Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 33 >> 

Dane

1Dane Yakub ngaksi Dane Esau rauh kairing antuk jadma samas diri akehipun. Duaning punika oka-okan danene raris kaserah-serahang ring Dane Lea, Dane Rahel miwah ring panyeroan danene makakalih punika.

2Panyeroane makakalih miwah oka-okannyane kagenahang ring ajeng, ungkuran ring punika Dane Lea miwah oka-okan danene, tur sane pinih ungkur pisan Dane Rahel miwah Dane Yusup.

3Dane ngraga mamargi ring ajeng rabi miwah oka-okan danene punika. Rikala dane nganampekin rakan danene, dane nyumbah ngantos ping pitu.

4Nanging Dane Esau malaib nyagjagin dane, tumuli mlekuk tur ngaras dane. Irika sang kalih raris matetangisan.

5Rikala Dane Esau matolihan, aksi dane paraistri miwah oka-okannyane punika, tumuli dane mataken: “Nyen anake ane ajak adi ene?” Pasaur Dane Yakub: “Puniki alit-alit sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tiang.”

6Sasampune punika parapanyeroane punika kasarengin antuk oka-okannyane, raris pada nganampekin Dane Esau, tumuli pada nyumbah.

7Dane Lea miwah oka-okannyane taler rauh nganampekin tur pamuputipun Dane Yusup kasarengin antuk Dane Rahel taler rauh nganampekin sarwi nyumbah.

8Dane Esau tumuli ngandika: “Apa tetujon adine aji klompok-klompoke, ane suba tepukin beli ibusan?” Pasaur Dane Yakub: “Mangda beli ledangja ring tiang.”

9Nanging pasaur Dane Esau: “Nah adi, beli suba liu ngelah. Beli tusing buin ngidih gelah adine ento.”

10Nanging atur Dane Yakub: “Sampunangja beli kadi asapunika. Yening beli wantah ledang ring tiang, ledangang kayun beline nrima aturan tiange punika. Santukan sawiaktinipun tiang ngeton warnan beline, tan bina sakadi tiang ngeton swabawan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Napi malih sane mangkin beli sampun ledang nrima tiang.

11Pinunas tiange, ledang beli nrima aturan tiange sane aturang tiang ring beli punika. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa kalangkung sih sueca ring tiang, tur tiang nenten kirang punapa-punapi!” Dane Esau tumuli kalelunyuhin, kantos dane ledang nrima.

12Dane Esau ngandika: “Jalan jani iraga nerusang pajalane, beli lakar marengin adi.”

13Nanging Dane Yakub matur sapuniki: “Beli wikan mungguing rarene puniki kantun lemet. Samaliha tiang taler mamuat kambing miwah biri-biri miwah banteng sane kantun manyonyoin. Yening sane mangkin ulah tiang kewanten, sinah ingon-ingone punika jaga padem makasami.

14Durusang beli mamargi riinan ring tiang. Tiang jaga nglanturang pamargi saha alon-alon, manut pamargin ingon-ingone sane mamargi ring arepan tiange, miwah manut tindakan alit-alite, ngantos tiang rauh ring genah beline ring Edom.”

15Dane Esau raris masaur: “Yening keto, melahan makudang-kudang pangiring beline tunden beli marengin adi.” Nanging atur Dane Yakub: “Sampunangja sapunika. Banggayangja puputang amunika. Santukan tiang sampun nampi sih pasuecan beline.”

16Duaning punika, ring rahina punika ugi Dane Esau mawali mantuk ka Edom.

17Nanging Dane Yakub mamargi lunga ka Sukot, tumuli dane ngwangun jero irika. Tur dane taler makarya bada pabuat ingon-ingon danene. Punika awinanipun genahe punika kawastanin Sukot.

18Rikala Dane Yakub mawali saking Mesopotamia dane raris rauh saha rahayu ring kota Sikem, ring tanah Kanaan. Dane tumuli nyujukang kemah ring tegale sane nampek ring kotane punika.

19Tanahe punika tumbas dane saking parakaturunan Dane Hemor, ajin Dane Sikem, mapangarga satus bidang jinah perak.

20Dane raris nyujukang pamorboran aturan irika, tumuli kawastanin: “Ida Sang Hyang Widi Wasa punika dados Widin Israele”.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 33 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran