Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 3 >> 

Indik

1Ingetangja unduke ene. Dimasane ane panyuud ditu lakar ada kala masa ane keweh.

2Anake lakar pada ngulahang dewekne padidi, loba, kuduan teken pipis, ngagu muah nguluk-uluk. Anake lakar pada misunayang timpal-timpalne, langgana teken meme bapanne, tusing bisa nampi legan anak muah murang agama.

3Buina ia pada tusing ngelah kapitresnan, tusing bisa madame, demen misuna, enggal pedih, gemes muah tusing demen teken paundukan ane melah.

4Ia pada linyok, brangsongan muah sumbung. Ia pada demenan ngulurin indria bandingang teken astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Sekalane dogen ia pada nyalanang pangubakti, nanging sujatinne ia ngutang kuasan pangubaktine ento. Kelidinja anake ane buka keto.

6Uli di pantaran anake ane buka keto, ada ane nylebseb macelep mulih-mulihan, laut mrentah luh-luhe ane tunaan pageh pepinehnyane, ane mondong dosa-dosanne kanti seed muah kaliput baan sakancan indriane,

7nah ento luh-luhe ane pada demen mlajah, nanging tusing taen resep teken unduk kasujatian.

8Buka Yanes muah Yambres tungkas nglawan Dane Musa, aketo masih anake ane pada tungkas nglawan kasujatian sasubane pada usak pepinehne muah kapracayannyane suba tusing mapikenoh.

9Nanging ia tusing nyidayang nerusang pajalanne buka keto, sawireh makejang anake lakar ngatonang kabelogannyane, tan bina buka unduk Yanes muah Yambrese ento.

Pitut

10Nanging cening suba ninutin paurukan, parisolah muah tetujon idup tiange; cening suba pedas teken kapracayan, kasabaran, kapitresnan, kateleban tiange,

11aketo masih teken kakewehan muah kasangsaran tiange. Cening suba nawang saluiring paundukan ane nibenin tiang di kota Antiokia, Ikonium muah di kota Listra, nah ento unduk sangsara ane gede ane suba tandangin tiang. Nanging Ida Sang Panembahan suba ngluputang tiang uli sangsarane ento.

12Sakancan anake ane makeneh malaksana astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning Ida Sang Kristus Yesus, ia lakar kasangsaren,

13nanging anake corah muah ane demen melog-melog anak lenan, kacorahannyane sayan mawuwuh-wuwuh muah sajeroning ia nguluk-uluk anak lenan, sujatinne ia ngapus dewekne padidi.

14Nanging pabuat cening, pagehangja ngagem kasujatian ane suba plajahin muah pracayain cening. Cening suba tatas nawang, nyen ane dadi paragurun ceninge,

15buina cening sinah inget, mungguing uli enu cenik cening suba nawang Cakepan Suci, ane maicayang kawicaksanan, ane ngrahayuang cening malantaran pracaya teken Ida Sang Kristus Yesus.

16Cakepan Sucine makejang kawisikang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah maguna pesan buat ngurukang unduk kasujatian, buat nyinahang ane pelih, buat menahin ane tusing beneh, buina mamuat pitutur-pitutur buat malaksana ane patut,

17apanga anake ane ngaturang ayah teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, kacawisang muah kadabdabang saha sampurna buat nglaksanayang sakancan laksanane ane melah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (2 Timotius 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Timotius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran