Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 25 >> 

Katur

1Dane Abraham malih ngambil rabi adiri, mapesengan Ketura.

2Saking Ketura Dane Abraham madue putra nemnem, inggih punika Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak miwah Suah.

3Dane Yoksan maputra Seba miwah Dedan. Dane Dedan nurunang wong Asur, wong Letus miwah wong Leum.

4Putra-putran Dane Midian, inggih punika: Epa, Eper, Henoh, Abida miwah Eldaa. Punika sami katurunan Dane Ketura.

5Dane Abraham matamiang saluiring arta branan danene ring Dane Ishak,

6nanging sakantun dane nyeneng, paraputran danene sane mijil saking paraselir danene sami pada kicen paica. Sapanglanturipun, Dane Abraham ngandikayang paraputran danene punika mangda matilar saking Dane Ishak. Irika dane sareng sami mamargi nganginang ngungsi jagate kangin.

Dane

7Dane Abraham seda rikalaning dane sampun lingsir pisan. Duk punika dane mayusa lebak warsa.

8(25:7)

9Layon danene raris kapendem antuk oka-okan danene, inggih punika Dane Ishak miwah Dane Ismael, ring gua Mahpela dangin kota Mamrene, ring tegal pecak duen Dane Epron, okan Dane Sohar, wong Hete punika.

10Tegale punika sampun katumbas antuk Dane Abraham saking wong Hete. Irika layon Dane Abraham kaperemang kasarengang ring layon Dane Sara, rabin danene.

11Sasampun Dane Abraham seda, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Dane Ishak, okan danene. Dane Ishak raris jenek malinggih nampek ring semer sane mawasta: “Lahai Roi”.

Katur

12Puniki katurunan Dane Ismael, putran Dane Abraham, sane kembasang antuk Ni Hagar, wong Mesir panyeroan Dane Sara.

13Puniki pesengan paraputran Dane Ismael, ngawit saking sane pinih duur ngantos sane pinih alita. Sane pinih duur mapesengan: Nebayot, paraarin danene mapesengan, Kedar, Adbeel, Mibsam,

14Misma, Duma, Masa,

15Hadad, Tema, Yetur, Napis miwah Kedma.

16Putran Dane Ismael makaroras punika, suang-suang pada nurunang suku bangsa asiki-asiki, tur pesengan danene kanggen ngwastanin desa-desa miwah genah-genah danene ngwangun kemah.

17Dane Ismael seda ritatkala dane mayusa satus tigang dasa pitu warsa. Layon danene tumuli kaperemang ring pamereman paraleluur danene.

18Parakaturunan Dane Ismael sami jenek malinggih ring pantaran daerah Hawila miwah Sur, sane ring dangin jagat Mesire, ring margine sane ngungsi ka Asur. Dane pada jenek irika doh saking katurunan Dane Abraham sane lianan.

Dane

19Puniki katurunan Dane Ishak, okan Dane Abraham.

20Rikala Dane Ishak sampun mayusa petang dasa warsa, dane marabian ring Dane Ribka, okan Dane Betuel, wong Aram, saking Mesopotamia, semeton Dane Laban sane istri.

21Santukan Dane Ribka bekung, Dane Ishak tan maren ngastawayang rabin danene ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Hyang Widi Wasa asung lugraha nagingin pinunas danene. Irika Dane Ribka tumuli mobot.

22Dane mobotang rare kembar. Sadurung rarene punika embas, sang rare magulet ring tengah garba wasan danene. Duaning punika dane raris mabaos sapuniki: “Apa awanane tiang katiban lara buka kene?” Dane tumuli nunas pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa.

23Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring dane, sapuniki: “Di garba wasan kitane ada bangsa dadua. Kita lakar nglekadang suku bangsa dadua. Suku bangsa ane abesik lakar sitengan teken ane lenan, tur rarene ane kelihan lakar panjakanga baan ane cerikan.”

24Sasampun tutug wulanane pacang ngembasang rare, dane raris ngembasang rare lanang kembar.

25Sane embas riinan warnannyane barak, ragannyane mabulu makaukud. Punika awinan dane kapesengin Esau.

26Sasampune punika, rain danene raris embas tangannyane ngambel tunggak cokor Dane Esau, punika awinannyane dane kapesengin Yakub. (Yakub mapiteges: tunggak cokor.) Rikala sang rare embas, Dane Ishak mayusa nem dasa warsa.

Dane

27Sang rare pada sayan duur. Dane Esau dados juru boros sane pradnyan, dados anak sane seneng ngumbara. Nanging Dane Yakub dados anak sane seleb sane seneng malinggih ring jeroan.

28Dane Ishak sayang ring Dane Esau, santukan dane seneng ngajengang ulam beburuan, nanging Dane Ribka sayang ring Dane Yakub.

29Sedek rahina anu, rikala Dane Yakub ngratengang bubuh kacang barak, Dane Esau raris rauh saking maburu. Duk punika dane lue pisan.

30Irika Dane Esau tumuli mabaos ring Dane Yakub sapuniki: “Baangja beli ngidih bubuh kacang barake ento abedik, sawireh beli seduk pesan.” Punika awinannya dane kapesengin Edom. (Edom tegesipun abang.)

31Nanging pasaur Dane Yakub, sapuniki: “Serahangja malu wewenang beline dadi anak ane paling keliha teken tiang, ditu mara beli lakar baang tiang bubuh.”

32Pasaur Dane Esau: “Tusingja buin makelo beli enu idup, apa gunanne wewenang dadi anak ane paling keliha ento pabuat beli?”

33Pasaur Dane Yakub: “Nah masumpahja malu beli teken tiang, isinne beli lakar nyerahang wewenang beline ento teken tiang.” Dane Esau tumuli masumpah, tur wewenang danene dados anak sane pinih duur tumuli kaserahang ring Dane Yakub.

34Dane Yakub raris ngaturin rakan danene roti miwah bubuh kacang barak. Dane Esau tumuli ngajengang miwah nginum, wusan punika dane raris matangi tumuli makaon. Kadi asapunika Dane Esau nemberang wewenang danene dados anak sane pinih duura punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 25 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran