Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 22 >> 

1Ida Sang Prabu Daud raris ngandika sapuniki: “Dini lakar tongos Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Ene suba tongos pamorboran aturane tongos bangsa Israele ngaturang aturan-aturan maborbor.”

Pacaw

2Ida Sang Prabu Daud mrentahang mangda wong sunantara sane magenah ring tanah Israel kapunduhang, tur ipun raris kapangandikayang makarya. Saking pantaranipune wenten kapangandikayang ngandik batu buat jaga kanggen ngwangun Perhyangan Agung.

3Ida Sang Prabu Daud nyawisang besi akeh pisan buat kanggen paku miwah panyepitan buat macek miwah nyepit lawang gapurane. Samaliha ida taler nyawisang temaga akeh pisan kantos nenten wenten anak sane mrasidayang nimbang beratipun.

4Ida ngarsayang wong Tirus miwah Sidone mangda ngaturang taru aras katah pisan.

5Ida mabaos ring kayun asapuniki: “Perhyangan Agung ane lakar kawangun baan icening Salomo musti apange luung gati tur apanga kasub di gumine. Nanging icening enu wimuda, buina tonden ngelah pangalaman. Ento kranane idewek patut nabdabang pasediaan buat wewangunane ento.” Punika awinan Ida Sang Prabu Daud sampun nyawisang lakar katah pisan sadurung ida seda.

6Ida raris ngesengin okan idane, Ida Salomo tur kapangandikayang mangda ngwangun Perhyangan buat Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele.

7Ida Sang Prabu Daud ngandika ring putran idane, sapuniki: “Cening, aji dot ngwangun Perhyangan buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ajine.

8Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mungguing aji suba bes liu pesan ngamatiang anak tur pepes pesan masiat. Sawireh bes liu suba ngecorang getih anak, Ida tusing nglugrain aji ngwangun Perhyangan buat Ida.

9Nanging Ida suba ngardi prajanjian teken aji, kene: ‘Kita lakar ngelah pianak muani ane lakar mrentah sajeroning kerta raharja, sawireh Ulun lakar ngicen ia dame ngajak musuh-musuhne makejang. Ia lakar madan Salomo, sawireh di masan pamrentahannyane Ulun lakar mapaica kerta raharja teken Israel.

10Ia ane lakar ngwangun Perhyangan buat Ulun. Ia lakar dadi putran Ulune, tur Ulun lakar dadi ajinne. Katurunannyane lakar mrentah Israel salawas-lawasne.’”

11Ida Sang Prabu Daud malih nglanturang ngandika sapuniki: “Ih cening, ane jani dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ceninge ngiangin cening tur dumadakja Ida ngamanggehang prajanjian Idane apanga cening sida karya sajeroning ngwangun Perhyangan Idane.

12Buina dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ceninge ngicen cening pangresepan muah kawicaksanan apanga cening nyidayang mrentah bangsa Israele satinut teken pidabdab Idane.

13Yening cening nyalanang sakancan pidabdab ane kapaicayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa teken Dane Musa pabuat bangsa Israele, sinah cening lakar molihing gae. Entegangja keneh ceninge, tur pracayaja. Eda kanti ada paundukan ane ngranayang cening takut.

14Yan buat Perhyangan Agunge ento, ulihan pakibeh ajine, aji suba munduhang mas lebihan teken telung tali samas ton, muah perak lebihan teken telung dasa pat tali ton, buat kagunayang ngwangun Perhyangane ento. Sajaba ento, ada buin pasediaan temaga muah besi ane tusing kena baan ngitung liunne. Aji masih suba sedia kayu muah batu, nanging enu masih patut imbuhin cening.

15Cening liu ngelah tukang. Ada tukang kandik batu, ada tukang pasang batu muah tukang kayu, aketo masih liu ada tukang ukir magenepan,

16ane bisa ngukir mas, perak, temaga muah besi. Ane jani melahan suba ngawitin magae. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin cening.”

17Ida Sang Prabu Daud mrentahang sawatek pamimpin wong Israele mangda pada nulungin Ida Salomo.

18Sapuniki pangandikan idane: “Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamane suba ngiangin paman tur mapaica dame milehan teken paman. Ida suba nglugrain tiang ngalahang sakancan bangsane ane laad nongos di gumine ene, tur ane jani ia suba mateluk teken paman muah teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Ane jani ancanginja Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamane aji panelah bayu sabda idep pamane. Kawitinja ngwangun Perhyangan Agunge. Apanga paman mrasidayang nglinggihang ditu Peti Prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa muah sawatek prabot suci ane lenan ane biasa kanggon mabakti teken Ida di Perhyangane ento.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran