Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 8 >> 

Ida S

1Kalih dasa taun suenipun Ida Sang Prabu Salomo ngwangun Perhyangan Agunge punika miwah purin idane.

2Ida taler ngamecikang kota-kota sane katurang ring ida antuk Ida Sang Prabu Hiram, tur ida ngandikayang mangda wong Israele pada magenah ring kota-kotane punika.

3Ida ngrampas wewidangan Hamat miwah Soba,

4miwah makarya benteng ring kota Tadmor sane ring tegal melakange. Ida ngamecikang sakancan kota-kotane ring Hamat, sane dados kota panyimpenan bebekelan.

5Ida Sang Prabu Salomo taler ngamecikang kota-kota sane inucap ring sor puniki, luire: Bet-Horon Luanan miwah Bet-Horon Tebenan (kota sane mabenteng miwah gapurannyane madaging pangalang-alang),

6kota Baalat, sakancan kota sane anggen ida genah panyimpenan bebekelan, miwah kota-kota sane anggen ida ngenahang sakancan kuda miwah kretan idane. Ida muputang sakancan rencanan idane buat ngwangun ring Yerusalem, ring Libanon miwah ring sakuub wewidangan sane prentah ida.

7Sakancan katurunan wong Kanaane, sane nenten kapademang antuk wong Israele, daweg ipune ngaug tanahe punika, sami kadadosang pangayah rodi antuk Ida Sang Prabu Salomo. Bangsa-bangsane punika, luiripun wong Het, wong Amori, wong Peris, wong Hewi miwah wong Yebus. Katurunan bangsa-bangsane punika kantun dados panjak ngantos rauh mangkin.

8(8:7)

9Wong Israele nenten wenten sane kadadosang pangayah rodi, nanging kadadosang prajurit, prakangge, kusir kreta miwah panunggang kuda.

10Prakangge sane ngamongang pangayah rodine buat ngarap pakaryan wewangunan sane mawarni-warni punika, wenten 250 diri akehipun.

11Ida Sang Prabu Salomo raris ngingsirang rabin idane, okan sang prabu saking Mesir saking Kota Daud ka puri sane kardi ida pabuat rabin idane punika. Pangandikan idane sapuniki: “Tusing beneh ia nongos di purin Ida Sang Prabu Daud, ratun wong Israele, sawireh asing-asing tongos ane laad dadi tongos Peti Prajanjiane ento suci.”

12Ida Sang Prabu Salomo raris ngaturang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ring duur pamorboran aturane sane sampun kardi ida ring arepan Perhyangan Agunge.

13Nyabran rerainan ida ngaturang aturan maborbor, satinut ring sane kasuratang ring Cakepan Pidabdab Dane Musa, minakadinipun ring Rerainan Sabat, Rerainan Bulan Baru miwah tigang rerainan sane rauh ngataun, inggih punika Rerainan Roti Tan Paragi, Rerainan Masan Panen miwah Rerainan Pondok Daun.

14Satinut ring pidabdab sane sampun kadabdab antuk ajin idane Sang Prabu Daud, ida raris nabdab pakaryan parapanditane nyabran rahina, miwah pakaryan wong Lewine sane nyarengin parapanditane, buat ngaturang kidung puji-pujian, miwah nglaksanayang pakaryan danene. Ida taler nabdab parapajagaan Perhyangane, kadadosang klompok-klompok pasukan, sane patut ngamargiang tetegenanipune nyabran rahina ring asing-asing gapurane, satinut ring sapatitah Ida Sang Prabu Daud, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Sakancan titah sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Prabu Daud, ring parapandita miwah parawong Lewine, ngeniang indik genah panyimpenan arta branane miwah pariindik sane lianan, sami kalaksanayang sabecik-becikipun.

16Sane mangkin sakancan pakaryan Ida Sang Prabu Salomo sami sampun puput. Ngawit saking masang dasar Perhyangan Agunge ngantos ka pamuput pakaryane punika sami labda karya.

17Sasampune punika Ida Sang Prabu Salomo raris lunga ka Esion-Geber miwah ka Elot, pelabuhan sane ring Teluk Akaba, ring tanah Edom.

18Irika Ida Sang Prabu Hiram ngaturin ida kapal-kapal, sane kamargiang antuk parajuragan miwah wong kapal Ida Sang Prabu Hiram sane nyayeng segara. Parajuragan miwah wong kapale punika, kasarengin antuk juragan Ida Sang Prabu Salomo, raris malayar ka panegara Opir, tur rikalan ipune mawali saking irika, ipun makta mas langkungan ring limolas tali kilogram akehipun pabuat Ida Sang Prabu Salomo.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran