Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 1 >> 

Panga

1Surat saking tiang Paulus, sane kaselik dados utusan boyaja kawitnya saking manusa, wiadin malantaran manusa, nanging kawit saking Ida Hyang Yesus Kristus miwah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, sane sampun nangiang Ida Hyang Yesus saking pantaran anake padem.

2Sakancan semeton sane nyarengin tiang irika, ngaturang pangayu bagia ring pasamuan-pasamuane ring wewengkon Galatia.

3Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane miwah Ida Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasuecan miwah sutrepti rahayu ring parasemeton.

4Ida Sang Kristus sampun nyerahang ragan Idane pabuat dosa-dosan iragane, mangdane iraga luput saking masa sane jaat sakadi mangkin puniki, satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane.

5Wantah pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten wenten kaluihan salami-laminnya. Amin.

Orti

6Tiang angob pisan ring semeton. Dados jeg digelis pisan semeton nilas Ida, sane sampun ngesengin semeton malantaran panugrahan Ida Sang Kristus, tur semeton ninutin orti rahayu sane lianan.

7Sujatinne, punika boyaja Orti Rahayu. Sakewanten wenten makudang-kudang anak sane ngawinang semeton bingung, tur mamanah nyilurin Orti Rahayun Ida Sang Kristus.

8Nanging yening tiang, wiadin malaekat sane turun saking suarga midartayang orti rahayu sane bina ring Orti Rahayu sane sampun rauhang tiang ring parasemeton, wastu ipun keni pasisip mangda kalebu ring nraka.

9Sane riin tiang sampun nguningayang ring semeton, sane mangkin malih wawanin tiang: yening wenten anak sane midartayang orti rahayu sane bina ring sane sampun tampi semeton, wastu ipun keni pasisip ring nraka.

10Yening kadi asapunika, punapike tiang ngulati mangda tiang kapuji antuk manusa? Boyaja asapunika! Tiang meled mangda tiang kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening tiang kantun nyaratang mangda kapuji antuk manusa, kenginan tiang boya parekan Ida Sang Kristus.

Parii

11Inggih parasemeton, tiang nguningayang ring semeton, mungguing Orti Rahayu sane pidartayang tiang puniki boyaja awi-awian manusa.

12Tiang nrima Orti Rahayu punika boyaja saking manusa. Taler tan wenten anak sane naenin ngurukang Orti Rahayu punika ring tiang. Nanging Ida Hyang Yesus Kristus ngraga sane nyinahang Orti Rahayu punika ring tiang.

13Santukan semeton sampun mireng, kadi asapunapi laksanan tiange, duk tiang kantun ngagem agama Yahudi. Sampun tan jangkaan tiang nyangsaren pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngusahang mangda pasamuane punika sirna.

14Sajeroning nglaksanayang agama Yahudi, tiang banget langkungan ring timpal-timpal tiange paturu bangsa Yahudi sane maiaban ring tiang. Tiang banget antengan ngamargiang adat istiadat leluur tiange, bandingang ring timpal-timpal tiange punika.

15Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sih pasuecan Idane, Ida nyelik tiang ngawit saking tiang kantun ring tengah basang memen tiange, tur ngesengin tiang, buat ngayah ring Ida.

16Tur rikala Ida mapakayun: nyinahang Putran Idane ring tiang, mangda tiang prasida midartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Putra ring bangsane sane boya Yahudi, tiang tan pisan nunas tetimbangan ring isapasira jua.

17Tiang taler nentenja ka kota Yerusalem buat kapanggih ring parasemeton sane sampun dumunan ring tiang dados utusan Ida Sang Kristus. Nanging tiang ngraris luas ka tanah Arab, wekasan mawali malih ka kota Damsik.

18Sasampune maletan tigang taun, wau tiang raris ka kota Yerusalem, praya nunas katerangan ring Dane Petrus. Tiang madunungan ring jeroan danene patbelas rahina.

19Nanging tiang tan kapanggih ring parautusan sane lianan, sajabaning Dane Yakobus, semeton Ida Sang Panembahan.

20Ida Sang Hyang Widi Wasa dados saksin atur tiange, mungguing saluiring sane suratang tiang puniki, mula wantah sujati amun patutipun. Tiang tan pisan-pisan mobab.

21Sasampune punika tiang raris luas ka wewengkon jagat Siria miwah Kilikia.

22Daweg punika, parapasamuane ring tanah Yudea durung tatas uning ring sikian tiange.

23Parasemetone irika wantah miragi gatra, mungguing anak sane pecak nyangsarain pasamuan Ida Sang Kristus, sane mangkin midartayang indik kapracayan sane naenin jaga sirnayang ipun.

24Malantaran mireng indik tiange punika, pasamuane raris ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Galatia 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran