Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Raja-raja 18 >> 

Indik

1Ring taun sane kaping tiga, panyeneng Ida Sang Prabu Hosea okan Dane Ela ring Israel, Ida Sang Prabu Hiskia putran Ida Sang Prabu Ahas jumeneng prabu ring Yehuda.

2Ida Sang Prabu Hiskia kadegang dados prabu rikala ida mayusa slae taun, tur ida mrentah ring Yerusalem sangalikur taun suenipun. Ibun idane mapesengan Abia okan Dane Sakaria.

3Sang Prabu Hiskia ninutin pamargin leluur idane, Ida Sang Prabu Daud. Ida ngamargiang paindikan sane ngledangin kayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Ida nguugang genah panyungsungan dewa-dewane, ngrusak palinggih-palinggihnyane, tur nektek saha mungkatang arca-arcan Dewi Aserane. Ida taler ngenyagang arca prunggu sane mapinda ula sane kakardi antuk Dane Musa, sane kawastanin Nehustan. Sadurung arcane punika kenyagang, rakyat Israele biasa morbor menyan buat ngluihang arca ulane punika.

5Ida Sang Prabu Hiskia astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele. Sadurung punika jagat Yehudane nenten naenin maderbe prabu sane sakadi Ida Sang Prabu Hiskia, taler sasampune ida newata nenten wenten malih sane sakadi ida.

6Ida satia tuu ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nenten naenin tempal ring Ida. Ida Sang Prabu Hiskia tuon pisan ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun paicayang Ida ring Dane Musa.

7Duaning punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa setata ngiangin ida, tur ida tansah labda karya ring saluiring pakibeh idane. Ida brontak nglawan sang prabu Asure tur nenten kayun nyerah ring sang prabu ring Asur.

8Ida ngaonang bangsa Pilistin tur nguugang desa-desannyane, ngawit saking desa sane pinih alit rauh ring kota sane pinih ageng. Kadi asapunika taler kota Gasa miwah wewidangan sane wenten ring kiwa tengennyane.

9Ring taun sane kaping pat, panyeneng Ida Sang Prabu Hiskia, wiadin ring taun sane kaping pitu Ida Sang Prabu Hosea jumeneng prabu ring Israel, Sang Prabu Salmaneser saking Asur magegebug ka panegara Israel tur ngurung kota Samariane.

10Sasampune tigang taun suenipun kakurung, kota Samaria raris kaon. Kota Samaria kaon duk taun sane kaping nem panyeneng Sang Prabu Hiskia miwah duk taun sane kaping sia panyeneng Ida Sang Prabu Hosea.

11Sang prabu Asure raris nawan wong Israele kabakta ka Asur. Apahan kagenahang ring kota Halah, apahan nampek ring Tukad Habore ring wewidangan Gosan, miwah sane malih apahan kagenahang ring kota-kotan wong Midiane.

12Kota Samaria kakaonang santukan bangsa Israele nenten astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widinnyane. Ipun mamurug prajanjian sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring ipun, samaliha mamurug sakancan pidabdab sane kapaicayang antuk Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun nenten nyak miragiang tur nenten nyak satinut.

Bangs

13Ring taun sane kaping patbelas, panyeneng Ida Sang Prabu Hiskia, Ida Sang Prabu Sanherib, ratune ring Asur ngebug tur ngaonang kota-kota Yehudane sane mabenteng.

14Ida Sang Prabu Hiskia tumuli ngutus utusan mangda nangkil ring Ida Sang Prabu Sanherib, sane duk punika wenten ring Lakis, kadulurin atur asapuniki: “Titiang sampun maiwang. Ledang iratu wusan magegebug iriki, titiang pacang ngaturang napija sane arsayang iratu.” Pasaur sang prabu Asure inggih punika mangda Ida Sang Prabu Hiskia ngaturang perak dasa tali kilogram miwah mas siu kilogram.

15Ida Sang Prabu Hiskia raris ngaturang sakancan perak sane wenten ring Perhyangan Agunge miwah sane wenten ring puri.

16Ida taler ngelus mas-masane sane wenten ring lawang-lawang Perhyangan Agunge kadi asapunika taler mas-masane sane sampun anggen ida ngaput jejeneng lawange, tur makasami aturang ida ring Sang Prabu Sanherib.

17Sang prabu Asure ngutus wadua bala akeh pisan saking Lakis buat ngebug Ida Sang Prabu Hiskia ring Yerusalem. Wadua balane punika kapimpin antuk senapati tetiga. Rikala dane sampun rauh ring Yerusalem, dane raris ngaug margi genah Tukang Jaite, sane madaging tlabah genah toyane membah saking tlagane sane baduur.

18Sasampun punika dane raris ngaturin Ida Sang Prabu Hiskia, mangda ngrauhin dane. Irika prakanggen Ida Sang Prabu Hiskia sareng tiga raris rauh tangkil ring dane, inggih punika Dane Elyakim okan Dane Hilkia, sane dados pangenter purine, Dane Sebna sane dados sekretaris panegarane, miwah Dane Yoah okan Dane Asap, sane dados bendahara.

19Salah tunggal saking senapatin sang prabu Asure mabaos ring dane mungguing sang prabu Asure meled uning napi awinan Ida Sang Prabu Hiskia madue kapracayan kadi asapunika.

20Sang senapati ngandika sapuniki: “Napike ragane mitaenang mungguing baose punika mrasidayang ngentosin karirihan miwah kawisesan prajurite? Sira sane jaga andelang ragane buat nulungin ragane brontak nglawan panegara Asure?

21Ragane ngajap-ajap pitulungan saking Mesir, nanging ragane tan bina sakadi anake matungked tiing sane pacang lung tur ngancuk tangan ragane. Kadi asapunika kawentenan sang prabu ring Mesir yening wenten anak sane makanti sraya ring ida.”

22Senapatin Asure malih nglanturang baosnyane sapuniki: “Menawi ragane jaga maosang mungguing ragane andel ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ragane? Genah panyungsungan, miwah genah maturan buat Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun karusak antuk Sang Prabu Hiskia, rikala ida ngandikayang wong Yehuda miwah Yerusaleme patut mabakti wantah ring pamorboran aturane ring Yerusalem kewanten.

23Sane mangkin tiang jaga matoh ring ragane nganggen parab sang prabu Asure. Tiang pacang ngaturin ragane kuda kalih tali, yening ragane nyidayang polih jadma buat negakin kudane punika!

24Ragane joh tanding yadiastun nglawan prakanggen Asure sane pinih sor, yadianja ragane ngajap mangda wong Mesire nulungin ragane antuk kreta miwah prajurit nunggang kuda.

25Napike ragane mitaenang mungguing tiang ngebug tur nguugang panegaran ragane boya antuk pitulungan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun ngandikayang ring tiang buat ngebug tur ngrusak jagat ragane.”

26Dane Elyakim, Sebna miwah Dane Yoah tumuli mabaos ring senapatine punika sapuniki: “Rarisangja mabaos ring tiang nganggen basa Siria. Tiang ngresep ring basane punika. Sampunangja mabaos nganggen basa Ibrani duaning rakyate sane wenten ring duur temboke sami pada miragiang!”

27Senapatine punika tumuli masaur asapuniki: “Napike pitaenang ragane mungguing sang prabu Asure ngutus tiang buat maosang sakancan indike puniki wantah ring ragane miwah sang prabun ragane kewanten? Boyaja asapunika. Tiang taler mabaos ring rakyate sane negak ring duur temboke punika, sane pacang naar bacinnyane miwah nginem encehnyane pateh sakadi ragane.”

28Sapanglanturipun senapatine punika tumuli ngadeg tur majeritan antuk basa Ibrani asapuniki: “Padingehangja pangandikan sang prabu Asure teken jerone!

29Ida matinget jerone apanga jerone tusing kabelog-belog baan Sang Prabu Hiskia. Sang Prabu Hiskia tusing nyidayang ngrahayuang jerone.

30Buina edaja nyak lelunyuhina buat andel teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Edaja ngaden mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngrahayuang jerone muah ngaden Ida lakar ngandeg wadua balan Asure buat ngalahang kotan jerone.

31Edaja padingehanga Sang Prabu Hiskia. Sang prabun Asure ngandikayang apang jerone pesu uli di kota tur nyerah. Jerone ajak makejang lakar kalugra naar buah anggur pamupon abian anggur jerone, muah buah aa pamupon punyan aan jerone, muah nginem yeh uli di semer jerone padidi.

32Sasubane keto sang prabu Asure lakar ngisidang jerone ka gumi ane patuh buka gumin jerone, gumi ane misi abian anggur ane mupuang anggur muah gandum lakar kanggon roti. Gumine ento masih misi punyan saitun ane mupuang lengis saitun muah madu. Yen jerone ngiringang sapatitah sang prabu Asure, jerone tusing lakar mati nanging lakar idup. Edaja jerone nyak belog-beloga baan Sang Prabu Hiskia tur ngaden mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngrahayuang jerone.

33Apake ada widin bangsa-bangsa ane lenan ane nyidayang ngrahayuang guminnyane uli di ajeng sang prabu Asure?

34Ane jani dijake dewan kota Hamat muah Arpade? Dijake dewan kota Separwaim, Hena muah Iwane. Adake ane nyidaang ngluputang kota Samariane?

35Taenke ada salah tunggal dewan gumi-gumine ento ngrahayuang guminnyane uli di ajeng sang prabun tiange. Sasajaane apa ane ngranayang jerone ngaden mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa nyidayang ngrahayuang kota Yerusaleme?”

36Rakyate wantah meneng, satinut ring pangandikan Ida Sang Prabu Hiskia. Ipun nenten ngucap angan abuku.

37Sasampun punika Dane Elyakim, Dane Sebna miwah Dane Yoah raris nyetset panganggen danene kabatek antuk kaduhkitan danene, tumuli mawali saha ngaturang ring ida sang prabu sapangandikan senapatin Asure punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Raja-raja 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran