Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 10 >> 

Dane

1Sasampune Dane Abimelek seda, raris rauh Dane Tola, okan Dane Pua, putun Dane Dodo, buat mebasang wong Israele. Dane punika wit saking suku Isakar, tur dane malinggih ring Samir, ring Pagunungan Epraim.

2Dane dados pamimpin bangsa Israele kantos tigalikur taun suenipun. Sasampune punika dane raris seda tur kaperemang ring Samir.

Dane

3Sasampun Dane Tola, raris rauh Dane Yair saking Gilead. Dane mimpin bangsa Israele kalih likur taun suenipun.

4Dane madue oka lanang-lanang tigang dasa diri, tur suang-suang pada nglinggihin keledae. Dane madue kota tigang dasa ring tanah Gilead, sane kantun rauh mangkin tur sami kawastanin desa-desan Dane Yair.

5Dane Yair raris seda tur kaperemang ring Kamon.

Dane

6Bangsa Israele malih ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran ipun nyungsung Dewa Baal miwah Dewi Astoret, makamiwah dewan wong Siria, Sidon, Moab, Amon miwah wong Pilistin. Ipun ngutang Ida Sang Hyang Widi Wasa tur wusan nyungsung Ida.

7Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa raris duka ring bangsa Israele, tur manggayang ipun kereh antuk wong Pilistin miwah wong Amon.

8Plekutus taun suenipun wong Pilistine miwah wong Amone punika nindes miwah nyangsarain sakancan wong Israele sane magenah ring panegaran wong Amorine sane dangin Tukad Yordane inggih punika ring Gilead.

9Malahan wong Amone taler nglintangin Tukad Yordan buat ngebug suku-suku Yehuda, Benyamin miwah Epraim. Dadosipun bangsa Israele katempuh antuk kakewehan sane ageng pisan.

10Sasampune punika bangsa Israele raris masesambatan nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: “Titiang sampun madosa pamantuka ring ayun Palungguh IRatu, santukan titiang sampun nilar Palungguh IRatu, Widin titiange, tur nyungsung Dewa Baal.”

11Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring ipun sapuniki: “Ane malu wong Mesir, wong Amori, wong Amon, wong Pilistin,

12wong Sidon, wong Amalek muah wong Maone suba ngala-ala kita, tur kita masesambatan nunas ica teken Ulun. Apake Ulun tusing mebasang kita uli reh-rehan bangsa-bangsane ento?

13Nanging kita enu masih nilar Ulun laut nyungsung widi-widi ane lenan. Sawireh keto, Ulun tusing lakar mebasang kita buin.

14Kemaja masesambatan tur nunas ica teken widi-widi ane suba pilih kita ento. Depang ia ane ngluputang kita, di kalan kitane katempuh baan kakewehan.”

15Nanging bangsa Israele matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: “Titiang sampun madosa, rarisang margiang sapakarsan Palungguh IRatu, nanging nawegang, bebasangja titiang ring rahinane mangkin.”

16Duaning punika ipun raris ngutang widi-widi sunantara punika, tumuli nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli sungsut makayunin indik kakewuhan bangsa Israele punika.

17Sasampune punika wadua balan wong Amone raris makinkin jaga mayuda, tur ngwangun pakemahanipune ring Gilead. Wong Israele taler rauh mapunduh, tumuli ngwangun pakemahannyane ring Mispa sane ring Gilead.

18Irika rakyat miwah parapamimpin suku-suku bangsa Israele pada saling takenin, sapuniki: “Sapasirake sane jaga mamucukin yudane nglawan wong Amone punika? Sapasiraja sane jaga mimpin iraga ipun jaga dados pamimpin sawatek jadmane sane wenten ring Gilead.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran