Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 11 >> 

Ida S

1Wong Israele sami pada mamargi ka Hebron maranin Ida Sang Prabu Daud sarwi matur ring ida sapuniki: “Titiang sareng sami puniki tunggal purusa ring iratu.

2Sane dumun, ritatkala Ida Sang Prabu Saul kantun jumeneng nata, iratu sane mimpin wong Israele sajeroning payudan, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iratune majanji ring iratu mungguing iratu pacang nuntun kaulan Idane, tur pacang dados pamrentahnyane.”

3Kadi asapunika parapamimpin wong Israele sami pada rauh maranin Ida Sang Prabu Daud ring Hebron. Ida Sang Prabu Daud tumuli ngwentenang prajanjian sareng parapamimpin Israele ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Parapamimpine punika raris ngamanggehang Ida Sang Prabu Daud dados ratun bangsa Israele, anut sakadi janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kasabdayang malantaran Dane Samuel.

4Ida Sang Prabu Daud miwah wong Israele sami, raris mamargi ngebug kota Yerusaleme. Ritatkala punika kotane punika mawasta Yebus, tur wong Yebus sane dados jadma uedan irika kantun magenah irika.

5Wong Yebuse masesumbar ring Ida Sang Prabu Daud, mungguing ida nenten jaga mrasidayang ka kotane punika. Nanging Ida Sang Prabu Daud raris ngrampas Sion sane dados benteng kotane punika, tur kotane punika raris kawastanin “Kota Daud”.

6Ida Sang Prabu Daud ngandika sapuniki: “Nyenja paling maluna maan ngamatiang wong Yebuse, ia lakar dadiang gelahe senapatin wadua balane.” Dane Yoab putran Dane Seruya raris mamucukin yudane punika tur dados senapati.

7Duaning Ida Sang Prabu Daud jenek malinggih ring benteng kotane punika, punika awinanipun kotane punika kawastanin “Kota Daud”.

8Ida Sang Prabu Daud malih ngwangun kotane punika ngawit saking genahe sane sampun madaging ring sisi kangin bukite, tur Dane Yoab mecikang bagian kotane sane tiosan.

9Ida Sang Prabu Daud sayan sue sayan mawisesa, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa ngiangin ida.

Praju

10Puniki daptar prajurit Ida Sang Prabu Daud sane kabinawa sinarengan ring wong Israele sane tiosan, ipun ngadegang Ida Sang Prabu Daud dados sang prabu, satinut ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun sane ngrajegang kaprabon idane kantos kukuh bakuh.

11Sane kaping pisan inggih punika: Dane Yasobam saking palingsehan Dane Hakmoni dados pamimpin “Tri Wira”. Dane mayuda nganggen tumbak nglawan meseh tigang atus akehipun, tur makasami mesehe kapademang sajeroning payudan.

12Sane lianan ring pantaran “Tri Wira” punika inggih punika Dane Eleasar, putran Dane Dodo, saking palingsehan Dane Ahohi.

13Dane ngabih Ida Sang Prabu Daud rikala mayuda nglawan wong Pilistin ring Pas-Damim. Daweg punika Dane Eleasar wenten ring tengah pategalan gandume, rikala wong Israel pada kapilayu.

14Irika dane sareng pasukan danene nyadang wong Pilistin ring tengah tegale tur mayuda irika. Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang kamenangan sane ageng ring dane.

15Sedek rahina anu, saking pantaran pamimpin prajurit sane sareng tigang dasa wenten tigang diri sane ngungsi ka gunung batu genah Ida Sang Prabu Daud malinggih tan doh saking guane sane ring Adulam. Rikala punika wadua balan wong Pilistine sedek makemah ring Lebak Repaime.

16Daweg punika Ida Sang Prabu Daud sedek malinggih ring satunggaling benteng ring duur bukite, tur pasukan wong Pilistine sampun ngaug kota Betlehem.

17Ida Sang Prabu Daud rumasa meled ring kayun sarwi ngandika sapuniki: “Gelahe dot pesan apang ada anak ngabaang gelah yeh inem uli di semere ane di samping gapuran kota Betleheme.”

18Irika prajurite sane sura dira tetiga punika raris nylusup ring genah pakemahan wong Pilistine, raris nimba toya saking semere punika, tumuli katurang ring Ida Sang Prabu Daud. Nanging ida nenten kayun nginum toyane punika. Toyane punika kabriokang ka tanahe, makadados aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Ida raris ngandika sapuniki: “Gelahe tusing bakal nginum yehe ene! Sawireh ene waluya buka getih anake ane ngalih ia baan ngetohang uripne.” Punika awinannya ida tan kayun nginum toyane punika. Kadi asapunika laksanan prajurite sane sura dira tetiga punika.

20Dane Abisai semeton Dane Yoab, dados pamimpin prajurite sane sura dira sane tigang dasa. Dane mayuda masanjata tumbak nglawan meseh tigang atus akehipun. Meseh danene punika sami pademang dane. Indike punika ngawinang dane kasub ring pantaran prajurite sane tigang dasa punika.

21Dane sane pinih kasub ring pantaran prajurit sane tigang dasa punika, tur kaselik kadadosang pamimpinnyane, nanging dane nenten kasub sakadi sang “Tri Wira”.

22Dane Benaya putran Dane Yoyada saking Kabseel punika taler satunggaling prajurit sane kasub. Dane taler akeh nglaksanayang sane sura dira, minakadinipun ngamademang prawira kabinawa saking panegara Moab kekalih. Sedek rahina anu rikalaning wenten salju, dane ngranjing ka guan singane tur ngamademang singa irika.

23Dane taler ngamademang wong Mesir sane gede ganggas adiri. Jadmane punika tegehipun kalih meter, sane masanjata tumbak ageng. Dane Benaya nglawan ipun antuk pentong. Dane ngrampas tumbak wong Mesire punika, tumuli kanggen numbak ipun kantos padem.

24Punika makasami pamargin Dane Benaya sane sura dira. Dane punika salah tunggal saking prajurite sura dira sane tigang dasa.

25Dane kabinawa pisan ring pantaran sane tigang dasa punika, nanging nenten nyamenin kakasuban “Sang Tri Wira”. Ida Sang Prabu Daud ngamanggehang dane dados pangawal idane.

26Paraprajurite sane kasub sane tiosan inggih punika: Dane Asael, semeton Dane Yoab. Dane Elhanan putran Dane Dodo saking Betlehem. Dane Samot saking Harod. Dane Heles saking Peloni. Dane Ira putran Dane Ikes saking Tekoa. Dane Abieser saking Anatot. Dane Sibkai saking Husa. Dane Ilai saking Ahohi. Dane Maharai saking Netopa. Dane Heled putran Dane Baana saking Netopa. Dane Itai putran Dane Ribai saking Gibea ring Benyamin. Dane Benaya saking Piraton. Dane Hurai saking lebake sane nampek ring Gaas. Dane Abiel saking Araba. Dane Asmawet saking Bahurim. Dane Eliahba saking Saalbon. Dane Hasem saking Gison. Dane Yonatan putran Dane Sage sane saking Harari. Dane Ahiam putran Dane Sakar saking Harari. Dane Elipal putran Dane Ur. Dane Heper saking Mekerati. Dane Ahia saking Peloni. Dane Hesro saking Karmel. Dane Naarai putran Dane Esbai. Dane Yoel semeton Dane Natan. Dane Mibhar putran Dane Hagri. Dane Selek saking Amon. Dane Naharai, juru bakta sanjatan Dane Yoab putran Dane Seruya, saking Beerot. Dane Ira miwah Dane Gareb saking Yetri. Dane Uria wong Heti. Dane Sabad putran Dane Ahlai. Dane Adina putran Dane Sisa (satunggaling anggota pamimpin ring suku Ruben sareng ring prajurit tigang dasa). Dane Hanan putran Dane Maaka. Dane Yosapat saking Mitni. Dane Usia saking Astarot. Dane Sama miwah Yeiel putran Dane Hotam saking Aroer. Dane Yediael miwah Dane Yoha putran Dane Simri saking Tisi. Dane Eliel saking Mahawim. Dane Yeribai miwah Yosawia okan Dane Elnaam. Dane Yitma saking Moab. Dane Eliel, Obed miwah Dane Yaasiel saking Mesobaya.

27(11:26)

28(11:26)

29(11:26)

30(11:26)

31(11:26)

32(11:26)

33(11:26)

34(11:26)

35(11:26)

36(11:26)

37(11:26)

38(11:26)

39(11:26)

40(11:26)

41(11:26)

42(11:26)

43(11:26)

44(11:26)

45(11:26)

46(11:26)

47(11:26)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran