Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

Pidab

1Duh anak Galatia sane nambet! Sapasirake sane sampun masangin semeton panangkeb? Semeton sampun katurin katerangan sane terang ngeniang indik sedan Ida Hyang Yesus Kristus ring salibe.

2Indayang terangang ring tiang, punapike semeton nrima Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika malantaran nglakonin titah Pidabdab Torate, punapi malantaran semeton miragiang saha pracaya ring Orti Rahayune punika?

3Napi awinan kadi asapunika nambet semetone? Semeton sampun ngawitin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa; punapike sane mangkin semeton mapakayun muputang antuk kakuatan semetone ngraga?

4Punapike sampun tan paguna pamargin semetone sane sampun-sampun punika? Sampun sinah wenten gunanipun.

5Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica Roh ring semeton miwah ngardi katawahan ring pantaran semetone, punapike Ida ngardi punika malantaran semeton nglakonin Pidabdab Torate, punapike malantaran semeton miragiang saha pracaya ring Orti Rahayune punika?

6Sakadi sane sampun sinurat ring Cakepan Sucine, ngeniang indik Dane Abraham, sapuniki: “Dane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur malantaran kapracayan danene, Ida Sang Hyang Widi Wasa nampi dane sakadi anak patut.”

7Kenginan semeton patut uning, mungguing anake sane urip sajeroning pracaya ring Ida Sang Kristus ipun dados katurunan Dane Abraham sane sujati.

8Cakepan Sucine punika sampun riinan nlehtehang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nameang anake sane boya Yahudi punika pamantuka ring ragan Idane, malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus. Punika awinanipun Cakepan Sucine punika sampun riinan midartayang Orti Rahayu ring Dane Abraham kadi asapuniki: “Majalaran kita, Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngamertanin sakancan manusane di gumine.”

9Dane Abraham raris pracaya tur kamertanin; kadi asapunika taler sakancan anake sane pracaya taler kamertanin sakadi dane.

10Anake sane nyagerang wantah nglakonin titah Pidabdab Torate kewanten, ipun urip sajeroning temah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan wenten sinurat ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Nyenja ane tuara pageh nglakonin sakancan ane kasurat di Pidabdab Torate, anake ento kena temah Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

11Kenginan sane mangkin sinah, mungguing tan wenten anak sane nyidayang kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran ipun nglakonin titah Pidabdab Torate; santukan wenten sinurat ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Nyenja ane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, majalaran kapracayan, ia lakar idup.”

12Nanging Pidabdab Torate punika, nentenja magantung ring kapracayan. Sakewanten sakadi sinurat ring Cakepan Sucine: “Anake ane nglakonin saluiring ane kauduh baan Pidabdab Torate ento, lakar idup majalaran Pidabdab Torate ento.”

13Nanging Ida Sang Kristus sampun mebasang iraga saking temah sane karauhang antuk Pidabdab Torate punika, majalaran Ida nyilurin iraga negen temahe punika, santukan wenten sinurat ring Cakepan Sucine: “Asing-asing anak ane mapentang di kayune, anake ento kena temah Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

14Ida Sang Kristus nglakonin indike punika, mangda merta sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Abraham, prasida kapaicayang ring anak sane boya Yahudi, malantaran Ida Sang Kristus Yesus. Mangda malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, iraga taler prasida nrima Roh sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Pidab

15Parasemeton! Tiang pacang ngambil imba saking paindikan sane lumbrah, inggih punika: yen wenten anak sareng kalih ngardi tur sampun neken surat prajanjian, tan wenten anak sane wenang muungang wiadin ngimbuhin prajanjiane punika.

16Kadi asapunika taler, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwedalang janjin Idane ring Dane Abraham miwah katurunan danene. Sane sinurat ring Cakepan Sucine, boyaja: “Tur teken sakancan katurunan kitane.” Sane mapiteges jadma katah. Nanging sane sinurat: “Tur teken katurunan kitane,” sane mapiteges wantah anak adiri, inggih punika, Ida Sang Kristus.

17Tetujon tiange, inggih punika: Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi prajanjian tur majanji pacang tuon ring janji punika. Pidabdab Torate sane wenten sasampune maletan samas tigang dasa taun ngawit saking prajanjiane punika kakardi, tan pisan wenang ngurungang prajanjian punika miwah ngicalang janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Santukan yening paican Ida Sang Hyang Widi Wasa magantung ring Pidabdab Torate punika, sampun janten paican Idane punika tan malih magantung ring janjin Idane. Nanging sujatinipun, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang indike punika ring Dane Abraham, santukan indike punika sampun janjiang Ida ring Dane Abraham.

19Yening kadi asapunika, punapike tetujon Pidabdab Torate punika? Pidabdab Torate punika kapaicayang buat nyinahang laksanane sane iwang. Pidabdab Torate wantah maguna kantos rauhnya katurunan Dane Abraham punika, sane sampun kicen janji antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pidabdab Torate punika kapaicayang malantaran paramalaekat, tur katerusang antuk anak adiri.

20Nanging sang penerus punika nenten kaperluang, yen wantah ngeniang anak adiri kewanten, samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga tunggal.

Tetuj

21Yening kadi asapunika, punapike Pidabdab Torate punika matungkasan ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa? Sampun janten nenten matungkasan. Santukan yening undang-undange punika sampun kapaicayang ring manusane, mangda manusane prasida polih urip, sampun sinah malantaran undang-undange punika, manusane prasida kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Nanging manut linging Cakepan Sucine, sakuub jagate puniki wenten ring sor kakuasan dosane, mangdane paica sane kajanjiang madasar antuk pracaya ring Ida Sang Kristus, prasida kapaicayang ring anake sane pracaya.

23Sadurung masa kapracayane rauh, iraga sareng sami kantun kategul sakadi narapidana antuk Pidabdab Torate punika, kantos kapracayane sane jaga rauh punika kasinahang ring iraga.

24Kadi asapunika taler Pidabdab Torate punika nguasain iraga, kantos rauh ring masa pangrauh Ida Sang Kristus, mangdane iraga prasida kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus.

25Sane mangkin masa kapracayane punika sampun rauh, duaning punika Pidabdab Torate punika nenten malih nguasain iraga.

26Malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, semeton sareng sami prasida dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus.

27Semeton sinamian sane sampun kalukat sajeroning patunggilan Ida Sang Kristus, sami sampun pada ngrangsuk Ida Sang Kristus.

28Duaning punika tan wenten binanipun anak Yahudi wiadin anak sane boya Yahudi, anak dados panjak wiadin anak merdeka, anak istri wiadin anak lanang, santukan makasami maraga tunggal sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus.

29Yening semeton puniki druen Ida Sang Kristus kenginan semeton taler katurunan Dane Abraham, tur semeton pacang nrima paindikan sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Galatia 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran