Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 15 >> 

1Pasaut ane banban ngranayang rered gedeg basange, nanging pasaut ane bangras mangunang gedeg basang.

2Yen anake wicaksana ngraos, uli raosne ento sinah, mungguing kabisane ento dadi paundukan ane nutdut keneh, nanging anake ane belog mesuang munyi puyung.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaksi saananing paundukan, yadian dijaja tongosne. Ida nyingak iraga apake iraga malaksana ayu wiadin corah.

4Raos ane alap asor ngranayang idup, nanging raos ane bangras ngenyagang keneh.

5Belog pesan yen cening nglemenahang pangajah bapan ceninge. Wicaksana pesan cening, yen cening nampi panglemeknyane.

6Anake ane patut nyimpen kasugihannyane, nanging jadmane dursila kelangan kasugihane rikalaning ia katempuh kakewehan.

7Karirihane ento kalumbrahang baan anake wicaksana, tusingja baan anake ane belog.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang yen anake ane patut ngastawa, nanging Ida duka teken aturan anak ane dursila.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa duka teken pajalan jlemane ane dursila, nanging asih sueca teken anake ane nglaksanayang paundukan ane patut.

10Yen cening nglaksanayang paundukan ane pelih, cening lakar kasisipang sanget pesan. Cening lakar mati yen cening tusing dadi glemekin.

11Yadianja pati lokane masih tusing nyidayang ngengkebang paundukan ane ada ditu uli di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yen keto apake manusane nyidayang ngengkebang pepinehne uli di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa?

12Anake ane suba tusing demen kaglemekin, ia tusing taen ngidih pepineh teken anake ane wicaksanaan teken ia.

13Dikalan anake liang ia pada makenyiran, nanging dikalannyane sedih, ia pada mrungus.

14Anake ane ririh ia demen mlajah, nanging anake ane belog suba lega baan kabeloganne.

15Idup anake ane tiwas tan mari mapiuleh, nanging anake ane bagia setata muponin idup liang.

16Melahan dadi anak tiwas ane astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang teken anak sugih ane nemu kakewehan.

17Melahan madaar jukut dogen ngajak anak ane tresnain cening, bandingang teken madaar be ane paling jeena maduluran basang gedeg.

18Basange ane brangsongan ngranayang ieg, nanging pepinehe ane banban ngranayang dame.

19Yen cening mayus, cening lakar nemu kakewehan saparilampah ceninge, nanging yening cening jujur, cening lakar tusing keweh.

20Pianak muani ane wicaksana ngranayang bapannyane bagia, tuah anake ane belog dogen ane tusing ngajiang memennyane.

21Jlemane belog marasa bagia baan kabelogannyane, nanging anake ane wicaksana lakar nglaksanayang paundukan ane patut.

22Tampija sakancan pituture ane katiba teken cening, pedas cening lakar labda karya. Yen tusing buka keto cening lakar tusing sida karya.

23Ambate melahne yening iraga madingehang raose ane beneh ane kapesuang di panemayannyane.

24Anake ane wicaksana mentas di mambahane ane ngungsi idup, tusing sig mambahane ane ngungsi pati.

25Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nguugang umah anake ane mrekak, nanging Ida nyayubin pagelahan anake ane balu.

26Ida Sang Hyang Widi Wasa duka teken pepineh ane corah, nanging Ida ledang teken raos ane alap asor.

27Yening cening makeneh ngalih bati aji pekel, cening lakar ngawanang kulawargan ceninge nemu kakewehan. Edaja cening nampi suap apanga dawanan tuuh ceninge.

28Anake ane patut ia mapineh malu satonden ia masaut. Anake ane dursila gangsar pesan masaut, nanging unduke ento ngranayang keweh.

29Yen anake ane patut ento ngastawa, Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang mirengang, nanging Ida tan nglinguang anake ane jaat.

30Sebenge ane makenyir ngranayang bagia, tur ortane ane melah ngranayang keneh ceninge liang.

31Yen cening nyak madingehang dikalan ceninge kaglemekin, cening dadi anak wicaksana.

32Yen cening tusing nyak mlajah, cening nyakitin dewek ceninge padidi. Yen cening nyak nampi panglemek, cening lakar dadi sayan wicaksana.

33Astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ento pinaka peplajahan. Cening patut ngasorang dewek ceninge satondene cening kajiang baan anake.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran