Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ester 2 >> 

Dane

1Tan asue, sasampun rered dukan ida sang prabu, sang prabu kantun mikayunin indik sane kalaksanayang antuk Ida Sang Pramesuari Wasti miwah indik pangumuman idane ngeniang indik idane.

2Duaning punika makudang-kudang pangabih sang prabu sane raket ring ida, matur sapuniki: “Napi awinanipun palungguh iratu nenten ngandikayang mangda ngrereh daa-daa sane ayu.

3Palungguh iratu wenang nyelik prakangge-prakangge ring asing-asing propinsi, ring sakuub jagat druene saha kadulurin pangandika, mangda ipun ngaturang sakancan daane sane ayu-ayu ka genah selir-selir druene ring Susan, ibukotan jagat druene. Banggayang daa-daane punika ketangang antuk Dane Hegai, sane ngetangang paraselir iratune, tur banggayang daa-daane punika kapretenin tur kapayasin saha becik.

4Sapanglanturipun rarisang iratu ngambil sane senengin iratu tur manggehang ipun dados pramesuari buat ngentosin Ida Sang Pramesuari Wasti.” Sang prabu mikayunin mungguing tetimbangannyane punika becik. Nika duaning indike punika raris kamargiang.

5Wenten satunggaling wong Yahudi magenah ring kota Susan, mapesengan Mordekai okan Dane Yair. Dane punika saking suku Benyamin, katurunan Dane Kis miwah Dane Simei.

6Rikala Sang Prabu Nebukadnesar, ratune ring Babel nawan Sang Prabu Yoyakin ratune ring Yehuda saking Yerusalem, Dane Mordekai wenten ring pantaran rombongan tawanane punika.

7Dane Mordekai madue oka misan sane mapesengan Ester, yen ring basa Ibrani Hadasa. Dane Ester punika ayu pisan tur pangadeg danene taler becik. Sasampun wong tuan Dane Ester seda, Dane Mordekai raris ngangkat Dane Ester dados okan danene.

8Rikala sang prabu ngwedalang dedauhan idane, tur akeh daa-daane pada katurang ka Susan, Dane Ester taler sareng mrika. Dane taler katurang ka puri, tur ketangang antuk Dane Hegai, sane kapisara buat ngenterang paraistri druen ida sang prabu.

9Dane Hegai seneng nyingakin Dane Ester. Dane Ester tumuli kicen wewangen miwah odak. Tios ring punika taler kicen genah sane pinih becik ring genah istri-istrine punika, tur kicen panyeroan saking puri pitung diri akehipun buat ngayahin dane.

10Dane Mordekai miteketin Dane Ester, mangda sampunang pisan maosang mungguing dane punika wong Yahudi.

11Nyabran rahina Dane Mordekai mamargi nglintang ring arepan natar genah istri-istrine punika, mangda dane mrasidayang uning ring kawentenan Dane Ester miwah napi sane jaga nibenin ragan danene.

12Pepretenan pabuat istri-istrine punika, kalaksanayang ataun suenipun. Sajeroning nem sasih kaurut antuk minyak mur, tur malih nem sasih kaurut antuk minyak balsem. Sasampune punika, saka adiri paradaane punika magilir katangkilang ka ajeng Ida Sang Prabu Ahasweros.

13Rikala mamargi saking genah paraistrine ngranjing ka puri, asing-asing daane dados nganggen pangangge sane kasenengin.

14Daa-daane punika patut tangkil ka puri rikalaning sore, tur benjang semengnyane raris kambil tur kagenahang ring genah istri-istrine sane tiosan, sane ketangang antuk Dane Saasgas, parekan wandu sane kapisara ngenterang paraselir ida sang prabu. Daa-daane punika tan kalugra malih tangkil ring ajeng ida sang prabu, sajaba yening karsayang antuk sang prabu tur kasambat pesengannyane.

15Sane mangkin rauh masannyane Dane Ester jaga tangkil ring ajeng ida sang prabu. Dane Ester punika okan Dane Abihail, misan Dane Mordekai, nanging sampun kangkat dados okan Dane Mordekai. Dane Ester tansah kapuji antuk asing-asing anak sane nyingakin dane. Rikala rauh giliran danene, Dane Ester wantah nganggen pangangge sakadi sane kapangandikain antuk Dane Hegai, sane ngetangang genah istri-istrine punika.

16Dadosipun ring taun sane kaping pitu panyeneng Ida Sang Prabu Ahasweros, ring sasih sane kaping dasa, ring sasih Tebet, Dane Ester katangkilang ring Ida Sang Prabu Ahasweros ring puri druene.

17Sang prabu seneng pisan ring dane, langkungan ring daa-daane sane tiosan, tur dane kasayangang saha kaledangin langkungan ring istri-istrine sane tiosan. Sang Prabu raris nyalukin dane gelungan kaprabon tur ngamanggehang dane dados pramesuari ngentosin Sang Pramesuari Wasti.

18Sasampun punika sang prabu raris ngwentenang pesta ageng buat Dane Ester, tur ida ngundang paraprakangge miwah pegawe-pegawen idane. Ida ngwedalang dedauhan buat ngwentenang rahina libur ring sakuub jagat druene, tur ida maicayang panugrahan-panugrahan sane pantes dados paican ida sang prabu.

Dane

19Rikala punika Dane Mordekai kamanggehang antuk sang prabu dados pegawe.

20Dane Ester tetep kantun ngengkebang ragan danene tur nenten maosang mungguing dane punika wong Yahudi. Dane Mordekai miteketin Dane Ester mangda sampunang maosang indike punika ring sapasira jua, tur Dane Ester setata tinut, sakadi dane tinut rikala dane kantun alit, duke kapatiningin antuk Dane Mordekai.

21Duk masan Dane Mordekai dados pegawe ring puri, Dane Bigtan miwah Teres sane dados parekan wandu sane ring puri, sane kapisara ngebag lawang pamereman ida sang prabu mambek dura cara ring Ida Sang Prabu Ahasweros tur ngwentenang rerincikan jaga nyedayang ida sang prabu.

22Dane Mordekai uning ring indike punika, raris nguningang ring Sang Pramesuari Ester, tur sang pramesuari raris ngaturin sang prabu indik sane sampun katurang antuk Dane Mordekai punika.

23Indike punika tumuli katureksain, raris kapanggih mungguing laporan punika mula yuakti kadi asapunika. Duaning punika Dane Bigtan miwah Dane Teres raris kagantung ring tiang gantungane. Sang prabu mrentahang mangda nyuratang indike punika ring cakepan babad kaprabon idane sane resmi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ester 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran