Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 30 >> 

1Ritatkala Dane Rahel rumasa mungguing dane nenten mrasidayang ngembasang putra pabuat Dane Yakub, dane rumasa iri ati marep ring rakan danene. Dane raris matur ring Dane Yakub, sapuniki: “Yen ngraris nenten sida antuk beli tiang maderbe pianak, becikan sampun tiang padem.”

2Dane Yakub raris menggah ring Dane Rahel, sarwi ngandika: “Beli ene tusingja Widi. Tuah Ida ngraga ane ngranayang adi tusing dadi ngelah pianak.”

3Dane Rahel raris matur: “Niki Ni Bilha, panyeroan tiange, rarisang beli matemu semara ngajak ipun, mangda ipun ngembasang rare tur ulihan ipun tiang prasida maderbe pianak.”

4Dane raris ngaturang panyeroan danene, tur Dane Yakub raris ngambil ipun kanggen rabi.

5Irika Ni Bilha raris beling, tur ngembasang rare lanang adiri pabuat Dane Yakub.

6Dane Rahel tumuli mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica tetepasan sane adil ring tiang, santukan Ida sampun nagingin pinunas tiange, malantaran Ida maicayang rare muani adiri ring tiang.” Punika awinanipun rarene punika kapesengin: Dan.

7Ni Bilha malih beling, tur ngembasang rare lanang sane kaping kalih pabuat Dane Yakub.

8Dane Rahel raris mabaos sapuniki: “Sanget pesan baan tiang malomba nglawan embok tiange, nanging tiang ane menang.” Rarene punika raris icen dane pesengan: Naptali.

9Rikala Dane Lea uning, mungguing dane nenten jaga malih ngembasang rare, dane raris ngaturang Silpa, panyeroan danene mangda kanggen rabi antuk Dane Yakub.

10Irika Ni Silpa raris ngembasang rare lanang adiri pabuat Dane Yakub.

11Dane Lea tumuli mabaos sapuniki: “Sane mangkin tiang katiban aget.” Anake alit punika raris kapesengin: Gad.

12Ni Silpa malih ngembasang rare sane kaping kalih pabuat Dane Yakub.

13Dane Lea malih mabaos: “Tiang rumasa bagia pisan. Sane mangkin anake luh-luh jaga ngwastanin tiang bagia.” Anake alit punika raris kapesengin: Aser.

14Rikalaning masan ngampung gandum, Dane Ruben malancaran ring tegale. Irika dane polih nuduk woh dudaim. Woh punika katurang ring Dane Lea, biang danene. Dane Rahel raris mabaos ring Dane Lea, sapuniki: “Embok, icenja tiang woh dudaime sane kakeniang antuk okan emboke punika.”

15Dane Lea masaur sapuniki: “Apake tonden liang keneh adine, baane suba nyuang kurenan emboke? Jani buin adi makeneh nyuang buah dudaim pianak emboke.” Pasaur Dane Rahel: “Yen sapunika, rarisang embok sirep ngajak ibeli ring wengine puniki, makadados pasilur woh dudaim okan emboke punika.”

16Sorene punika rikala Dane Yakub rauh saking pategalane, Dane Lea raris nganampekin dane, sarwi matur sapuniki: “Ring wengine mangkin, beli patut merem ring genah tiange, santukan beli sampun sewa tiang antuk woh dudaim pianak tiange.” Duaning punika, ring wengine punika Dane Yakub raris merem sareng Dane Lea.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nagingin pinunas Dane Lea. Dane Lea mobot, tur ngembasang rare lanang sane kaping lima pabuat Dane Yakub.

18Dane Lea raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica upah ring tiang, santukan tiang sampun nyerahang panyeroan tiange ring somah tiange.” Rarene punika raris kapesengin: Isakar.

19Wusan punika Dane Lea malih mobot, tur ngembasang rare lanang sane kaping nem pabuat Dane Yakub.

20Dane Lea raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang paica sane luih ring tiang. Sane mangkin somah tiange jaga ngajiang tiang, santukan tiang sampun nemnem ngembasang rare lanang pabuat dane.” Rarene punika raris kapesengin: Sebulon.

21Wusan punika dane raris ngembasang rare istri adiri, tur rarene punika kapesengin: Dina.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa raris eling ring Dane Rahel. Ida raris nagingin pinunas danene, tur ngampakang garba wasan danene.

23Dane Rahel raris mobot tur ngembasang rare lanang adiri. Dane raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ledang ngicalang malan tiange.”

24Rarene punika raris icen dane pesengan: Yusup, kadulurin baos sapuniki: “Dumadakja Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica rare lanang malih adiri ring tiang.”

Dane

25Sasampun Dane Rahel ngembasang Dane Yusup, Dane Yakub raris matur ring Dane Laban: “Sane mangkin icenja tiang mapamit, mangda mrasidayang tiang budal ka umah palekadan tiange.

26Paicayang taler somah-somah miwah pianak-pianak tiange, sane pinaka dados upah tiange ngayah ring ua, mangdane tiang budal. Santukan ua sampun wikan, kadi asapunapi sarat tiange ngayah ring ua.”

27Nanging Dane Laban ngandika ring dane, sapuniki: “Yen cening ngidepang, edaja cening makaad. Sawireh ua suba ngrasayang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin ua ulihan cening.”

28Malih dane ngandika: “Ane jani pastiangja upah ceninge ane patut bayah ua, ua lakar mayah.”

29Pasaur Dane Yakub ring dane, sapuniki: “Ua ngraga sampun wikan, kadi asapunapi indik tiange ngayah ring ua, samaliha kadi asapunapi kawentenan ingon-ingon uane, sasukat angonang tiang.

30Santukan sadurung tiange rauh mriki, arta branan uane nentenja akeh, nanging sane mangkin sampun maweweh-weweh. Tur sasukat tiange iriki, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamertanin ua. Sane mangkin sampun masanipun tiang mlajah mataki-taki dados jadma.”

31Pangandikan Dane Laban: “Apa ane patut baang ua cening?” Atur Dane Yakub: “Sampunangja tiang icena punapa-punapi. Tiang nyadia malih ngangonang miwah miara kambing miwah biri-birin uane, yen ua saadung ring indike sane kadi asapuniki:

32Ring rahinane mangkin tiang jaga nglintang ring pantaran kambing miwah biri-birin uane. Sakancan kambing miwah biri-biri sane bulunnyane brintik miwah belang, punika jagi anehang tiang. Sakancan biri-birine sane selem miwah sakancan kambinge sane brintik miwah belang punika sane dados upah tiange.

33Benjang pungkur, rikalaning ua nureksain upah tiange, irika jagi sinah indik kajujuran tiange. Sakancan kambing sane nenten brintik miwah belang, miwah biri-biri sane nenten selem, yen wenten ring pantaran derben tiange, dados ua maosang, mungguing ubuhane punika antuk tiang mamaling.”

34Dane Laban tumuli ngandika, sapuniki: “Melah masih raos ceninge ento. Jalan jalanang buka keto.”

35Ring rahinane punika ugi Dane Laban nganehang sakancan kambingnyane sane muani sane poleng-poleng wiadin brintik, miwah sakancan kambingnyane sane lua sane belang wiadin brintik, wiadin sakancan sane madaging warna putih ring awaknyane. Kadi asapunika taler sakancan biri-birine sane selem, sami anehang dane. Ingon-ingone punika raris sami serahang dane ring paraokan danene sane lanang, mangda kapiara.

36Wusan punika Dane Laban raris ngatehang ingon-ingon danene sane poleng-poleng punika iwau kesah saking Dane Yakub sawatara pamargian tigang rahina dohipun. Sisannyane kantun kangonang antuk Dane Yakub.

37Dane Yakub raris ngrereh carang wit hawar, wit badam miwah berangan sane kantun matah, raris pelutin dane ngantos poleng pakantenanipun.

38Carang-carang taru sane sampun pelutin dane punika raris kagenahang ring arepan genah kambing miwah biri-birine sering nginem toya. Carang-carange punika kagenahang irika, santukan kambing miwah biri-birine sering malumbahan irika, rikalaning ipun nginem toya.

39Yening kambing miwah biri-birine punika malumbahan nampek ring carang-carang tarune punika, panakipune sinah jaga poleng-poleng, brintik miwah belang.

40Dane Yakub tumuli nganehang biri-birine punika, raris kapapasang ring kambing ingon-ingon Dane Laban sane poleng-poleng miwah selem. Kadi asapunika indik Dane Yakub munduhang ingon-ingon pabuat ragan danene ngraga, tur kanehang saking druen Dane Laban.

41Sabilang kambing miwah biri-birine sane siteng-siteng malumbahan, Dane Yakub ngenahang carang-carang tarune punika ring genah kambing miwah biri-birine punika nginem toya, mangda ipun malumbahan nampek ring carang-carang tarune punika.

42Nanging yen kambing miwah biri-birine sane lemet-lemet malumbahan, carang-carang tarune punika nenten kagenahang irika. Dadosipun, ingon-ingon sane lemet-lemet dados druen Dane Laban, nanging sane siteng-siteng dados druen Dane Yakub.

43Kenginan Dane Yakub dados anak sane sugih pisan. Dane akeh madue kambing miwah biri-biri, unta miwah keledae, panjak luh muani.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 30 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran