Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 3 >> 

Manus

1Mungguing ring pantaran satone, sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, iula punika sane pinih ririh tur pekel. Iula raris matur ring anake istri punika, sapuniki: “Boyake Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngandika kadi asapuniki: ‘Kita tusing dadi naar buah sakancan punyan kayune ane ada di tamane ene.’”

2Anake istri punika raris nyaurin iula sapuniki: “Sakancan buah punyan kayune ane ada di tamane ene dadi daar icang,

3sakewala buah punyan kayune ane di basan tengah tamane ene, ada pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa buka kene: ‘Eda kita naar wiadin ngusud buahne ento. Yen kita ngusud wiadin naar, pedas kita lakar mati.’”

4Nanging atur iula ring anake istri punika, sapuniki: “Iratu nentenja jagi seda.

5Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan, mungguing rikala iratu ngajengang wohe punika, panyingakan iratune jaga cedang, tur iratu jaga dados pateh sakadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, uning ring paindikan sane becik miwah sane kaon.”

6Rikala anake istri punika nyingak, mungguing woh tarune punika becik kajengang tur asri pakantenanipun, samaliha tarune punika kalintang nudut kayun, santukan pacang ngawinang wicaksana, dane tumuli ngalap woh punika, raris kajengang. Rabin danene taler katurin, punika awinan rabin danene taler sareng ngajengang wohe punika.

7Riwau sang kalih ngajengang wohe punika, panyingakannyane raris cedang. Irika dane raris pada uning, mungguing dane pada malugas. Dane raris mikpik daun aa pabuat kanggen wastra.

8Rikala rahinane sampun dayuh, sang kalih raris mireng klesegan pamargin Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tengah tamane punika. Imanusa sareng rabin danene tumuli nyingidang raga saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane masingidan ring pantaran pepayonane ring tengah tamane punika.

9Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngesengin imanusa, sapuniki pangandikan Idane: “Dijake kita?”

10Dane raris matur sapuniki: “Rikala titiang miragi Palungguh IRatu rauh ring tamane puniki, titiang rumasa ajerih tur kemad santukan titiang malugas. Punika awinanipun titiang masingidan.”

11Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Nyenke ane suba ngorahin kita, mungguing kita malalung? Apake kita suba naar buah kayune ane tombang Ulun ento?”

12Manusane punika raris matur sapuniki: “Anake istri paican Palungguh IRatu ring titiang puniki, ipun sane ngwehin titiang woh punika, raris tunas titiang.”

13Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring anake istri punika, sapuniki: “Ngudiang dadi kita nyalanang ane buka keto?” Atur anake istri punika sapuniki: “Iula punika sane ngapus titiang, mawinan wohe punika tunas titiang.”

Ida S

14Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring iula sapuniki: “Sawireh buka keto pakardin ibane, iba temah Ulun di pantaran burone makejang. Iba lakar ngloso aji basang ibane, tur buk lakar dadi amah-amahan ibane saumur idup ibane.

15Ulun lakar ngadakang pasatron di pantaran iba kalawan anake luh ene, katurunan ibane kalawan katurunan anake luh ene. Katurunan anake luh ene lakar ngencak tenggek ibane, muah iba lakar nyotot tunggak batisne.”

16Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring anake istri punika, sapuniki: “Di kalan kitane beling, Ulun lakar ngaenang kita pakewuh ane gede. Di kalan kitane nglekadang pianak, ditu kita lakar sakit kalara-lara. Nanging yadian buka keto, kita tan mari lakar kasemaran teken somah kitane, tur ia lakar mrentah kita.”

17Ida raris masabda ring anake lanang punika sapuniki: “Sawireh kita suba nuutang munyin kurenan kitane, tur naar buah kayu ane suba tombang Ulun naar, ento awanan tanahe kena temah uli krana kita. Saumur idup kita, kita lakar tuyuh ngalih pangupa jiwan kitane.

18Tanahe lakar numbuhang bet muah ketket, tur sarwa entik-entikan di tegale ane dadi dedaaran kitane.

19Aji mesuang peluh kita lakar muponin pangupa jiwan kitane, kanti kita mabalik buin dadi tanah, sawireh uli ditu kawit kitane. Sawireh kita malakar aji tanah, ento krana kita lakar mabalik dadi tanah.”

20Manusane punika raris marabin rabin danene: “Hawa”, santukan dane dados ibun sawatek manusane sami.

21Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngardi pangangge antuk blulang sato pabuat imanusa miwah rabin danene, tur sang kalih raris kasalukin pangangge.

Dane

22Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Ane jani manusane ento suba dadi buka salah tunggal di pantaran Iragane, nawang jele melah. Edaja ia kanti nyujuh tur ngalap muah naar buah punyan idupe ento, apang eda ia idup salawas-lawasne.”

23Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nundung dane saking Taman Eden, mangda dane ngarap tanah, santukan mula saking tanah kawit danene.

24Ida nundung manusane punika, tur ring sisi kangin Taman Edene punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngenahang makudang-kudang malaekat sane ngagem pedang ngendih sroat-sroet, buat nyaga margine sane ngungsi wit uripe punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran