Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 17 >> 

Arcan

1Kacrita wenten anak mapesengan Mika, sane magenah ring Pagunungan Epraim.

2Sedek rahina anu dane mabaos ring biang danene sapuniki: “Daweg wenten anak mamaling jinah perak memene sane siu satus bidang, tiang miragi meme nemah malinge punika. Cingakja, tiang sane makta jinahe punika. Tiang sane ngambil jinahe punika.” Biang danene raris ngandika sapuniki: “Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin cening.”

3Dane raris ngwaliang jinahe punika ring biang danene. Biang danene raris ngandika sapuniki: “Buat muungang temahe ento, apang eda kanti nibenin pianak memene, melahan meme saking nekeng ati ngaturang perake ento di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Perake ento lakar kanggon ngae arca kayu ane makaput baan perak. Wireh keto, ane jani perake ento serahang meme buin teken cening.”

4Sasampune punika, Dane Mika malih ngwaliang jinah perake punika ring biang danene. Biang danene raris ngambil perake punika satak bidang, tur kaserahang ring pande mase. Pandene punika raris makarya arca malakar taru, kakaput antuk perak. Arcane punika raris kagenahang ring jeroan Dane Mika.

5Dane Mika madue satunggiling genah mabakti. Dane makarya makudang-kudang arca miwah kawaca epod, tur salah tunggal okan danene kadegang dados pandita.

6Duk masane punika nenten wenten ratu sane madeg ring Israel. Asing-asing anak pada ngamargiang sapakitannyane niri.

7Daweg masane punika taler wenten anak truna suku Lewi, sane magenah ring kota Betlehem ring Yehuda.

8Dane kesah saking Betlehem buat ngulati genah madunungan ring genahe sane lianan. Rikalaning dane mamargi, dane raris rauh ring jeroan Dane Mika ring pagunungan Epraim.

9Dane Mika tumuli nakenin dane sapuniki: “Semeton rauh saking dija?” Pasaur danene, sapuniki: “Tiang wong Lewi saking Betlehem ring Yehuda. Tiang ngulati genah lianan buat jaga madunungan.”

10Dane Mika raris ngandika sapuniki: “Ledang semeton meneng iriki sareng-sareng ring tiang. Ledang semeton dados panasehat miwah panditan tiange. Tiang jaga ngaturin semeton nyabran taun, jinah perak dasa bidang, pangangge makudang-kudang rangsukan, makamiwah pangan lan kinum.”

11Anak truna suku Lewi punika tumuli ledang malinggih irika sareng Dane Mika, tur dane dados pinaka oka pabuat Dane Mika.

12Dane Mika raris ngadegang anake truna punika dados panditan danene, tur sang pandita jenek ring jeroan Dane Mika.

13Dane Mika tumuli ngandika sapuniki: “Ane jani idewek ngelah anak Lewi dadi panditan ideweke. Pedas Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar asung lugraha teken idewek.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran