Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hagai 2 >> 

Kamul

1Ring tanggal slikur, sasih sane kaping pitu ring taun punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda malantaran Nabi Hagai.

2Ida ngandikayang mangda Nabi Hagai mabaos ring Gubernur Serubabel, ring Pandita Agung Yosua miwah ring rakyate sami, kadi asapuniki:

3“Adake di pantaran kitane ane enu inget kenken laad kaluihan Perhyangan Agunge? Jani kenkenke rasane tepukin kita? Rasane buka mirib tusing maji.

4Nanging ane jani edaja kita nglemenah. Garapja gegaene ento, sawireh Ulun ngiangin kita.

5Dugas kitane rarud uli Mesir, Ulun majanji mungguing Ulun lakar setata ngiangin kita. Ulun tetep enu ngiangin kita. Wireh keto edaja kita jejeh.

6Tusingja buin makelo, Ulun lakar ngejerang langit muah gumine, daatane muah pasihe.

7Ulun lakar nguugang bangsa-bangsane makejang, kasugihannyane lakar abana mai, tur Perhyangan Agunge lakar bek misi arta brana.

8Sakancan perak muah mas ane ada di gumine ento duen Ulune.

9Perhyangan Agunge ane anyar lakar luihan teken Perhyangan Agunge ane lawas, tur ditu Ulun lakar mapaica gemuh landuh muah kerta raharja teken kaulan Ulune.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.

Nabi

10Ring tanggal patlikur, sasih sane kaping sia, taun sane kaping kalih panyeneng Ida Sang Prabu Darius, Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, masabda malih ring Nabi Hagai.

11Sapuniki sabdan Idane: “Takonangja teken parapanditane, pidabdab ane buka kene:

12Yen pet ada anak nyemak daging ane suba kasuciang buat aturan atebih uli aturane ento, laut abana sig keliman jubahne, lantas jubahne ento ngosod roti, dedaaran ane lebeng, anggur, lengis saitun, wiadin soroh dedaaran ane lenan, apake dedaarane ento masih dadi suci?” Rikala indike punika katakenang, parapanditane raris masaur sapuniki: “Nenten suci.”

13Irika Nabi Hagai raris mataken, sapuniki: “Yen pet wenten anak leteh santukan ipun sampun ngusud sawa, raris ipun ngusud salah tunggil ajeng-ajengane punika, punapike indike ngawinang ajeng-ajengane punika taler dados leteh?” Parapandita punika masaur sapuniki: “Inggih.”

14Irika Nabi Hagai raris ngandika sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika mungguing kadi asapunika taler paindikan sane katepekang ring rakyate ring bangsane puniki miwah ring sakancan pamuponnyane. Duaning saananing sane aturang ipun ring genah pamorboran punika makasami leteh.”

Ida S

15Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda, kadi asapuniki: “Tusingke kita nyidayang ngrasayang apa ane puponin kita? Satonden kita ngawitin buin ngwangun Perhyangan Agunge,

16kita majalan nelokin dugdugan gandume tur ngajap-ajap maan gandum satak kilogram, nanging ditu ada tuah satus kilogram. Kita majalan lakar meres anggur, tur makeneh maan anggur satus liter, nanging kita maan tuah petang dasa liter.

17Ulun ngutus angin ane panes muah ujan es buat ngusakang sakancan ane lakar pupuang kita, nanging kita tusing nyak kapok.

18Ane jani, tanggal patlikur, bulan ane kaping sia, dina pamragat pamasangan dasar Perhyangan Agunge. Ngawit uli jani, pedasinja apa ane lakar puponin kita.

19Yadiastun tusing enu ada gandum muah punyan anggur, punyan aa, punyan delima muah punyan saitune tonden mabuah, nanging ngawit uli jani Ulun lakar ngamertanin kita.”

Janji

20Ring rahinane punika ugi, ring tanggal patlikur ring sasihe punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa malih mapaica pawuwus ring Nabi Hagai,

21mangda karauhang ring Dane Serubabel, gubernur ring Yehuda, kadi asapuniki: “Ulun lakar ngejerang langite muah gumine,

22tur lakar nguugang sakancan kaprabone muah nyirnayang kakuasannyane. Ulun lakar madingang kreta-kreta muah kusirnyane. Jaranne lakar pada mati muah ane negakin lakar saling matiang ngajak timpalne.

23Didinane ento Ulun lakar ngangkat kita Serubabel, parekan Ulune, tur Ulun lakar ngamanggehang kita buat mrentah sajeroning parab Ulune. Tuah kita ane selik Ulun.” Kadi asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hagai 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran