Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ester 9 >> 

Wong

1Tanggal telulas sasih Adar, panemaya sane sampun kapastikayang buat ngamargiang prentah ida sang prabu sampun rauh. Rahinane punika kajap-ajap antuk meseh-meseh wong Yahudine buat jaga ngaonang ipun. Nanging tungkalikanipun wong Yahudine sane menang nglawan ipun.

2Ring sabilang banjar wong Yahudine ring kota-kota sane wenten ring panegarane punika, ipun sampun tragia jaga nglawan asing-asing anak sane purun nyakitin ipun. Anake ring sakuub jagate punika pada ajerih ring ipun, tur tan wenten anak sane purun nglawan ipun.

3Maka yuaktinipun, parapegawe wakil-wakil pamrentahe makasami milon ring wong Yahudine, duaning dane pada ajerih ring Dane Mordekai.

4Sampun pada kuningin ring sakuub jagate irika, mungguing sane mangkin Dane Mordekai dados anak sane kuasa ring puri tur kakuasan danene sayan mawuwuh-wuwuh.

5Duaning punika wong Yahudine mrasidayang nglaksanayang sakita karepipune marep ring meseh-mesehnyane. Ipun nyiatin meseh-mesehipune antuk pedang tur ngamademang mesehnyane punika.

6Ring Susan kewanten, inggih punika ring ibukotane punika wenten limang atus diri anak sane kapademang.

7Ring pantarannyane, wenten oka-okan Dane Haman okan Dane Hamedata meseh wong Yahudine, sareng dasa kasedayang, minakadinipun: Dane Parsandata, Dalpon, Aspata, Porata, Adalya, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai miwah Dane Waisata. Nanging wong Yahudine nenten wenten sane majejarah.

8(9:7)

9(9:7)

10(9:7)

11Ring rahina punika ugi sakancan anake sane kapademang ring Susan katurang ring ida sang prabu.

12Sang prabu tumuli ngandika ring Sang Pramesuari Ester sapuniki: “Di Susan dogen wong Yahudine ngamatiang anak 500 diri. Di pantaran anake ane kamatiang ento ada masih pianakne Haman ajaka dasa. Lantas di propinsi-propinsi ane lenan, apa kaden ane suba lakonina. Nah yening suba keto, ane jani apa ane lakar idih adi buin? Pedas adi lakar baang beli. Nah orahang dogen teken beli, apa buin ane lakar idih adi sinah lakar baang beli.”

13Sang Pramesuari Ester tumuli matur sapuniki: “Yening mantuk ring kayun palungguh iratu, sane benjang lugrainja wong Yahudine iriki ring Susan ngamargiang malih indik sane margiang ipun ring rahinane puniki. Tur rarisangja prentahang mangda bangken pianak-pianak Hamane makadasa punika kagantung ring tiang gantungane.”

14Ida sang prabu tumuli mrentahang mangda ngamargiang indike punika, tur prentahe punika kumumang ring Susan. Layon oka-okan Dane Haman sane sareng dasa punika raris kanggen tontonan ring arepan anake katah.

15Ring tanggal 14 bulan Adar, wong Yahudine ring Susan tumuli mapunduh malih tur ngamademang meseh malih 300 diri ring kotane punika. Nanging ipun taler nenten majejarah.

16Wong Yahudi sane wenten ring propinsi-propinsi taler pada sayaga melanin deweknyane. Ipun ngluputang uripipune saking meseh-mesehipune malantaran ngamademang anak sane geting ring ipun, sareng tigang benang tali akehnya. Nanging ipun nenten majejarah.

17Indike punika kalaksanayang ring tanggal 13 bulan Adar. Benjangne ring tanggal 14, nenten wenten malih sane kapademang, nanging rahinane punika kanggen marerainan maliang-liang miwah mapesta.

18Nanging wong Yahudi sane wenten ring Susan marerainan ring tanggal 15, santukan ring tanggal 13 miwah 14 ipun kantun ngamademang meseh-mesehipune, tur wau wusan ring tanggal 15.

19Punika awinanipun, wong Yahudi sane magenah ring kota-kota sane alit ngelingang tanggal 14 bulan Adar dados rerainan kaliangan ageng. Rerainan punika kanggen buat mapesta miwah saling jotin ajeng-ajengan.

Rerai

20Dane Mordekai mrentahang mangda nyuratang indike punika tur ngirim surat katiba ring wong Yahudine makasami yadian sane doh, sane magenah ring sakuub jagat Persiane,

21mangda ipun netepang tanggal 14 miwah tanggal 15 bulan Adar punika dados rerainan nyabran taun.

22Ring rahina-rahinane punika wong Yahudine sampun ngluputang uripnyane saking meseh-meseh ipune. Ring sasih punika kasungsutane sampun magentos dados kaliangan miwah kabagian. Ipun kaprentah mangda ngelingang rahina-rahinane punika malantaran ngwentenang pepestan miwah kaliangan, saling jotin ajeng-ajengan miwah madana-dana ring anake tiwas-tiwas.

23Irika wong Yahudine pada ninutin prentah Dane Mordekai, tur rerainanne punika dados adat sane kamargiang nyabran taun.

24Dane Haman, okan Dane Hamedata, katurunan Sang Prabu Agag miwah meseh wong Yahudine sampun ngwentenang undi (sane wastanin dane “Purim”) buat mastiang rahina jaga nyirnayang wong Yahudine. Dane ngrencanayang jaga nyirnayang wong Yahudine makasami.

25Nanging Sang Pramesuari Ester ngaturang indike punika ring ida sang prabu, tur sang prabu ngwedalang surat prentah mangda rerincikan Dane Haman marep ring wong Yahudine punika kabalikang tur katiwakang ring Dane Haman. Dane Haman miwah oka-okan danene raris kagantung ring tiang gantungane.

26Punika awinanipun, rerainane punika raris kawastanin Purim, uli krana surat prentah Dane Mordekai miwah malantaran sakancan paindikan sane nibenin wong Yahudine punika.

27Wong Yahudine raris ngamanggehang indike punika dados awig-awig pabuat dewekipune, buat katurunannyane miwah pabuat asing-asing anak sane ngranjing dados wong Yahudi, mungguing ipun sareng sami jaga ngluihang rahinane makakalih punika nyabran taun satinut ring prentah Dane Mordekai.

28Sampun kaputusang mungguing asing-asing kulawargan wong Yahudine ring asing-asing katurunan sane pacang rauh, sane magenah ring asing-asing propinsi miwah kota-kota, patut eling ngluihang Rerainan Purim punika ring masa-masa sane pacang rauh.

29Sasampun punika Sang Pramesuari Ester, okan Dane Abihail, kadi asapunika taler Dane Mordekai, taler nulis surat buat misekenang indik Rerainan Purim sane sampun riinan kasuratang an tuk Dane Mordekai.

30Surate punika kakirim tumiba ring bangsa Yahudine makasami, tur salinannyane kakirim ka propinsi-propinsi ring sakuub jagat Persiane, sane gebogannyane wenten satus pitulikur punika. Surate punika nganumadakang mangda wong Yahudine pada muponin sutrepti rahayu,

31tur matujuhin ipun miwah parakaturunanipune buat ngluihang Rerainan Purim ring masa-masa sane sampun kapastikayang, pateh sakadi ipun sampun biasa ngamargiang awig-awig ngeniang indik mapuasa miwah rahina kaduhkitan. Indike punika kaprentahang antuk Dane Mordekai miwah Sang Pramesuari Ester.

32Prentah Sang Pramesuari Ester buat ngamanggehang awig-awig indik Purim punika, kasuratang ring satunggaling cakepan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ester 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran