Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 39 >> 

Indik

1Dane Besaleel miwah Dane Aholiab makarya busana sane sarwa endah sane kakardi antuk wol biru, tangi miwah barak, sane jaga kangge antuk parapanditane rikalane parapanditane punika ngamargiang darmaning pandita ring Genahe Sane Suci. Busana kapanditan pabuat Dane Harun anut sakadi pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

2Dane taler makarya kawaca epod sane kakardi antuk benang lenen alus, benang wol biru, tangi, barak miwah benang mas.

3Dane noktok lempengan-lempengan mas raris getep-getep dane dados benang tipis, raris katunun sareng ring benang lenen alus miwah benang wol biru, benang tangi miwah barak.

4Dane taler makarya talin palan kawaca epod kekalih tur pasang dane ring pinggiran kawaca epode, mangdane dados kategulang.

5Pepetet sane malakar tetununan alus sane kakardi antuk benang sane pateh ring kawaca epode punika, raris kapasang ring kawaca epode kantos dados asiki ring busana epode punika sakadi pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

6Dane taler ngebeg soca delima raris kapasang ring cangkokan mase. Antuk kapradnyanan danene, dane ngukir parab okan Dane Yakub sane roras punika ring soca-socane punika.

7Sapangrarisipun soca-socane punika raris kapasang ring tali kawaca epode mangda ngwakilin suku bangsa Israele makaroras manut sakadi titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

Indik

8Dane Besaleel miwah Dane Aholiab raris makarya tabeng dada sane kakardi antuk benang sane pateh ring kawaca epode tur masulam taler sakadi kawaca epode.

9Wangunnyane mrepat matampihan kekalih, panjang miwah lumbangnyane pateh 22 sentimeter.

10Dane masang sesocan petang jajar ring tabeng dadane punika. Ring jajaran sane kaping pisan kapasang soca delima, topas miwah baiduri sepah.

11Ring jajaran sane kaping kalih: soca sambrud, soca nilam miwah inten.

12Ring jajaran sane kaping tiga: lasuardi, akik miwah soca kacubung,

13tur ring jajaran sane kaping pat soca pirus yakut miwah ratna cempaka. Socane punika makasami macangkok mas.

14Ring asing-asing socane sane roras punika katulis parab paraputran Dane Yakub buat ngwakilin suku bangsa Israele makaroras.

15Sapangrarisipun, dane taler makarya rante-rante sane kakardi antuk mas tulen sane kadepuk sakadi taline.

16Sasampun punika dane makarya ali-ali kekalih sane kakardi antuk mas tulen tur kapasang ring duur tanggun tabeng dadane punika.

17Rante mas kekalih punika raris kacelepang ring ali-ali mase kekalih punika.

18Tur tanggu-tanggunnyane sane tiosan kategulang ring cangkokane makakalih, kantos nampek ka arepannyane mategulan ring tali palan kawaca epode.

19Dane taler makarya ali-ali mas malih kekalih sane kapasang ring bucu-bucu nampek ka sor tabeng dadane punika kantos ring lepitan sane ring tengah nganteg ring kawaca epode.

20Dane taler makarya ali-ali mas malih kekalih sane kapasang ring sor tali palan kawaca epode sane ring arepan nampek ring lepitane ring duur pepetet tetununan aluse punika.

21Dane tumuli nyambungang ali-ali tabeng dadane punika klawan ali-ali kawaca epode antuk tali biru, kantos tabeng dadane punika tetep magantung ring duur pepetete tur nenten dados keles, anut pisan ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

Indik

22Jubah pangangkeb kawaca epode, makasami kakardi antuk benang wol biru.

23Baong kawaca punika kadagingin bibih sane katunun saha kuat mangda sampunang gelis uek.

24Ring sor bibih kawaca punika kadagingin pepayasan sane marupa woh delima sane kakardi antuk benang lenen alus, benang wol biru, tangi miwah barak, sane kabelatin antuk gongseng-gongseng mas, anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Dane Musa.

25(39:24)

26(39:24)

27Dane taler makarya kawaca kameja pabuat Dane Harun miwah putran danene.

28Kadi asapunika taler: sorban, topong, celana bawak sane malakar antuk kain lenen,

29pepetet sane kakardi antuk benang lenen alus, benang wol biru, tangi miwah barak, tur kapayasin antuk sesulaman anut sakadi titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

30Dane taler kakaryanang pepayasan antuk mas tulen, sane kadadosang cihna mungguing dane sampun kasuciang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring pepayasane punika kukir lengkara: “Kasuciang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa”.

31Pepayasane punika kapasang ring sorbane ring arep, anut sakadi titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

Pakar

32Pamuputipun pakaryan ngwangun Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika puput. Bangsa Israel makasami sampun makarya anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

33Ipun raris makta makasami ring ajeng Dane Musa, inggih punika Kemah Suci miwah prabotnyane makasami, sangket-sangketnyane, sunduk-sunduk, saka-saka, miwah sendinnyane,

34raab sane kakardi antuk kulit kambing muani sane kacelub barak, raab sane kakardi antuk kulit alus, korden belat Genah Sane Maha Suci.

35Peti Prajanjiane sane madaging papan batu miwah sanan panegenan lan tutupnyane,

36meja miwah prabotnyane, kadi asapunika taler roti sane jaga katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,

37tumbun lampu sane kakardi antuk mas tulen, lampu-lampunnyane rauh ring prabotnyane, minyak pabuat lampune,

38pamorboran aturane sane kakardi antuk mas, minyak upacara, menyan kastanggi, korden pabuat lawang Kemah Sucine,

39pamorboran aturane sane kakardi antuk prunggu miwah jaronnyane taler antuk prunggu, sanan panegenannyane miwah sakancan prabotnyane, bak pabasehan miwah tatakanipun,

40korden-korden pabuat pagehan natar Kemah Sucine rauh ring tungguhan miwah sendinnyane, korden pabuat gapurane miwah tali-talinnyane, lait-lait Kemah Sucine, tur prabot-prabote makasami sane kanggen ring tengah Kemah Sucine,

41busana-busana kapanditan sane patut kangge antuk parapandita ring Genahe Sane Suci, tur busana kapanditan pabuat Dane Harun miwah paraputran danene.

42Bangsa Israel sampun ngaryanin pakaryane punika anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

43Dane Musa sampun nureksain makasami anut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika Dane Musa raris ngamertanin ipun makasami.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 39 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran