Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

Panga

1Ida Hyang Yesus tumuli ngandika ring parasisian Idane; kadi asapuniki: “Ada anak sugih ngelah sedahan adiri. Laut ada anak nekedang teken anake sugih ento, mungguing sedahane ento ngura-ura pagelahannyane.

2Ditu laut sedahane ento kaukina tur kene raosne I sugih: ‘Liu ane suba dingeh icang unduk caine. Ane jani petek tur edengangja sakancan pagelahan icange ane itungang cai, sawireh cai tusing pantes buin dadi sedahan icange.’

3Sedahane ento laut mapineh kene: ‘Apa jani lakar jemak gaene? Idewek suba suudanga dadi sedahan. Yen numbeg idewek tusing mampuh, yen ngagendong lek atine.

4Kene baan madaya, yen idewek suudanga dadi sedahan, apanga idewek ngelah timpal ane nyak ngajak idewek jumahne.’

5Ditu laut sakancan anake ane mutang teken gustinne, kaukina sakaukud. Teken ane teka paling maluna, kene raosne: ‘Akuda ragane mautang ring gustin tiange?’

6Pasaut anake ento kene: ‘Minyak kelapa satus belek.’ Sedahane ento laut ngucap kene: ‘Rarisang malinggih, niki ambil surat utang ragane, wawanin mangkin karyanang surat utang sane anyar, tur unggahangja irika seket belek.’

7Teken ane lenan sedahane ento matakon kene: ‘Akuda ragane mautang ring gustin tiange?’ Pasaut anake ento kene: ‘Gandum siu pikul.’ Sedahane ento laut ngucap kene: ‘Niki ambil surat utang ragane. Wawanin karyanang surat utang sane lianan, tur unggahangja iriki: Gandum domas pikul.’

8Ditu laut gustinne ngajumang sedahane ane tuara jujur ento, baana ia suba dueg ngitungang dewekne. Sawireh manusane di gumine ene, mula ririhan ngitungang dewekne bandingang teken manusane ane dadi putran sang galang.”

9Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane, sapuniki: “Guru nuturin cening, alihangja dewek ceninge timpal ane melah, majalaran aji kasugihan di gumine ene, manian yen kasugihane ento suba tuara mapikenoh, apanga cening katampi di umahe ane langgeng.

10Nyenja tuon teken paundukan ane cenik, ia masih satia tuon teken paundukan ane gede. Buina nyenja ane tuara jujur teken paundukan ane cenik, ia masih tusing jujur teken paundukan ane gede.

11Yen cening suba tusing satia tuon ngitungang kasugihan di gumine ene, nyenke ane lakar ngugu cening ngamong kasugihan ane sujati?

12Buina yen cening tusing satia tuon ngamong arta branan anak lenan, nyenke ane lakar nyerahang pagelahan ceninge teken cening?

13Tusing ada parekan ane nyidayang mamarekan tekening gusti dadua. Yening keto, sinah ia lakar geting teken ane aukud tur nresnain ane lenan. Wiadin ia lakar satia teken ane aukud, tur ane lenan tusing runguanga. Cening tusing nyidayang subakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa muah salulut teken kasugihan di gumine ene.”

Makud

14Saluiring pangandikan Idane punika kapiragi antuk paragolongan Parisine, tur dane pada ngadesemin Ida, santukan dane sami kuduan ring jinah.

15Ida Hyang Yesus ngandika ring dane sapuniki: “Ragane puniki anak sane matutang raga ring arepan anake, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan ring pakayunan ragane. Santukan paindikane sane kapuji antuk imanusa, paindikane punika tan paji ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.

16Mungguing Pidabdab Torate miwah Cakepan Paranabine wantah kantun manggeh rauh ring masan Dane Yohanes Panglukat. Tur ngawit saking masane punika Orti Rahayu indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa kapidartayang, tur sakancan anake pada marebut ngulahang deweknyane mamanah ngrasayang pamrentahane punika.

17Nanging danganan akasa miwah jagate sirna, yen bandingang ring daging Pidabdab Torate ical akecek.

18Sakancan anake muani sane ngutang somahipune, raris nganten ngajak anak eluh lianan, ipun mamitra; tur siraja ngambil anake eluh sane kakutang antuk somahnyane punika, ipun taler mamitra.”

Anak

19“Wenten anak sugih adiri sane nyabran rahina mawibuh-wibuhan tur mapangangge sarwa endah.

20Irika wenten taler anak tiwas adiri sane mawasta Lasarus, awaknyane bek koreng pabrengkeng negak ring sisin jelanan anake punika.

21Ipun dot ngicalang sedukipune antuk plispisan sane ulung saking mejan anake sugih punika. Samaliha kantos asune rauh nyilapin korengipune.

22Tan asue I tiwas punika padem, raris kabakta antuk malaekate tur kagenahang ring pabinan Dane Abraham buat muponin kawiryan ring suargan. Anake sugih punika taler padem, raris katanem.

23Ipun nandang sangsara banget pisan ring pati loka. Rikala ipun nulengek, panggihin ipun Dane Abraham miwah Lasarus ring pabinan danene doh saking irika.

24Ipun raris nyerit kadi asapuniki: ‘Inggih aji Abraham! Suecaninja titiang, nikayangja Lasarus nyelebang jrijinipune ring toyane buat ngetisin kekolongan titiange, santukan titiang nandang sangsara banget pisan ring genine ngendih murub puniki.’

25Nanging Dane Abraham ngandika sapuniki: ‘Ih cening, ingetangja dugas ceninge enu idup, cening muponin ane sarwa melah, nanging Lasarus muponin ane sarwa jele. Ane jani ia maan panglipur dini, nanging cening nandang sangsara.

26Sajaba ento tongos bapane ajak tongos ceninge kabelatin baan jurang ane dalem, apanga tusing nyidayang anake ane uli dini makeneh kema ka tongos ceninge muah anake ane ditu masih apanga tusing nyidayang ngliwat mai ka tongos bapane.’

27Anake sugih punika raris matur, sapuniki: ‘Yening kadi asapunika, titiang nunas ica ring palungguh aji, mangda aji ledang ngutus Lasarus ka cecanggahan bapan titiange.

28Santukan titiang kantun maderbe nyama muani limang diri, mangda Lasarus nyaratang mituturin nyaman titiange punika, keni sampunang ipun sami pada ngranjing ring genah sangsarane puniki.’

29Dane Abraham ngandika sapuniki: ‘Nyaman ceninge suba pada ngelah Cakepan Nabi Musa muah Cakepan Paranabine, ento patut incepanga makejang.’

30I sugih malih matur sapuniki: ‘Inggih Aji Abraham, punika sami durung cukup. Nanging yen wenten anak sane sampun padem murip malih, tur ngrauhin ipun, sinah ipun jagi ngutang dosa-dosanipune.’

31Nanging Dane Abraham ngandika sapuniki: ‘Yening ia pada tusing lakar nyak madingehang pitutur dane Nabi Musa muah paranabine, sinah ia masih tusing lakar pracaya, yadian ia kapituturin baan anak ane buin idup uli pantaran anake mati.’”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 16):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran