Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 21 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Dane Sara sakadi sane sampun janjiang Ida.

2Dane Sara raris mobot, tumuli ngembasang putra lanang adiri pabuat Dane Abraham, rikala dane sampun lingsir. Sang rare embas ring dauh sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Dane Abraham marabin okan danene sane wau embas punika Ishak.

4Sasampun Dane Ishak mayusa kutus rahina, Dane Abraham raris nyunat Dane Ishak, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane.

5Rikala Dane Ishak embas, Dane Abraham mayusa satus warsa.

6Dane Sara tumuli mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang tiang liang tur kedek. Sakancan anake sane miragi indike puniki, pacang kedek sareng tiang.”

7Sapanglanturipun dane malih ngandika: “Sane dumun sapasirake sane purun mabaos ring Dane Abraham, mungguing Sara jaga nyusuin anak alit? Nanging sane mangkin tiang sampun ngembasang rare lanang adiri buat dane, rikalaning dane sampun lingsir.”

8Dane Ishak sampun sayan duur, raris kabelas. Ring rahina dane kabelas, Dane Abraham ngwentenang pepestan ageng pisan.

Hagar

9Sedek rahina anu Dane Sara nyingak Ismael pianak Ni Hagare, wong Mesire punika, sane sampun kembasang pabuat Dane Abraham, sedekan maplalian sareng Ishak okan danene.

10Duaning punika dane raris matur ring Dane Abraham, sapuniki: “Inggih beli, tundungja panyeroane punika sareng ring pianakipune, santukan pianakipune nentenja pacang dados ngwaris sareng-sareng ring Ishak pianak tiange.”

11Indike punika ngawinang pakayunan Dane Abraham kalintang osek, santukan Ismael taler okan danene.

12Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring dane, sapuniki: “Edaja kita sekel ati unduk pianak muah panyeroan kitane ento. Apaja ane orahanga baan Ni Sara teken kita, jalanangja buka munyin iane. Sawireh ane lakar dadi katurunan kitane buka ane janjiang Ulun, tuah uli Ishak kawitnyane.

13Nanging katurunan panyeroan kitane ento masih lakar dadiang Ulun satunggaling bangsa, sawireh ia masih pianak kitane.”

14Benjangne pasemengan Dane Abraham tumuli ngambil roti miwah toya aklukuh, raris kapaicayang ring Ni Hagar. Roti, toya miwah okan danene raris kaserahang ring Ni Hagar. Sasampune punika, Ni Hagar raris katundung mangda makaon saking irika. Ni Hagar tumuli mamargi, raris ngumbara ring tegal melakange ring Berseba.

15Ritatkala toyane sane ring klukuhe punika telas, rarene punika raris kagenahang ring bete,

16tur ipun negak sada ngedoh, sawatara wenten apanimpug dohipun, santukan sapuniki manah ipune: “Melahan idewek tusing ngenot rarene ento mati.” Ritatkala ipun negak irika, ipun raris ngeling gerong-gerong.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa, mireng tangis rarene punika, raris Malaekat Idane ngandika ring Ni Hagar, saking ambarane: “Ih Hagar, apa ane sebetang luh? Edaja takut sawireh eling rarene ento suba kapireng baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Bangun tur jemakja rarene ento, patininginja ia, sawireh ia lakar dadiang manira bangsa ane gede.”

19Ida Sang Hyang Widi Wasa raris matujuhin Ni Hagar, kantos ipun manggihin semer asiki. Ipun tumuli ka semere punika, klukuhipune dagingin ipun toya, raris anake alit kicen nginum.

20Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin anake alit punika. Dane sayan duur raris magenah ring tegal melakange, tur dane dados juru panah.

21Dane magenah ring tegal melakange ring Paran, tur dane karerehang rabi saking tanah Mesir, antuk biang danene.

Praja

22Duk punika Ida Sang Prabu Abimelek kairing antuk Dane Pikol, senapatin idane, mabaos ring Dane Abraham sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin jerone ring saparilaksanan jerone.

23Wireh keto dini di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, masumpahja jerone teken tiang, mungguing jerone tusing lakar linyok marep teken tiang, wiadin marep teken pianak-pianak tiange, yadian marep teken cucu buyut tiange. Buka tiang suba mapakardi ayu marep teken jerone, aketo masih jerone patut malaksana buka keto marep teken tiang muah marep teken gumine ene sig tongos jerone madunungan.”

24Dane Abraham raris matur: “Inggih titiang sairing!”

25Dane Abraham tumuli ngaturang pepelungguhan ring Ida Sang Prabu Abimelek ngeniang indik semer sane sampun karampas antuk parekan idane.

26Pasaur Ida Sang Prabu Abimelek sapuniki: “Tiang tusing nawang, nyen ane malaksana buka keto, buina jerone masih tusing ngorahang teken tiang. Tur mara jani tiang ningeh.”

27Dane Abraham tumuli ngaturang biri-biri miwah banteng ring Ida Sang Prabu Abimelek. Sasampune punika, sang kalih tumuli ngwentenang prajanjian.

28Nanging Dane Abraham raris nganehang panak biri-birine lua-lua pitung ukud, saking biri-birine punika.

29Raris Sang Prabu Abimelek mataken ring Dane Abraham, sapuniki: “Lakar anggon gena panak biri-birine ane pitung ukud, ane anehang jerone ene?”

30Atur danene: “Panak biri-birine pepitu punika, ledang palungguh iratu nrima saking titiang, buat dados cihna bukti pabuat titiang, mungguing semere puniki mula wantah titiang sane nyongcong.”

31Punika awinanipun genahe punika kawastanin Berseba, santukan sang kalih sampun masumpah irika.

32Sasampun sang kalih ngardi prajanjian ring Berseba, Ida Sang Prabu Abimelek raris mantuk ka panegaran wong Pilistine, kairing antuk Dane Pikol, senapatin idane.

33Dane Abraham raris nandur wit tamariska apuun ring Berseba, tur irika dane ngaturang pangubakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi sane langgeng.

34Sada sue Dane Abraham madunungan ring panegaran wong Pilistine punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran