Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

Ida H

1Wusan punika Ida Sang Panembahan raris nyelik sisia sane lianan pitung dasa diri akehipun. Dane raris kutus sareng kalih sareng kalih ngriinin pamargin Idane, ka kota-kota miwah genah-genah sane pacang marginin Ida.

2Ida ngandika ring dane makasami: “Padine liu pesan ane suba sedeng anyi, nanging pederepe tuah abedik. Wireh keto mapinunasja teken Ida Sang Madue padine, apanga Ida ngutus parapaderepe buat nganyi padi duene ento.

3Nah kema jani cening luas! Sujatinne Guru ngutus cening sumasat buka panak biri-birine ka tengah-tengah cicing alasane.

4Edaja ngaba dompet wiadin soksokan anggo ngagendong wiadin sepatu. Buina eda macapatan teken enyen-enyen di jalan.”

5Yening cening nyelepin umah, ucapangja malu kene: “Sutrepti rahayuja saisin umahe ene!

6Yening di umahe ento ada anak demen ngulati rahayu, ucapan ceninge ento lakar ngawanang anake ento rahayu, nanging yening tusing, ucapan ceninge ento lakar ngawanang ia tusing rahayu.

7Nongosja cening di umahe ento, tur daar muah inumja saluiring ane sagianga buat cening. Sawireh anake ane magae ia patut nampi pikolih. Edaja makisid-kisid madunungan.

8Buina yen cening neked di salah tunggaling kota, tur katampi baan anake ditu, daarja saluiring ane sagianga buat cening.

9Tur segerangja anake ane sakit-sakit ane ada ditu muah orahangja teken ia kene: Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis ngadegang Pamrentahan Idane di pantaran ragane!

10Nanging yen cening neked di salah tunggaling kota, tur cening tusing katampi baan anake ditu, kemaja cening ka marga-margane ane gede ane ada di kotane ento, tur orahangja kene:

11Kayang buka ane neket di tlapakan batis tiange ketebang tiang di arepan ragane. Nanging ingetangja, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis ngadegang Pamrentahan Idane di pantaran ragane!

12Guru ngorahin cening, manian di Dina Pangadilane, sangetan pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa teken kotane ento bandingang teken kota Sodome!”

Indik

13“Sengkala iba ih kota Korasim! Sengkala iba ih kota Betsaida! Sawireh yen di kota Tirus muah di kota Sidon kaadakang katawahan buka ane kaadakang di tongos ibane, sinah dugase ento ia suba pada sedih kingking, tur nguap awakne aji abu buat muktiang mungguing ia suba ngutang dosa-dosannyane.

14Nanging manian di Dina Pangadilane pamidanda ane lakar katiba teken kota Tirus muah kota Sidon inganan bandingang teken ane lakar katiba teken iba.

15Buina ih iba kota Kapernaum! Iba makeneh nyungjungang dewek nganteg ka suarga! Iba lakar kacemplungang ka nrakane!”

16Ida Hyang Yesus ngandika ring sisian Idane: “Nyenja ane madingehang cening, ia madingehang Guru; buina nyenja nulak cening anake ento nulak Guru; tur nyenja nulak Guru, anake ento nulak Ida Sang ane ngutus Guru.”

Sisia

17Sisia sane pitung dasa diri punika sami pada mawali saha liang pisan. Dane matur ring Ida sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, sawatek setane pada nungkul ring titiang, yen titiang mrentah ipun malantaran parab Palungguh IRatu.”

18Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: “Guru ngatonang Ratun Setane ulung uli langite, makebiar buka tatite.

19Padingehangja! Guru suba maang cening kawisesan buat nyekjek lelipi, teledu, muah ngalahang kawisesan musuhe ento. Tusing ada ane nyidayang mencanen cening.

20Nanging eda nyen cening kendel, baana sawatek setane nungkul teken cening, sakewala pada liangja baan adan ceninge suba matulis di suargan.”

Pamuj

21Duk punika, gargita pisan kayun Ida Hyang Yesus, kaliput antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli Ida ngandika: “Inggih Aji, sane nitah suarga miwah jagate, Titiang matur panyuksma ring Palungguh Aji, santukan Palungguh Aji sampun nyinahang paindikane puniki ring anake sane nambet, saha nyingidang arepa ring anake sane ririh lan wicaksana. Inggih Aji, santukan paindikan sane kadi asapunika wantah sane ledangin Palungguh Aji.

22Palungguh Aji sampun maicayang saluiring paindikane punika ring Titiang. Tan wenten anak sane uning, sapasirake Ida Sang Putra sajawining Ida Sang Aji. Samaliha tan wenten anak sane uning sapasirake Sang Aji, sajawining Ida Sang Putra miwah anake sane sampun kalugrain antuk Ida Sang Putra, jaga uning ring paindikane punika.”

23Wus punika Ida Hyang Yesus raris maksian ring parasisian Idane saha ngandika nguleng wantah ring dane kewanten, sapuniki: “Bagia pesan cening ningalin paundukane ane tingalin cening ene.

24Guru ngorahin cening, liu paranabine muah pararatune mapakayunan nyingakin paundukan ane tingalin cening jani, nanging ida dane tuara nyidayang nyingakin. Buina ida dane makayun mirengang apa ane dingeh cening jani, nanging ida dane tuara nyidayang mirengang.”

Panga

25Wus punika wenten satunggiling guru agama, rauh mintonin Ida Hyang Yesus, sapuniki aturnyane: “Inggih Guru, napi sane patut laksanayang titiang, mangda titiang prasida muponin urip langgeng?”

26Pasaur Ida Hyang Yesus ring dane: “Sapunapike sane munggah ring Cakepan Sucine? Sapunapike antuk ragane ngartiang?”

27Atur anake punika: “Asih subaktija ragane teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan ragane, aji panelas bayu sabda idep ragane, tur tresnainja sesaman ragane, buka nresnain deweke padidi.”

28Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Patut pasaur ragane punika. Laksanayangja kadi asapunika, sinah ragane pacang muponin urip.”

29Nanging anake punika mamanah matutang deweknyane, punika awinan dane raris matur sapuniki: “Sapasirake sesaman titiange?”

30Pasaur Ida Hyang Yesus: “Wenten anak mamargi tedun saking kota Yerusalem ka kota Yeriko. Ring margi ipun kabegal. Paderbeanipune sami kambil, tur ipun kalempagin tambis-tambis padem. Wus punika ipun raris kakalahin nyleketek irika.

31Duk punika katuju wenten satunggiling pandita nglintang ring margine punika. Riwau ngaksi anak sane kabegalan punika, raris nyamping tur nglantur mamargi.

32Kadi asapunika taler wenten anak turunan Lewi nglintang irika; duk manggihin anake sane kabegalan punika, ipun raris nyamping tur nglantur mamargi.

33Raris wenten anak Samaria sane nuju maleluasan, taler nglintang irika. Duk ipun manggihin anake sane kabegalan punika, kadi daut manahipune antuk kapiolasan.

34Ipun raris maranin anake punika tumuli tatunipune kabedbed saha katuruhin antuk minyak miwah anggur. Wus punika anake punika raris kunggahang ring kuda tegakanipune, raris kabuat ka genahipune madunungan saha kapretenin irika.

35Benjangnyane, ipun raris nyerahang jinah perak kalih bidang ring sang madue purine punika, kadulurin antuk baos sapuniki: ‘Nawegang preteninja anake punika sapatutipun. Yen ipun nelasang prabea langkungan ring puniki, benjangan rikalan tiange mawali malih mriki, kala punika jagi malih taur tiang.’”

36Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Manut pepineh ragane, ring pantaran sang tiga punika, sane encenke sesaman anake sane kabegal punika?”

37Pasaur guru agamane punika sapuniki: “Kamanah antuk titiang, anake sane malaksana kapiolasan ring ipun.” Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Inggih, mrikaja rarisang margiang kadi asapunika!”

Maria

38Rikala Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane nuju malelungayan, Ida rauh ring satunggiling desa. Irika wenten anak eluh mawasta Marta, ngaturin Ida simpang ka umahnyane.

39Anake punika maderbe nyama eluh adiri mawasta Maria. Maria puniki matimpuh ring samping cokor Ida Sang Panembahan, geleng miragiang paurukan Idane.

40Nanging Marta repot pisan ngayahin. Ipun raris nangkilin Ida Hyang Yesus tur matur sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, punapike IRatu nenten lingu, mungguing nyaman titiange punika manggayang titiang newek kewanten ngayahin? Nikayangja ipun nulungin titiang!”

41Nanging pasaur Ida Sang Panembahan, sapuniki: “Marta, Marta, magenepan ane kewehang tur repotang eluh.

42Nanging tuah abesik ane buat, tur Maria suba milih bagian ane paling melaha, ane tusing buin lakar kajuang uli sig iane.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran