Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Habakuk 1 >> 

1Puniki pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sinahang Ida ring Nabi Habakuk.

Nabi

2Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, malih amunapike suenipun titiang patut nunas ica, mangda Palungguh IRatu ledang mirengang tur ngluputang titiang saking kawirosan?

3Punapike awinanipun Palungguh IRatu ngicen titiang ngeton kamewehan sane kadi asapuniki? Punapike Palungguh IRatu ledang, nglantur nyingak laksana sane iwang? Karusakan miwah kawirosan wenten ring kiwa tengen titiange, samaliha milehan wenten yuda miwah ieg.

4Undang-undange sampun tan paji miwah tan paguna, samaliha kadilane nenten naen kamargiang. Jadmane dursila akehan mapikolih ring jadmane sane patut, duaning punika kadilane kabadingang.

Pasau

5Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring kaulan Idane, sapuniki: “Tlektekangja bangsa-bangsane ane ada di kiwa tengen kitane ento. Ditu kita lakar angob teken unduk ane tepukin kita ento. Ulun lakar ngardi paundukan ane tusing lakar gugu kita, dikalan kitane ningeh unduke ento.

6Ulun lakar nglugrain wong Babele ento kawisesan, nah ento bangsa ane gemes muah brangasan ento. Bangsane ento lakar majalan pesu nylajah gumine buat ngalahang gumi-gumine ane lenan.

7Ia lakar nyebar katakutan muah karesresan. Buina sajeroning kasumbungannyane ia pada nyapa kadi aku.

8Jarannyane becatan teken macan tutule muah galakan teken cicing alase ane layah. Prajuritne ane negakin jaran pada teka uli gumine ane joh-joh, tur jaran-jarannyane ngekeh tanah. Tekannyane buka kedis garudane nyander tetadahannyane.

9Wadua balannyane pada mangseh ngambekang kawirosan, tur asing-asing anake pada karesresan dikalane ia teka. Tawanannyane waluya buka biase liunne.

10Ia pada nganistaang pararatu muah ngedekin paraprakanggone. Tusing ada benteng ane nyidaang ngandeg ia. Ia pada nugdugang tanah tur ngalahang bentenge ento.

11Sasubane keto anake ane andel teken kakuatanne niri, ia lakar malaib sirna buka angine.”

Nabi

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, saking pangawit Palungguh IRatu wantah maraga Widi. Palungguh IRatu wantah Widin titiang, suci miwah langgeng. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widi miwah pasayuban titiang, Palungguh IRatu sampun nyelik wong Babele tur ngardi ipun kuat ngantos ipun nyidayang ngukum titiang sareng sami.

13Nanging napi awinan Palungguh IRatu meneng kewanten ngaksi jadmane sane jaat miwah gemes punika? Boyake pangaksian Palungguh IRatu kalintang suci buat ngaksi paindikan sane jaat? Nentenke Palungguh IRatu geting ring paindikan sane nenten adil? Napi awinan Palungguh IRatu meneng kewanten rikala jadmane sane patut kasirnayang antuk jadmane sane duraka?

14Napi awinan Palungguh IRatu nganggep manusane punika sakadi ulam ring segarane, wiadin mrana sane nenten maderbe pamimpin?

15Bangsa Babele ngejuk rakyate antuk pancing sakadi ngejuk ulam. Ipun maid rakyate antuk jaring tur ipun maliang-liang malantaran pikolihnyane punika.

16Ipun raris nyumbah tur ngaturang banten ring jaringe punika, santukan jaringe punika ngawinang ipun molih bebuktian maliah-liah tur ipun dados kerta raharja.

17Punapike ipun jaga terus ngaud pedangipune tur nyirnayang bangsa-bangsane punika saha tan maderbe kapiolasan?


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Habakuk 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran