Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 22 >> 

Panga

1Ida Hyang Yesus malih mapidarta ring anake akeh punika nganggen pangande, sapuniki:

2“Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika yen upamayang, tan bina sakadi sang prabu, sane madue karya pabuncingan buat putran idane.

3Irika ida ngutus parekan-parekan idane ngaturin sawatek anake sane sampun kaundang, mangda ledang pada ngrauhin. Nanging anake punika tan wenten sane kayun rauh.

4Malih ida ngutus parekan sane tiosan, tur kapiteketin asapuniki: ‘Aturangja teken ida dane ane suba pada undang gelahe, kene: Sami sampun pada cumawis, kebo miwah wewalungan tiosan sampun pada katampah, tur sami sampun cawisang ida. Ne mangkin ragane katurin mangda ledang pada rauh.’

5Nanging anake sane kaundang sami pada tan lingu. Wenten sane ka tegalne, wenten sane ngurusang dagangane.

6Samaliha sane tiosan wenten sane ngejuk tur nigtig tumuli ngamademang parekane punika.

7Duaning punika, sang prabu kalintang duka. Raris ida ngutus wadua balan idane buat mancut urip anake sane mademang parekan-parekan idane miwah ngeseng kotanipune.

8Sasampune punika, ida raris ngandika ring parekan-parekan idane asapuniki: ‘Panamiune makejang suba makebat, nanging paratamiune tusing ada ane teka.

9Ento kranane kemo cai jani ka margane gede muah ka pempatane. Ajak mai sawatek anake ane tepukin cai.’

10Raris parekane pada medal ka margane. Sawatek anake sane panggihinipun, sami kaundang kajak ka puri. Ring pantaranipune, wenten jadma corah, taler wenten jadma becik kantos bek purine.

11Rikala sang prabu ngranjing nyingak paratamiune, wenten cingak ida anak sane mapangangge tan manut sesanan anak kundangan.

12Raris ida ngandika ring ipun sapuniki: ‘Ih jero, apa awanane dadi jerone langgia pesan bani-bani ka puri tuara nganggo panganggo ane manut teken sesanan anak kundangan?’ Anake punika kabibil tan mrasidayang matur.

13Sang Prabu raris ngandika ring parekan idane: ‘Talininja lima-batisne tur entungangja ia pesu sig petenge ane paling petenga, ditu ia bakal ngeling masesambatan kanti giginne kriet-kriet.’”

14Pamuput Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: “Santukan akeh sane kaundang, nanging wantah akidik sane kapilih.”

Indik

15Anake sane saking golongan Parisi sami pada makaon, tumuli mapiguman ngrincikang daya, mangda malantaran antuk pitaken, dane nyidayang ngrereh saud wecanan Ida Hyang Yesus.

16Dane raris ngutus sisian danene sareng ring anak saking golongan Herodese maranin Ida Hyang Yesus, mataken sapuniki: “Guru, titiang sami mariangken, mungguing Guru puniki yuakti maraga polos tur sadu. Madasar antuk darma sadu Guru ngurukang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha Guru tan ajerih ring sapasiraja, santukan Guru tan matuju mua.

17Ne mangkin indayangja ndikayang ring titiang, manut sane munggah ring pakayunan Gurune: Yen manut Cakepan Torat iragane, punapike patut naur pajeg ring Sang Nata Ratu, punapi tan?”

18Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring kacorahan manahnyane, raris Ida ngandika: “Apa awanane jerone nyugjugin Tiang, ih anak ane mapi-mapi.

19Edengangja teken Tiang pipise ane lakar anggo mayah pajege ento!” Raris ipun ngedengang jinah perak abidang.

20Malih ida mataken ring ipun sapuniki: “Ento gambar muah parab enyen ane munggah ditu?”

21Aturipune: “Punika gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu.” Ida raris ngandika ring ipun: “Lamun keto, aturangja teken Ida Sang Nata Ratu apa ane mula dadi druen ida, tur aturangja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apa ane mula dadi druen Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

22Wau miragi pangandikan Idane asapunika, ipun sami pada angob tumuli makaon tan papamit saking ajeng Ida Hyang Yesus.

Indik

23Kala punika wenten anak saking golongan Saduki rauh tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus. (Golongan Sadukine punika maosang, mungguing anake sane sampun padem, tan pacang kauripang malih saking pantaran anake padem.) Dane mataken sapuniki:

24“Guru, manut pangandikan Nabi Musa, yen wenten anak padem, nanging durung maderbe pianak, patut nyaman anake padem punika ngambil baluannyane mangdane numbuhang sentana buat sang padem.

25Sane riin ring pantaran titiange wenten anak manyama sareng pepitu. Sane pinih keliha ngambil anak eluh. Tan sue, raris anake lanang punika padem. Santukan durung wenten sentana, baluannyane kambil antuk adinipune.

26Adinipune taler padem tan pasentana. Adi sane kaping tiga raris ngambil ibalu punika, nanging taler padem tan pasentana. Asapunika sapanglanturipun kantos sane pinih alita.

27Pamuputipun ibalu punika taler padem.

28Ring benjang wekas, yen sampun rauh masannya anake padem pada kauripang, saking pantaran anake pepitu iwau, sirake sane patut dados somah ibalu punika? Santukan makapepitu sampun naenin nganggen ipun somah?”

29Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ambate iwang pangresepan ragane, santukan ragane tan resep ring daging Cakepan Sucine miwah kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa!

30Santukan disampun anake kauripang saking pantaran anake padem, ipun tan bina sakadi paramalaekate ring suargan. Ipun tan malih makurenan wiadin kapakurenang.

31Nanging ngeniang paindikan anak padem jaga kauripang, punapike ragane durung maosin sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sapuniki:

32‘Ulun ene Widi ane kasungsung baan Abraham muah Ishak muah Yakub.’ Punika mapiteges Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga Widin anake sane urip, boya Widin anake sane padem.”

33Wau anake akeh punika miragi indike punika, ipun sami pada angob ring paurukan Idane.

Pitud

34Rikala anake sane saking golongan Parisi pada miragi mungguing anak Sadukine sampun kakaonang sajeroning bebaos antuk Ida Hyang Yesus, raris dane sami pada mapunduh.

35Wenten sinalih tunggal guru agama matur pitaken, buat nyadia ngrereh saud pangandikan Idane, sapuniki atur danene:

36“Guru, pituduhe sane encen sane pinih utamana ring Pidabdab Torate?”

37Pasaur Ida Hyang Yesus, sapuniki: “ ‘Tresna baktija teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan kitane, aji panelah bayu, sabda muah idep kitane.’

38Punika pituduh sane mautama miwah sane pinih buat.

39Pituduhe sane kaping kalih sane pateh kautamanipun, sapuniki: ‘Tresna asihja kita teken sesaman kitane, buka kita tresna teken dewek kitane padidi.’

40Sadaging Cakepan Torat Dane Nabi Musa miwah cakepan paranabine, sami sampun kacakup sajeroning pituduhe makakalih puniki.”

Indik

41Rikala anake sane saking golongan Parisi nuju mapunduh, Ida Hyang Yesus raris mataken ring dane, asapuniki:

42“Yen manut pakayunan ragane, Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, sapasirake sane madue sentanane?” Atur danene sareng sami: “Sang Prabu Sane Kajanjiang punika sentanan Sang Prabu Daud!”

43Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Yen asapunika napi awinanipun Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ngwisikin Ida Sang Prabu Daud, mangda Ida nyambat Panembahan, ring Sang Prabu Sane Kajanjiang punika? Santukan Sang Prabu Daud mabaos sapuniki:

44Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Panembahan titiange: ‘Negakja cening di tengawan Ajine, kanti sawatek musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan Ceninge.’

45Raris, yen Ida Sang Prabu Daud nyambat Sang Prabu Sane Kajanjiang punika ‘Panembahan’, sapunapi antuka dados sentanan Sang Prabu Daud?”

46Tan wenten anak angan adiri sane mrasidayang nyaurin pitaken Idane. Tur ngawitin saking rahina punika tan wenten malih anak sane purun matur pitaken ring Ida Hyang Yesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 22):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran