Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 >> 

Dane

1Duk punika wau limolas taun suenipun Ida Sang Nata Ratu Tiberius nyakrawerti, ritatkala Dane Pontius Pilatus madeg gubernur ring wewengkon Yudea miwah Ida Herodes madeg prabu ring wewengkon Galilea. Semeton idane, Ida Pilipus madeg prabu ring wewengkon Iturea miwah Trakonitis, Ida Lisanias madeg prabu ring wewengkon Abilene,

2samaliha Ida Hanas miwah Ida Kayapas madeg dados Pandita Agung. Duk punika wenten sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring Dane Yohanes putran Sakariane, ring tegal melakange.

3Dane Yohanes raris lunga nylajah wewengkon Tukad Yordane, saha mapidarta: “Pada kutangja dosa-dosan jerone, tur pada malukatja! Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngampurayang dosa-dosan jerone!”

4Sakadi sane sinurat ring Cakepan Nabi Yesayane, sapuniki: “Ada anak gelur-gelur ngraos di tegal melakange kene: Cawisangja margane buat Ida Sang Panembahan, buina benengangja rurunge ane lakar marganin Ida.

5Sakancan ane lebah patut kaurug muah sakancan ane tegeh muah ane mentig patut karapah. Ane lekak-lekok patut kabenengang muah ane lebah tegeh patut kadangsahang;

6sakancan manusane lakar ningalin akenken Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrahayuang bangsa padruen Idane.”

7Akeh anake rauh tangkil ring Dane Yohanes misadia nunas panglukatan. Dane raris ngandika ring anake akeh punika: “Ih jlema nyahan lelipi! Nyen jerone ngorahin makelid uli pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane lakar teka?

8Ane jani buktiangja baan laksanan jerone, mungguing jerone suba ngutang dosa-dosan jerone. Eda jerone mapineh kene: ‘Dane Abraham mula kaluuran iragane.’ Jani tiang ngorahang teken jerone, Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngadakang katurunan Abrahame aji batu-batune ene.

9Ane jani kandike suba kamengang di bungkil kayune. Sakancan punyan kayune ane tuara mesuang buah ane melah lakar kabah tur katulukang ka apine.”

10Anake akeh punika raris matur pitaken: “Yening kadi asapunika, punapike sane patut margiang titiang?”

11Pasaur danene: “Anake ane ngelah baju dadua, patut ia ngedumang bajunne teken anake ane tusing ngelah muah anake ane ngelah dedaaran masih patut ngedumang dedaarane teken anake ane tuara ngelah dedaaran.”

12Wenten taler makudang-kudang juru duduk pajeg rauh tangkil ring dane nyadia nunas lelukatan raris nunasang ring dane sapuniki: “Inggih guru, punapike sane patut margiang titiang?”

13Pasaur danene: “Edaja nuduk pajeg lebihan teken ane suba katetepang.”

14Wenten malih makudang-kudang prajurit matur pitaken ring dane: “Sakadi titiang, punapike sane patut margiang titiang?” Dane raris ngandika ring ipun: “Yen buat ragane, edaja ngrampas wiadin maksa nyuang gelah anak. Kanggoangja gajihe dogen!”

15Pangajap-ajap anake akeh punika sakadi kangsok rasanipun. Ipun ngawitin mapineh-pineh, menawi Dane Yohanes punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika.

16Dane Yohanes raris ngandika ring anake akeh punika: “Tiang nglukat jerone baan yeh, nanging Ida ane lakar rauh, langkungan kawisesan Idane teken tiang. Kadi rasa ngembusin talin sepatun Idane dogenko tiang tusing pantes. Ida lakar nglukat jerone baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa muah baan api.

17Ida suba sedia lakar napinin gandume, gabahne lakar simpen Ida ka klumpune, nanging gumpangne katunjel di apine ane tuara bakal mati-mati.”

18Akeh malih pitutur sane kanggen antuk Dane Yohanes buat nartayang Orti Rahayune ring anake akeh punika.

19Dane Yohanes taler nglemekin Sang Prabu Herodes santukan ida ngambil Herodias, rabin semeton idane, maliha Ida Sang Prabu Herodes ngamargiang makudang-kudang kacorahan sane lianan.

20Kacorahan idane malih maweweh-weweh, malantaran ida ngejuk tur mangkeng Dane Yohanes.

Ida H

21Sasampun anake katah punika sami kalukat, Ida Hyang Yesus taler kalukat. Rikala Ida ngastawa, langite raris mapiakan,

22tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun marupa sakadi pangiber paksi darane nedunin Ida. Samaliha wenten sabda saking suarga sapuniki: “Cening mula Putran Aji ane sayang. Tuah Cening ane ledangin Aji.”

Babad

23Ritatkala Ida Hyang Yesus ngawitin pakaryan Idane, Ida mayusa sawatara tigang dasa taun; manut panyengguh anake, Ida punika okan Dane Yusup, okan Dane Eli,

24okan Dane Matat, okan Dane Lewi, okan Dane Malki, okan Dane Yanai, okan Dane Yusup,

25okan Dane Matica, okan Dane Amos, okan Dane Nahum, okan Dane Hesli, okan Dane Nagai,

26okan Dane Maat, okan Dane Matica, okan Dane Simei, okan Dane Yosek, okan Dane Yoda,

27okan Dane Yohanan, okan Dane Resa, okan Dane Serubabel, okan Dane Sealtiel, okan Dane Neri,

28okan Dane Malki, okan Dane Adi, okan Dane Kosam, okan Dane Elmadam, okan Dane Er,

29okan Dane Yesua, okan Dane Elieser, okan Dane Yorim, okan Dane Matat, okan Dane Lewi,

30okan Dane Simeon, okan Dane Yehuda, okan Dane Yusup, okan Dane Yonam, okan Dane Elyakim,

31okan Dane Melea, okan Dane Mina, okan Dane Matata, okan Dane Natan, okan Dane Daud,

32okan Dane Isai, okan Dane Obed, okan Dane Boas, okan Dane Salmon, okan Dane Nahason,

33okan Dane Aminadab, okan Dane Admin, okan Dane Arni, okan Dane Hesron, okan Dane Peres, okan Dane Yehuda,

34okan Dane Yakub, okan Dane Ishak, okan Dane Abraham, okan Dane Terah, okan Dane Nahor,

35okan Dane Serug, okan Dane Rehu, okan Dane Peleg, okan Dane Eber, okan Dane Salmon,

36okan Dane Kenan, okan Dane Arpaksad, okan Dane Sem, okan Dane Nuh, okan Dane Lameh,

37okan Dane Metusalah, okan Dane Henoh, okan Dane Yared, okan Dane Mahalaleel, okan Dane Kenan,

38okan Dane Enos, okan Dane Set, okan Dane Adam, putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Lukas 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran