Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 17 >> 

1Melahan madaar roti ane tuh akebis kadulurin baan keneh sutrepti, bandingang teken ngelah dedaaran ane jaen-jaen abale kadulurin baan kakewehan.

2Parekan ane ririh lakar mrentah okan pamekelne ane tan paguna, tur ia lakar maan duman waris.

3Mas muah perake kauji aji api, nanging keneh manusane kauji baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Jlemane dursila madingehang pepineh ane corah muah anake ane bobab madingehang pepineh ane bobab.

5Yening cening ngedekin anak ane tiwas, cening nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngardi anake ento. Cening lakar kasisipang yen cening marasa liang ningalin anak ane kena sengkala.

6Anake odah marasa bangga kenehne ningalin cucunne, patuh buka anake cerik bangga kenehne ningalin bapanne.

7Anake ane kajiang tusingja ia mobab, tur anake ane belog tusing ngelah paundukan ane maguna ane nyandang orahanga.

8Ada anak ane ngaden suape ento satmaka kasaktian. Ia pracaya kasaktiane ento nyidayang nyalanang sapakenehnyane.

9Yen cening makeneh apang anake demen teken cening, ampurayangja ia yen ia pelih marep teken cening. Ngadut kapelihan anak ento ngusakang pasawitran.

10Anake ane dueg liunan ia mlajah uli panglemek anake, bandingang teken anake ane belog maan peplajahan ulihan katigtig kanti ping satus.

11Sang pati lakar nekain anake dursila ane setata ngae kakewehan, buka tekan utusane ane bangras.

12Melahan nepukin inan beruang ane kelangan panakne, bandingang teken nepukin anak belog ane iuh ngitungang gegaen ane tidong-tidong.

13Yening cening nglawan kapatutan aji kacorahan, kacorahane ento tusing lakar taen makisid uli umah ceninge.

14Kawit iege ento waluya buka kawit uug empelane. Melahan suudang satondene ia ngedenang.

15Ngukum anak ane tan padosa wiadin mebasang jlemane ane dursila, makadadua ento kadukain baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

16Tusing ada gunanne anak ane belog mesuang pipis buat meli peplajahan, sawireh ia tusing ngelah pepineh.

17Parasawitrane setata ia ngedengang kapitresnannyane. Apa gunanne ngelah nyama yen ia tusing nyak bareng-bareng negen kakewehan.

18Tuah jlemane ane tusing ngelah pepineh dogen ane majanji lakar negen utang anak lenan.

19Demen teken dosa patuh teken demen ngae kakewehan. Yen cening sai-sai nyumbungang dewek, waluya cening ngalih kakewehan.

20Asing-asing anak ane mapineh muah ngraos corah, tusing ada paundukan ane melah lakar nibenin ia sajawining bencana.

21Tusing ada lenan, sajawining kasedihan muah kaduhkitan pabuat ibapa ane pianakne nglaksanayang paundukan ane jaat.

22Kaliangane ento ngranayang cening seger. Sebenge ane setata mrungus, ngranayang mati ngreres.

23Hakim ane pekel nampi suap aji silib, sawireh keto kadilane lantas tusing kalaksanayang.

24Anake ane dueg ngulati paundukan ane wicaksana, nanging jlemane ane belog magarapan tan parencana.

25Ipianak ane belog ngawinang bapannyane sedih muah ngranayang memennyane maselselan sangat pesan.

26Tusing beneh anake ane tan padosa kenain denda. Kadilane lakar usak yen anake ane patut ento kukum.

27Anake ane andel teken dewekne padidi tusingja sai-sai ngraos dogen. Anak ane madedayan ngelah pangresepan ane beneh.

28Pamragatne pesan, yadianja ia belog, ia lakar kadena wicaksana muah dueg, yen ia nongos tur mendep.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran