang prajanjian pasawitrayan sane suci. Sapangrarisipun Dane Daud jenek ring Koresa, nanging Ida Yonatan mantuk ka purin idane.

19Sedek rahina anu makudang-kudang wong Sip rauh tangkil ring Sang Prabu Saul ring Gibea sarwi matur sapuniki: “Dane Daud wenten masingidan ring wewidangan titiange ring Gunung Hahila, delod alas Yehudane.

20Sauning titiang, palungguh iratu kalintang kedeh mapakayun ngejuk dane. Duaning punika rarisangja lunga ka daerah titiange, tur titiang purun mastiang mungguing palungguh iratu jaga prasida ngejuk dane.”

21Pasaur Sang Prabu Saul sapuniki: “Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin nyama sawireh nyama suba nyinahang tresna baktin nyamane teken tiang.

22Ane jani kemaja majalan pedasin buin apanga kanti tawang nyama, dija ia nongos tur nyen ane suba nepukin ia ditu, sawireh tiang ningeh ia anak ane celih pesan.

23Saratang pesan apang nyama nawang tongosne ia mengkeb, suba keto enggalang uningayang mai. Kala ditu tiang lakar kema bareng-bareng ajak nyama. Yening ia ada di wewengkone ditu, tiang lakar ngruruh ia yadian kanti nganteg ka sawewengkon Yehudane makejang.”

24Anake punika raris mamargi mawali ka Sip ngriinin Sang Prabu Saul. Daweg punika Dane Daud, miwah pangiring danene sampun magenah ring alas Maone, ring lebake sane nyamping ring sisi kelod tegal melakang Yehudane.

25Daweg Sang Prabu Saul miwah parawadua balan idane mamargi ngrereh Dane Daud, indike punika kapiragi antuk Dane Daud, mawinan dane raris magingsir ka gunung batune, raris malinggih ring alas Maone. Rikala Sang Prabu Saul mireng indike punika, ida raris ngetut Dane Daud ka genahe punika.

26Sang Prabu Saul miwah parawadua balan idane mamargi ring sisin gununge sane drikian tur Dane Daud miwah parapangiring danene ring sisi sane drikaan. Dane Daud miwah pangiring-pangiring danene digelis makelid saking Sang Prabu Saul miwah wadua balan idane. Rikala Sang Prabu Saul miwah wadua balan idane sampun nampek tur tambis-tambis mrasidayang ngejuk Dane Daud miwah parapangiring danene,

27jeg wenten utusan rauh tangkil ring Sang Prabu Saul saha matur sapuniki: “Gelisang mantuk, duaning bangsa Pilistine sampun ngurung jagat druene.”

28Sang Prabu Saul tumuli wusan nguber Dane Daud tur lunga mayuda nglawan wong Pilistine. Punika duaning anake raris ngwastanin genahe punika: “Gunung Batu Pamelat”.

29Dane Daud raris matilar saking irika ngungsi wewengkon En-Gedi tur irika dane masingidan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran