Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 32 >> 

Kota

1Sasampun paindikan-paindikan sane nyinahang kasatian Ida Sang Prabu Hiskia ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika lintang, Ida Sang Prabu Sanherib, sane nyakra werti ring Asur, raris rauh anglurug jagat Yehudane. Ida ngurung kota-kotane sane madaging benteng, tur mrentahang ring wadua balan idane, mangda ipun nguug tembok kotane punika.

2Rikala Ida Sang Prabu Hiskia uning, mungguing Ida Sang Prabu Sanherib taler mapakayun jaga ngebug kota Yerusaleme,

3irika ida miwah paraprakanggen idane raris saigum jaga megatang toyane sane ring jabaan kotane, mangda wadua balan wong Asure nenten jaga polih toya, rikalaning ipun nganampekin kota Yerusaleme punika. Paraprakanggene raris ngamong rakyate sareng akeh medal buat ngenyatang sakancan toyan tukade, mangda nenten wenten malih toya membah irika.

4(32:3)

5Ida sang prabu ngamecikang benteng kotane mangda kukuh bakuh, malantaran ida ngamecikang temboknyane tur makarya genah paninjoan ring duur temboke miwah makarya tembok ring jabaan temboke sane sampun wenten. Sajaba punika, ida taler ngamecikang benteng pertahanan sane kawangun ring tanahe sane ngebekin sisi kangin daerah kota Yerusaleme sane lawas. Ida taler sampun makarya tumbak miwah tameng akeh pisan.

6Sakancan anake lanang-lanang ring kota Yerusalem makasami suksrahang ida mangda kamongang antuk parasenapatin wadua balane, tur ipun sareng sami raris kapangandikayang mapunduh ring tanah lapange ring gapuran kotane. Ida raris ngandika ring ipun, sapuniki:

7“Pagehang tur entegangja keneh nyamane! Edaja takut teken sang prabun wong Asure wiadin teken wadua bala ane pimpin ida ento.

8Ida madue kakuatan manusa, nanging iraga ngelah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane, ane lakar nulungin iraga muah ane lakar mayuda nylediinin iraga.” Irika rakyate pada wetu kawanenanipune malantaran pangandikan ratunnyane punika.

9Sasampune punika, duk Ida Sang Prabu Sanherib miwah wadua balan idane kantun ring Lakis, ida raris ngutus utusan ngrauhin Ida Sang Prabu Hiskia miwah wong Yehudane sane ngiring ida ring Yerusalem, kadulurin pangandika kadi asapuniki:

10“Ih wong Yerusalem, gelahe ene Sanherib, sang prabune di Asur. Apa ane buin ati-ati jerone, kanti jerone enu dogen nongos di kota Yerusalem ane suba kakurung ento?

11Hiskia ngorahin jerone, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin jerone, lakar ngluputang jerone uli kawisesan gelahe, nanging sujatinne Hiskia nguluk-uluk jerone, tur jerone lakar depina mati ulihan naanang seduk muah bedak.

12Sujatinne ia ane nguugang palinggih-palinggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, muah pamorboran-pamorboran aturane tur sasubane keto ia lantas nunden rakyat Yehuda muah Yerusaleme mabakti muah morbor menyan sig pamorboran aturane ane tuah abesik dogen.

13Tusingke jerone nawang, unduk ane suba kalaksanayang baan leluur gelahe muah gelahe jani marep teken bangsa-bangsane ane lenan? Apake ada widin bangsane ane lenan ento nyidayang ngluputang kaulannyane uli sang prabu di Asur?

14Taenke ada widi-widin bangsane ento ane nyidayang ngluputang guminnyane uli sig gelahe? Wireh keto, apa ane ngranayang jerone ngaden, mungguing Widin jerone nyidayang ngluputang jerone?

15Ane jani eda baanga Hiskia nguluk-uluk iban jerone wiadin ngapus jerone buka kene. Edaja guguna! Tusing ada uli pantaran widin bangsa-bangsane ane taen nyidayang ngluputang panjakne uli sang prabune di Asur. Aketo masih, Widin jerone tusing lakar nyidayang ngluputang jerone!”

16Akeh malih paindikan-paindikan sane kaon sane kucapang antuk utusan wong Asure punika, ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ida Sang Prabu Hiskia, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika.

17Surat sane katulis antuk sang prabun wong Asure, nguman-uman Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin wong Israele. Surate punika masuara, kadi asapuniki: “Widin bangsa-bangsane ento tusing nyidayang ngluputang panjakne uli kawisesan gelahe, aketo masih Widin Hiskiane tusing lakar nyidayang ngluputang panjakne uli sig gelahe.”

18Parautusane punika gelur-gelur ngucapang indike punika nganggen basa Ibrani, buat nengkejutang miwah nakut-nakutin wong Yerusaleme sane wenten ring tembok kotane, mangdane danganan antuk ipun jaga ngaonang kotane punika.

19Ipun maosang indik Widin Yerusaleme, pateh sakadi ipun maosang indik widin bangsa-bangsane sane lianan, inggih punika arca sane kakardi antuk liman imanusa.

20Irika Ida Sang Prabu Hiskia miwah Nabi Yesaya okan Dane Amos, raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nunas ica ring Ida.

21Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutus malaekat, sane ngamademang prajurit-prajurit miwah senapati-senapatin wadua balan wong Asure. Duaning punika Ida Sang Prabu Sanherib raris mawali mantuk ka Asur saha nandang kimud. Sedek rahina anu, risedek ida wenten ring perhyangan widin idane, makudang-kudang okan idane raris nyedayang ida antuk pedang.

22Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngluputang Ida Sang Prabu Hiskia miwah wong Yerusaleme saking kawisesan Ida Sang Prabu Sanherib ratune ring Asur miwah saking meseh-meseh idane sane lianan. Ida Sang Hyang Widi Wasa nglugrain rakyate muponin sutrepti marep ring bangsa-bangsa sane ring kiwa tengenipune.

23Akeh anake pada rauh ka Yerusalem, makta aturan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring Ida Sang Prabu Hiskia. Samaliha ngawit saking punika sakancan bangsane pada ngluihang Ida Sang Prabu Hiskia.

Ida S

24Duk masane punika, Ida Sang Prabu Hiskia sungkan tur tambis-tambis seda. Ida raris ngastawa, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica wangsit ring ida, mungguing ida jaga kenak.

25Nanging Ida Sang Prabu Hiskia kalintang sumbung tur nenten nganyuksmayang indik sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat ida. Punika awinannya jagat Yehuda miwah Yerusaleme keni pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

26Pamuputipun Ida Sang Prabu Hiskia miwah wong Yerusaleme raris ngasorang raga, punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nyisipang rakyate, sapanyeneng Ida Sang Prabu Hiskia.

Kasug

27Ida Sang Prabu Hiskia dados anak sane sugih pisan, tur sakancan anake pada ngluihang ida. Ida madue genah panyimpenan mas, perak, sesocan, wewangen, tameng miwah barang-barang idane sane maji sane lianan.

28Sajaba punika ida taler makarya genah panyimpenan gandum, anggur miwah minyak saitun. Ida taler makarya badan banteng miwah biri-biri druen idane.

29Sajawaning punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngicen ida biri-biri miwah banteng miwah kasugihan sane lianan akeh pisan, kantos ida ngwangun kota akeh pisan.

30Ida Sang Prabu Hiskia sane ngempel Tukad Gihone, tur ngembahang toyannyane kabakta ka kota Yerusalem. Ring sakancan laksanan idane, Sang Prabu Hiskia prasida labda karya.

31Rikala utusan sang prabune ring Babel rauh nakenang indik katawahan sane sampun mamargi ring jagate punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang Ida Sang Prabu Hiskia ninutin pakayunan idane ngraga, buat jaga mintonin ida.

Pamup

32Sapanglanturipun, sakancan paindikan sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Hiskia miwah indik astiti baktin idane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makasami sinurat ring Cakepan Wahyun dane Nabi Yesaya, okan Dane Amos, miwah ring Cakepan Babad Pararatun Yehuda miwah Israele.

33Ida Sang Prabu Hiskia seda tumuli kapendem ring luanan pamendeman pararatune. Duk idane seda sakancan rakyat Yehuda miwah Yerusaleme sami pada ngluihang ida. Okan idane, Ida Manase ngentosin ida jumeneng nata.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 32 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran