Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 30 >> 

1Nanging sane mangkin jadmane sane alitan ring tiang pada ngedekin tiang. Sane riin bapa-bapanipune sampun tan paji, kadi rasa jagi ngatehang asun tiange sane nyaga biri-birin tiange, tiang nenten lila nganggen ipun.

2Ipun sareng sami grombolan jadma sane tan paguna, ipun kalintang lemet buat jaga ngarap gegaen tiange.

3Ipun kalintang tiwas miwah katunan tetedan, kantos rikala wengi, ring alase, ring genahe sane suung, ipun pada ngutgut akah sane tuh.

4Ipun pada mutbut entik-entikan ring tegal melakange raris kateda yadiastun akah taru sane tawah-tawah, sane nenten wenten rasanipun.

5Sawatek anake pada ngulah ipun saha jerit-jerit, sakadi anake sane ngendehang maling.

6Ipun magenah ring guane, ring aungane sane kacongcong ring sisin gunung batune.

7Ring alase ipun aung-aung sakadi sato, tur mapunduh magompyok-gompyok ring bete.

8Ipun punika papunduhan jadma sane tan paguna miwah tan pawasta. Ipun kulah saking guminnyane.

9Sane mangkin ipun rauh tur ngedekin tiang. Tiang anggen ipun kakedekan.

10Ipun seneb manggihin tiang. Pitaenang ipun dewekipune kantun becikan bandingang ring tiang, raris ipun rauh ngecuhin muan tiange.

11Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nadosang tiang lemet, tur tan maderbe pitulungan, ipun nglawan tiang antuk pedih sane tan jangkayan.

12Grombolan jadmane punika mapas tur ngebug tiang. Ipun ngulah tiang mangda tiang malaib, tur ipun nabdabang gegebugipune sane pamuput.

13Ipun megat pajalan tiange buat ngluputang dewek, tur ipun mapakibeh jaga nyirnayang tiang, samaliha nenten wenten anak sane nyadelin ipun.

14Ipun nglantur ngebug pertahanan tiange tur ipun rauh mamuuk tiang.

15Tiang maplengek rehning rumasa karesresan. Kaluihan tiange sirna waluya sakadi kesiran angine miwah kasugihan tiange ical sakadi pamargin ambune.

16Sane mangkin tiang jaga padem. Tan wenten pitulungan pabuat kasangsaran tiange.

17Rikala wengi tulang-tulang tiange makasami rumasa sakit. Rasa sakite ngutgut tiang nenten rered-rered.

18Ida Sang Hyang Widi Wasa nyekuk baong tiange miwah nyetset panganggen tiange ngantos uek pasranting.

19Ida ngentungang tiang ring endute, tur tiang waluya sakadi bacin.

20Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang masesambatan nunas ica ring Palungguh IRatu, nanging Palungguh IRatu nenten naenin kayun masaur. Rikalaning titiang ngastawa, Palungguh IRatu nenten kayun nglinguang.

21Palungguh IRatu ngambekang kawirosan ring titiang. Palungguh IRatu nyangsaren titiang antuk sakancan kakuatan Palungguh IRatune.

22Palungguh IRatu manggayang titiang ampehang angin. Palungguh IRatu nyambehang titiang ring angin ribute sane ngrubeda.

23Titiang uning mungguing Palungguh IRatu makta titiang ring genah patine, ka genah sane kapastikayang pabuat sakancan manusane.

24Punapi awinanipun Palungguh IRatu nglawan jadmane sane sampun benyah, inggih punika jadma sane nenten mrasidayang ngudiang-ngudiang, sajawining nunas sih kapiolasan.

25Boyake titiang sareng-sareng ngeling ring jadmane sane katempuh antuk kamewehan miwah marasa kangen ring jadmane sane kakirangan?

26Titiang ngajap-ajap kaliangan miwah galang, nanging tungkalikanipun titiang molih kamewehan miwah kapetengan.

27Titiang kalara-lara antuk kakewehan lan pinakit, nyabran rahina setata sayan ngagengang sangsaran titiange.

28Titiang ngumbara sajeroning peteng sane remrem, saha nenten wenten sinar surya. Titiang majujuk ring arepan anake akeh tur nunas pitulungan.

29Suaran titiange sedih kingking tur ngasih-asih sakadi suaran asu ajage ngulun-ulun, wiadin suaran paksi kasuarine.

30Kulit titiange sampun masalin dados selem denges, tur titiang puun malantaran panes bara.

31Ring genahe sane riin titiang miragi suaran tetabuhan sane ngulangunin, nanging sane mangkin wantah panulame miwah ling sane piragi titiang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran