Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 

Dane

1Risedek Dane Apolos kantun ring kota Korintus, Dane Paulus sampun mamargi nylajah wewidangan pagunungan jagate irika, raris rauh ring kota Epesus. Irika dane kapanggih ring makudang-kudang anak sane pracaya ring Ida Hyang Yesus.

2Dane tumuli mataken ring anake puniki: “Rikala semeton ngangken pracaya ring Ida Hyang Yesus, punapike semeton sampun nrima Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa?” Pasaur anake punika: “Tiang durung naenin miragi indik wenten Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

3Dane Paulus malih mataken: “Yening kadi asapunika, lelukatan sane encenke sane sampun trima semeton?” Pasaur anake punika: “Sane tampi tiang, inggih punika lelukatan sane kamargiang antuk Dane Yohanes.”

4Dane Paulus raris mabaos sapuniki: “Lelukatan Dane Yohanes punika pabuat anake sane ngesehin pepinehnyane saha ngutang dosa-dosanipune, samaliha Dane Yohanes taler mapidarta ring bangsa Israel mangda ipun pada pracaya ring Ida, sane rauh ungkuran ring dane, inggih punika Ida Hyang Yesus.”

5Sasampune anake punika miragi paindikane punika, raris ipun pada kalukat dados pangiring Ida Hyang Yesus.

6Irika Dane Paulus ngungkulang tangan danene ring anake punika tumuli Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nurunin ipun sinamian. Ipun raris pada mabaos nganggen basa sane tawah-tawah tur midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

7Ipun Sareng sami wenten sawatara roras diri akehnyane.

8Kantos tigang sasih suennya Dane Paulus tan maren ngranjing ka perhyangan anak Yahudine, tur dane tan pisan rumasa ajerih ngurukang irika. Malantaran paurukan danene punika, dane ngusahayang mangda anake punika prasida dados parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Nanging wenten makudang-kudang anak sane punggung pisan. Anake punika nenten nyak pracaya ring Ida Hyang Yesus, tur ring arepan anake akeh ipun nganistayang Margi sane kapatujuhang antuk Ida Sang Panembahan. Punika awinan Dane Paulus raris nilar anake punika, tumuli nganehang raga masarengan ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Raris nyabran rahina dane marerasan ring sekolah Tiranus.

10Indike punika laksanayang dane kalih taun suenipun, kantos sawatek anak sane magenah ring wewengkon Asia, anak Yahudi wiadin anak Yunani makasami sampun miragi sabdan Ida Sang Panembahan.

Indik

11Malantaran Dane Paulus, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang praciri sane tawah-tawah.

12Kantos wenten anak makta saputangan miwah wastra sane pecak kanggen antuk Dane Paulus, kagenahang ring anake sakit-sakit, raris anake punika seger, tur soroh setane pada makaon saking anake punika.

13Wenten makudang-kudang balian Yahudi sane malianin milehan tur nundung setan. Dane ngindayang nundung setane punika masrana nyambat parab Ida Hyang Yesus, sapuniki baos danene marep ring setane punika: “Kai mrentah iba masrana parab Ida Hyang Yesus, ane kapidartayang olih Dane Paulus.”

14Parabaliane sane nglaksanayang paindikane punika sareng pepitu akehnyane, inggih punika okan pangageng panditan anak Yahudine, sane mapesengan Skewa.

15Nanging setane punika mabaos ring dane sapuniki: “Ida Hyang Yesus tawang tiang, Paulus masih suba tawang tiang, nanging ragane ene enyen?”

16Anake sane karangsukan setan punika tumuli nyagrep tur nguyak baliane makapepitu punika. Baliane punika kaon, raris malaib saking umah anake punika babak belur tur malalung.

17Sawatek anak Yahudi miwah anak sane boya Yahudi sane wenten ring kota Epesus miragi indike punika. Ipun sami pada kaliput antuk manah ajerih, mawinan parab Ida Hyang Yesus sayan kaluihang.

18Saking pantaran warga pasamuane irika, akeh sane rauh ngangkenin tur merberang paindikan-paindikan sane sampun laksanayang ipun ring arepan anake akeh.

19Akeh saking pantaran anake sane pecak ngadokang pangiwa, raris munduhang tur nunjel cakepanipune ring arepan anake makasami. Yening cakepan-cakepane punika kargayang, sawatara mapangarga seket tali jinah perak.

20Malantaran antuk pamargi sane mawisesa puniki, sabdan Ida Sang Panembahan sayan sumebar tur sayan maweweh kukuh.

Indik

21Sasampune punika Dane Paulus raris mapakayunan mamargi nylajah jagat Makedonia miwah Akayane, tur ngraris ka kota Yerusalem. Sapuniki baos danene: “Sasampune tiang mrika tiang taler pacang ka kota Roma.”

22Duaning punika dane raris ngutus pembantun danene kekalih, inggih punika Timotius miwah Erastus, mamargi riinan ka jagat Makedonia, nanging dane ngraga kantun jenek malih makudang-kudang rahina ring wewengkon Asia.

23Kacrita daweg punika raris wetu iur ageng ring kota Epesus, malarapan Margi sane kapatujuhang antuk Ida Sang Panembahan.

24Irika wenten pande mas adiri, mawasta Demetrius, sane makarya pepindan-pepindan palinggih Dewi Artemis, sane malakar antuk perak. Geginanipune punika ngrauhang pikolih akeh pisan pabuat paratukangipune.

25Demetrius tumuli munduhang tukang-tukangipune makasami miwah anake sane lianan sane geginannyane pateh sakadi ipun. Irika ipun mabaos ring anake punika sapuniki: “Inggih parasemeton, semeton sami sampun pada uning, mungguing pangupa jiwan iragane kawitipun saking pakaryane puniki.

26Sane mangkin parasemeton sami sampun manggihin tur mireng, paindikan sane kapidartayang antuk Paulus. Ipun maosang mungguing arca-arcane sane kakardi antuk imanusa, punika boya dewa. Indike punika ngawinang akeh anake iriki ring kota Epesus miwah sumasat ring sakuubing jagat Asiane, sane sampun ngesehin pepinehnyane, tur ngega ring baosipune.

27Dadosipun sinah jaga wenten baya, mungguing pakaryan iragane puniki jaga kanistayang, taler jagi wenten baya, mungguing palinggih Dewi Artemis sane agung jaga tan wenten pikenohipun. Tur kagungan Dewi Artemise, inggih punika dewi sane kasungsung antuk anake ring wewengkon Asia miwah ring satungkabing rat, jaga sirna!”

28Riwau anake akeh punika miragi baos kadi asapunika, ipun sami pada brangti tumuli gelur-gelur sapuniki: “Mula agung Dewi Artemis, dewan anak Epesuse!”

29Iure punika raris nglikub sadaging kotane sami. Anake akeh punika raris ngrejeng tur ngejuk Gayus miwah Aristarkus, tur kapaid ka wantilane. Sang kalih punika anak wewengkon Makedonia sane nyarengin Paulus sajeroning pamargin danene.

30Dane Paulus mapakayunan ngarepin anake akeh punika, nanging dane kacadelin antuk parasisian danene.

31Wenten makudang-kudang pangageng jagate irika, sane dados sawitran Dane Paulus, taler ngutus anak buat miteketin Dane Paulus, mangda sampunang dane ngranjing ka wantilane punika.

32Duk punika anake akeh sane mapunduh ring wantilane punika sami pada uyut gelur-gelur, wenten sane maosang sapuniki, wenten sane majarang sapunika, santukan akehan ipun pada tan uning, napi awinannya mapunduh irika.

33Wenten makudang-kudang anak sane mitaenang mungguing Aleksander uning ring paindikane punika, santukan ipun kadongsokang antuk anak Yahudine ka tengah anake akeh punika. Ipun raris ngwangsitin anake akeh punika mangda mendep, ipun tumuli mapidarta ring arep anake akeh punika mungguing boya ipun sane ngawinang iure punika.

34Nanging rikala anake akeh punika uning, mungguing Aleksander punika anak Yahudi, ipun sareng sami raris mabriuk gelur-gelur, sawatara kalih jam suenipun kadi asapuniki: “Mula agung Dewi Artemis dewan anak Epesuse.”

35Pamuputipun sekretaris daerahe irika raris nentremang anake akeh punika. Sapuniki baos danene: “Ih anak Epesus! Makasami anake sampun pada uning, mungguing kota Epesus puniki dados panyungsung palinggih Dewi Artemis sane agung, miwah arca suci sane tumurun saking langite punika.

36Indike punika tan wenten anak sane pacang moyanin. Duaning asapunika jerone patut tentrem tur sampunang kaderopon malaksana.

37Sane mangkin jerone sampun maid anake puniki, yadiastun ipun tan ngrampok palinggihe punika, wiadin nganistayang dewan iragane.

38Yening Demetrius miwah tukang-tukangipune madue wicara marep ring anak lianan, iriki wenten pangadilan miwah sang rumaos. Irika patutipun sang mawicara nunas tetepasan.

39Nanging yening wenten paindikan lianan sane apti jerone, indike punika patut kabaosang ring paruman rakyate sane resmi.

40Santukan wenten baya, mungguing iraga jagi kadalih ngadakang iur ring rahinane puniki. Samaliha tan wenten paindikan sane jaga mrasidayang kanggen bukti buat matutang dewek, ngeniang ring iure puniki.”

41Sasampune dane mabaos kadi asapunika, dane raris mudalang anake akeh punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 19):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran