Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mikha 5 >> 

1Ih wong Yerusalem tunggilang kakuatan semetone! Iraga sampun kiter antuk imeseh. Ipun sampun ngebug pamimpin bangsa Israele.

Ida S

2Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Ih Betlehem Eprata, kita kota ane paling cenika dini di Yehuda, nanging uli sig kitane Ulun lakar ngwetuang anak ane lakar dadi pamrentah Israele, ane kawitnyane suba uli purwakala.”

3Punika awinannyane Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nyerahang kaulan Idane ring mesehnyane, kantos rauh panemayanipun anake istri sane pacang ngembasang rare punika, madue putra lanang. Kala punika parasemetonnyane sane tiosan sane kantun ring paselongan pacang malih kapunduhang dados asiki ring kaulan Idane.

4Yening Ida sampun rauh, Ida pacang mrentah kaulan Idane antuk kakuatan paican Ida Sang Panembahan miwah masrana kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga.

5Kaulan Idane pacang tan mari muponin karahayuan, santukan jadmane makajagat pacang ngangkenin kagungan Idane, samaliha Ida jaga rauh makta dame.

Indik

Yening wong Asure rauh ngebug panegaran iragane saha ngrusak benteng iragane, iraga pacang ngutus pamimpin-pamimpin iragane sane pinih siteng buat nglawan ipun.

6Malantaran kawisesan danene, dane jaga ngaonang jagat Asure, tur dane jaga ngluputang iraga saking wong Asure, rikalaning ipun rauh ngebug wewidangan iragane.

7Wong Israele sane kantun urip pacang sakadi damuh sane tumurun saking Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat parabangsane katah miwah sakadi sabeh sane nyriokin entik-entikane. Ipun wantah pacang andel ring Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten tur nenten ngandelang manusa.

8Wong Israele sane kantun ring pantaran bangsa-bangsane sane tiosan, ipun tan bina sakadi singa sane ngrereh teda ring alase wiadin ring tegal pangonane. Ipun ngranjing ring pantaran biri-birine saha nyarap tur mokeng-mokeng biri-birine punika kantos dados makudang-kudang pukang, tur nenten wenten anak sane rauh nulungin.

9Israel pacang ngaonang mesehipune tur pacang nyirnayang ipun makasami.

10Pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Dikalane ento Ulun lakar nyuang jaran-jaran kitane muah ngrusak kreta-kretan kitane.

11Ulun lakar ngrusak kota-kota ane di gumin kitane tur nguug benteng-benteng kitane makejang.

12Ulun lakar nyirnayang sabuk pangiwa ane anggon kita muah balian tenung kitane lakar kaadang Ulun.

13Ulun lakar nyirnayang arca-arcan kitane muah palinggih-palinggih kitane ane suci, tur kita tusing enu buin lakar nyungsung barang-barang pagaen kita padidi.

14Ulun lakar nyirnayang palawatan Dewi Aserane ane di gumin kitane tur nguugang kota-kotan kitane.

15Sajeroning pidukan Ulune ngendih murub Ulun lakar nibakang pangwales marep teken bangsane ane tusing satinut teken Ulun.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mikha 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran