Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 3 >> 

Pamid

1Daweg punika Dane Yohanes Panglukat mapidarta ring tegal melakang Yudeane, sapuniki:

2“Pada kutangja dosa-dosan ragane! Sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa dienggal lakar ngadegang Pamrentahan Idane!”

3Sujatinipun Dane Yohanes punika, sane katuek antuk pangandikan Nabi Yesaya, rikala dane ngandika asapuniki: “Wenten jadma masuara gelur-gelur ring tegal melakange, cawisangja margine buat Ida Sang Panembahan tur benengangja margin Idane!”

4Busanan Dane Yohanes punika malakar antuk tetununan bulun unta. Pepetet danene antuk blulang, tur sane dados ajeng-ajengan danene, balang miwah madu alas.

5Daweg punika akeh anake saking kota Yerusalem miwah jadmane sawewengkon jagat Yudeane, taler jadmane sane magenah ring kiwa tengen Tukad Yordane sami pada rauh maranin Dane Yohanes.

6Anake punika sami pada ngangken dosannyane tur kalukat antuk Dane Yohanes ring Tukad Yordane.

7Rikala kacingak akeh wenten anak saking golongan Parisi miwah anak Saduki pada rauh tur nunas mangda kalukat, raris dane ngandika ring anake punika sapuniki: “Ih paranyahan lelipi, nyen ane suba ngorahin ragane, mungguing ragane nyidayang ngelidang dewek uli bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa ane bakal rauh ento?

8Buktiangja malu mungguing ragane suba ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosan ragane.

9Eda malu menehang dewek aji pepineh ane kene: Dane Abraham leluur tiange! Tiang nuturin ragane, Ida Sang Hyang Widi Wasa madue kuasa mastu batune ene apanga dadi paraputran Dane Abraham.

10Jani kandike suba sedia di bongkol kayune. Sabatek punyan kayu ane usak buahne, ento pedas kabah tur katunjel.

11Tiang nglukat ragane aji yeh, makatanda ragane suba maseh pepineh tur ngutang dosa-dosan ragane, nanging Ida ane rauh durian teken tiang, kawisesan Idane banget luihan teken tiang. Kadi rasa dadi juru ngembusin sepatun Idane dogen nu masih tiang tusing pantes. Ida lakar nglukat ragane baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa muah api.

12Di tangan Idane suba sedia nyiu. Ida bakal napinin gandum Idane, gabahne bakal simpen Ida di klumpune, nanging gumpangne bakal katunjel di apine ane tuara mati-mati.”

Ida H

13Duk punika Ida Hyang Yesus rauh saking wewengkon Galilea maranin Dane Yohanes ring Tukad Yordane tur ngarsayang mangda kalukat.

14Dane Yohanes ngindayang mapakeling Ida, asapuniki: “Sapatutipun Palungguh Guru sane nglukat titiang, boyaja Guru sane ngrauhin titiang.”

15Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Depang suba malu keto, sawireh mula keto patutne iraga negepin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Irika Dane Yohanes raris sairing.

16Sasampune wusan kalukat, Ida munggah saking toyane. Daweg punika ugi akasane mapiakan, irika Ida nyingak Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun sakadi pangiber paksi darane tumedun tur ngencegin Ida.

17Raris wenten sabda saking akasane sapuniki: “Ene putran Ulun kang kinasih, ane ledangin Ulun.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran