Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Samuel 5 >> 

Ida S

1Sasampun punika suku-suku bangsa Israele sami raris pada rauh tangkil ring Ida Sang Prabu Daud ring Hebron sarwi matur kadi asapuniki: “Titiang sareng sami puniki tunggal purusa ring iratu.

2Sane riin, rikala Ida Sang Prabu Saul dados prabun iragane, iratu sane mimpin wong Israele ring payudan, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun majanji ring iratu, mungguing iratu sane jaga mimpin tur mrentah kaulan Idane.”

3Kadi asapunika parapamimpin bangsa Israele makasami rauh nangkilin Ida Sang Prabu Daud ring Hebron. Ida tumuli ngwentenang prajanjian sane suci ring dane sareng sami. Sasampune punika ida raris kabiseka kadegang dados prabun bangsa Israele sami.

4Rikala ida kadegang dados prabu punika, yusan idane tigang dasa warsa tur ida jumeneng nata petang dasa warsa suenipun.

5Ida mrentah suku bangsa Yehuda ring Hebron pitu tengah warsa suenipun, tur ring Yerusalem ida mrentah suku Yehuda miwah wong Israele sami, tigang dasa tiga warsa suenipun.

6Rikala sampun rauh masanipun, Ida Sang Prabu Daud miwah parakaulan idane tumuli medal mayuda ngebug kota Yerusaleme. Wong Yebuse sane magenah irika nyengguh mungguing Ida Sang Prabu Daud nenten jaga nyidayang ngaonang kotane punika, mawinan ipun pada mabaos asapuniki: “Jerone tusing lakar nyidaang masuk mai, malah-malah anak buta wiadin anak rumpuh lakar nambakin jerone kanti jerone tusing nyidayang masuk.”

7(Nanging Ida Sang Prabu Daud nyidayang ngaonang benteng Sione punika, tur genahe punika ngraris kawastanin Kota Daud.)

8Ring rahinane punika Ida Sang Prabu Daud ngandika asapuniki ring parakaulan idane: “Nyenke ane geting teken wong Yebuse ento patuh buka tiang? Jalan jani matiang jlema Yebuse ento! Kema macelep ngliwat di aungan yehe ento, tur matiang jlemane buta muah rumpuh ento.” (Punika awinanipun kabaos rauh mangkin: “Anake buta miwah rumpuh nenten dados ngranjing ka Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa.”)

9Sasampune ngaonang bentenge punika, Ida Sang Prabu Daud raris malinggih irika tumuli genahe punika kawastanin Kota Daud. Ida ngwangun kota ring saileh genahe punika, ngawitin saking tanahe sane sampun kadugdugang ring dangin bukite.

10Ida Sang Prabu Daud sayan sue sayan kuat, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Wisesa ngiangin ida.

11Ida Sang Prabu Hiram, prabune ring Tirus ngutus utusan sudagar jaga tangkil ring Ida Sang Prabu Daud. Ida Sang Prabu Hiram taler ngaturin Ida Sang Prabu Daud kayu aras kasarengin antuk tukang-tukang kayu miwah tukang-tukang batu mangda ipun sami jaga ngwangun puri pabuat Ida Sang Prabu Daud.

12Duaning punika Ida Sang Prabu Daud raris uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamanggehang ida dados prabun bangsa Israele tur sampun nadosang kaprabon idane gemuh landuh pabuat kaulane sami.

13Sasampune magingsir saking Hebron ka Yerusalem, Ida Sang Prabu Daud malih ngambil selir miwah rabi, tur ida malih madue putra lanang miwah istri.

14Putra-putran idane sane embas ring Yerusalem inggih punika Ida Samua, Sobab, Natan, Salomo,

15Yibhar, Elisua, Nepeg, Yapia,

16Elisama, Elyada miwah Elipelet.

Ida S

17Rikala wong Pilistine miragi mungguing Ida Sang Prabu Daud sampun dados prabun bangsa Israele, raris parawadua balannyane mangseh jaga ngejuk Ida Sang Prabu Daud. Riwau Ida Sang Prabu Daud mireng indike punika, ida tumuli tedun ka salah tunggil benteng pertahanane.

18Wong Pilistine sampun rauh ring Lebak Repaime tur ngaug genahe punika.

19Ida Sang Prabu Daud tumuli nunasang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa asapuniki: “Punapike titiang kengin mayuda nglawan wong Pilistine punika? Punapike Palungguh IRatu jaga mapaica kamenangan ring titiang?” Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ida: “Nah, kemaja maperang, Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita!”

20Duaning punika Ida Sang Prabu Daud raris lunga ka Baal-Perasim. Irika ida ngaonang wong Pilistine. Ida raris ngandika asapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mamuuk musuh tiange buka blabare.” Punika awinannya genahe punika kawastanin Baal-Perasim.

21Rikala wong Pilistine pada jerih kapilayu, ipun ngutang arca-arcan ipune, tur Ida Sang Prabu Daud miwah kaulan idane raris nuduk arca-arcane punika.

22Sasampune punika, wong Pilistine malih mawali ka Lebak Repaime tur malih ngaug genahe punika.

23Malih Ida Sang Prabu Daud nunasang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pasaur Idane asapuniki: “Eda ngebug uli dini, nanging majalanja ilehin ia kanti neked di durin iane, paek teken punyan besare ento.

24Yening kita ningeh munyi buka anak mabaris di muncuk punyan kayu besare, ditu lautang kita ngebug imusuh, sawireh Ulun lakar majalan ngamaluin kita tur ngalahang wadua balan wong Pilistine ento.”

25Ida Sang Prabu Daud ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngaonang wong Pilistine punika, kantos ipun jerih saking Geba rauh ka Geser.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Samuel 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran