Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 38 >> 

Dane

1Duk punika dane Yehuda matilar saking genah parasemeton danene, raris madunungan ring umah wong Adulame, sane mawasta Hira.

2Irika dane matemu ring anak istri wong Kanaan adiri, okan Dane Sua, tumuli kanggen rabi.

3Anake istri punika raris mobot, tumuli ngembasang rare lanang adiri, tur anake alit punika kapesengin Er.

4Sasampune punika, anake istri punika malih mobot, tumuli ngembasang rare lanang adiri, raris anake alit punika kapesengin Onan.

5Wusan punika anake istri punika malih ngembasang rare lanang adiri, tumuli kapesengin Sela. Duk anake alit punika embas, dane Yehuda nuju wenten ring Kesib.

6Sasampune punika, dane Yehuda, ngrerehang Dane Er, okan danene sane pinih duur punika, rabi sane mapesengan Tamar.

7Nanging Dane Er, malaksana dursila ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nyedayang dane.

8Dane Yehuda raris ngandika ring Dane Onan: “Juangja kurenan belin ceninge ento, buat nylediinin belin ceninge, laut tumbuhangja katurunan pabuat belin ceninge!”

9Nanging Dane Onan uning, mungguing katurunane punika benjangan boyaja dados druen danene. Duaning punika sabilang dane matemu semara ring rabin rakan danene punika, semaran danene kakutang, mangda dane nenten numbuhang katurunan pabuat rakan danene.

10Nanging indik sane margiang dane punika, sawiaktinipun tan patut ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning punika dane taler kasedayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Dane Yehuda raris mabaos ring Dane Tamar, mantun danene punika, sapuniki: “Mulihja cening malu ka umah bapan ceninge, tur antiang kanti pianak bapane I Sela ento kelih.” Santukan sapuniki pakayunan dane Yehuda: “Dong nyen ia mati buka beli-belinne makadadua ento.” Dane Tamar raris kesah saking irika, tumuli jenek malinggih ring jeroan ajin danene.

12Suening sue, rabin dane Yehuda raris seda. Sasampun lintang masa kasungsutan danene, dane Yehuda raris lunga ka Timna, ring genah anake nyukur bulun biri-birin danene, kasarengin antuk sawitran danene, wong Adulam punika.

13Ritatkala Dane Tamar polih gatra, mungguing matuan danene sedekan lunga ka Timna, jaga nyukur bulun biri-birin danene,

14dane raris nglukar busanan balun danene, tumuli ngrangsuk pangangge anyar tur ngangge angkeb prarai. Dane raris lunga tur malinggih ring gapuran desa Enaime ring margine sane ka Timna. Santukan dane sampun uning, mungguing Dane Sela mangkin sampun duur nanging dane nenten kaparabiang ring Dane Sela.

15Ritatkala dane kaksi antuk dane Yehuda, dane kasengguh anak istri panayang, santukan prarain danene kangkebin.

16Dane Yehuda tumuli nganampekin anake istri sane ring sisin margine punika, sarwi ngandika: “Maija, tiang makeneh medem ngajak luh.” (Dane nenten uning, mungguing anake istri punika mantun danene.) Anake istri punika raris mataken: “Yening tiang ngiring kayun ragane napi sane pacang icen ragane tiang?”

17Pasaur dane Yehuda: “Tiang lakar ngirimin luh panak kambing aukud uli pantaran kambing muah biri-birin tiange.” Pasaur anake istri punika: “Tiang nunas gegaden, kantos ragane jaga mapetin tiang panak kambing punika.”

18Dane Yehuda malih mataken: “Gegaden apa ane tagih luh?” Pasaur anake istri punika: “Sane tunas tiang, kalung stempel miwah teteken sane bakta ragane punika.” Barang-barange punika raris makasami kapaicayang antuk dane Yehuda, tur dane raris matemu semara ring anake istri punika. Anake istri punika raris mobot ulihan dane Yehuda.

19Dane Tamar raris budal, panganggen danene raris kalukar, tur malih ngrangsuk busanan balun danene.

20Rikala dane Yehuda mapetang panak kambing ring sawitran danene wong Adulam punika, buat nebus gegaden danene ring anake istri punika, anake istri punika nenten panggihin ipun.

21Ipun raris mataken ring anake irika: “Ring dijake umah anake istri panayang sane pecak negak ring sisin margine ring Enaim punika?” Pasaur sang tinakenan: “Iriki tan wenten anak istri panayang.”

22Ipun raris mawali ka genah dane Yehuda, sarwi matur: “Ipun tan wenten panggihin tiang. Samaliha anake irika maosang ring tiang mungguing irika nenten wenten anak istri panayang.”

23Dane Yehuda raris ngandika: “Banggayang sampun barang-barange punika ambil ipun, mangda sampunang iraga dados kakedekan. Sawiaktinipun tiang sampun ngirimang panak kambinge punika, nanging ipun nenten panggihin semeton.”

24Sasampun maletan sawatara tigang sasih suenipun, dane Yehuda raris mireng gatra, mungguing Dane Tamar, mantun danene sampun dados panayang, tur sampun mobot, uli krana dados panayang punika. Dane Yehuda raris ngandika: “Ajakja ia mai tur tunjel ia kanti mati!”

25Rikala dane jaga kajak mrika, Dane Tamar maputusan matur ring matuan danene, sapuniki: “Tiang kabelingin antuk anake lanang sane nruwenang barang-barange puniki. Indayangja tureksain, sapasira sane nruwenang: kalung stempel miwah tetekene puniki?”

26Dane Yehuda nureksain barang-barange punika, sarwi ngandika: “Sawiaktinipun anake istri punika sane sujati patut, santukan tiang sampun nenten matemuang ipun ring pianak tiange I Sela.” Dane Yehuda raris nenten aor malih ring anake istri punika.

27Ritatkala anake istri punika jaga ngembasang rare, nyata pisan wenten rare kembar ring garba wasannyane.

28Rikala dane ngembasang rare, salah tunggal rarene punika ngamedalang tangannyane, raris kagambel antuk bidane, tur kategulin benang barak, sarwi mabaos sapuniki: “Puniki sane riinan medal.”

29Nanging rarene punika malih ngedeng tangannyane, raris embas semetonnyane lanang, tur bidane punika mabaos: “Siteng pesan cening mamuuk pesu.” Duaning punika rarene punika kapesengin Peres.

30Sasampune punika semetonnyane lanang, sane tangannyane kategulin benang barak raris embas. Rarene punika raris kapesengin Serah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 38 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran