Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 4 >> 

Panga

1Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus malih ngawitin mapaica paurukan ring sisin Danu Galileane. Anake sane mapunduh ngiter Ida punika kalintang akeh, ngantos Ida munggah ka jukunge tur malinggih irika. Jukunge punika ngambang ring toyane, lan anake sane akeh punika ngampiag ring tepin danune.

2Akeh paindikan sane urukang Ida ring anake katah punika. Ida ngurukang nganggen makudang-kudang pangande, sapuniki pangandikan Idane:

3“Padingehangja! Ada anak nyambeh bibit.

4Dugase ia nyambeh bibit di tegalne, ada abagian ane ulung di lubukane, lantas ada kedis teka, laut bibite ento amaha.

5Ada ane ulung di tanahe ane batuan. Bibite enggal mentik sawireh tanahne daken.

6Nanging rikala endag suryane, entikne lantas layu, tur mati sawireh akahne ngampar.

7Ada ane ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Dikalane bibite ento mentik, tunggak-tunggak ketkete ento masih maseenan tur sayan rob naonin, kanti entikan bibite ento puret, mawanan tusing mabuah.

8Nanging ada masih ane ulung di tanahe ane lemek, tur bibite ento lanus entikne laut mabuah, ada ane nikel ping telung dasa, ada ane nikel ping nem dasa, muah ada ane nikel ping satus buahne.”

9Pamuputipun Ida Hyang Yesus ngandika: “Nyenja ngelah kuping, patut ia madingehang.”

Tetuj

10Rikala Ida Hyang Yesus praragayan, makudang-kudang anake sane sampun miragiang paurukan Idane, rauh nangkil ring Ida, sinarengan ring sisiane roras. Dane pada mapinunas ring Ida, mangda Ida ledang ngartiang pangandene punika.

11Pasaur Idane: “Cening kalugra nawang pepingitan unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di gumine. Nanging buat anake ane lenan, saluiring paundukan katuturang aji pangande,

12apanga: Yadiastu ia ngiwasin, ia tusing nepukin. Yadiapin ia ningeh, nanging tusing ngresep, sawireh yen ia nawang unduke ento, ia lakar mabalik astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ia bakal icen Ida pangampura!”

Ida H

13Ida Hyang Yesus raris mataken ring dane: “Apa cening tusing ngresep teken pangandene ento? Yening keto, kenkenang cening lakar ngresepang pangandene ane lenan?

14Anake ane nyambeh bibite ento, nyambeh sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Ada sabda ane tumiba di lubukane, nah ento anake ane madingehang sabdane ento, nanging lantas teka Ratun Setane mancut sabdane ane suba dingeha ento uli di kenehne.

16Anake ane lenan satmaka buka bibite ane ulung di tanahe ane batuan. Mara ia ningeh sabdane ento, laut tampina baan keneh ane liang.

17Nanging sabdane ento tusing teleb di kenehne. Dikalane ada kakewehan wiadin kasangsaran malantaran sabdane ento, ia lantas ngenggalang makeledan.

18Anake ane lenan, satmaka buka bibite ane ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Nah ento anake ane madingehang sabdane ento,

19nanging ia kaliput baan kawiryan idupe muah kasugihan jagate, buina tetagihan indriane ane lenan pada ngalahang sabdane ento, kanti tuara nyidayang mabuah.

20Nanging anake ane lenan, satmaka buka bibite ane ulung di tanahe ane lemek. Ia madingehang tur nampi sabdane ento, lantas mabuah: ada ane tikel ping telung dasa, ada ane tikel ping nem dasa, muah ada ane tikel ping satus.”

Panga

21Ida Hyang Yesus malih nglanturang: “Yen anake ngenyit lampu tusingja lantas tekepina aji kekeb, wiadin celepanga ka beten longane, nanging pejanga di tongos lampune.

22Saluiring paundukan ane mengkeb lakar kaberberang muah sakancan paundukane ane pingit lakar kawerayang.

23Nyenja ane ngelah kuping, patut ia madingehang!”

24Raris Ida malih ngandika: “Telebangja ane dingeh cening. Sikute ane anggon cening nepasin anake lenan, ento masih ane lakar kanggon nepasin cening baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, meh-mehan abotan buin teken ento.

25Anake ane suba ngelah, ia lakar buin kicen, nanging anake ane tuara ngelah, apaja ane enu gelahanga, ento lakar kambil.”

Panga

26Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, satmaka buka anake ane nyambeh bibit di tegalne.

27Dikalaning peteng ia pules, tur disubane lemah ia magae. Dugase ento bibite totonan terus ngecai tur mentik. Nanging anake ento tusing nawang kenken unduk bibite ento mentik.

28Tanahe ngranayang entik-entikane ento tumbuh tur mabuah, pangawitne pesu katikne, suud keto badihane, pamragatne lantas pesu buahne ane jelih-jelih di badihane ento.

29Yen buah gandume ento suba wayah, lantas arita baan anake, wireh suba masan manyi.”

Panga

30Malih Ida ngandika: “Kenkenke undukne dugase Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane? Pangande apa ane lakar anggon ngupamayang buat nerangang unduke ento?

31Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa satmaka buka batun bingine, nah ento bibit ane paling cenika di gumine. Bibite ento tanema baan anake di tanahe.

32Tusing makelo lantas bibite ento mentik tur entikne dadi paling gedena di pantaran soroh punyan kayune. Buina lantas macarang gede-gede, kanti kedis-kedise pada teka tur masebun ditu.”

33Kadi asapunika pangande sane kanggen antuk Ida Hyang Yesus midartayang sabdane ring anake katah punika, sane sida antuk ipun ngresepang.

34Ida tan kayun mapidarta yan tan nganggen pangande, nanging yen Ida wantah kairing antuk parasisian Idane kewanten, Ida ledang nlehtehang saluiring paindikan ring parasisian Idane.

Ida H

35Sasampunipun surup surya ring rahina punika, Ida Hyang Yesus ngandika ring sisian Idane: “Jalanja malayar megat danu, ka sisinne ane dituan.”

36Parasisiane raris nilar anake akeh punika, raris munggah ka jukunge sane kalinggihin antuk Ida Hyang Yesus, tumuli malayar. Jukung-jukunge sane lianan taler malayar nyarengin Ida.

37Raris wenten angin baret pisan, tur ombake ngawitin namplig jukunge, kantos jukunge kalancah antuk toya.

38Duk punika Ida Hyang Yesus nuju sirep ring tebenan jukunge, raris sisian Idane nanginin Ida saha matur: “Guru, nentenke Palungguh Guru lingu, mungguing iraga puniki tambis-tambis sengkala?”

39Ida matangi raris mrentah angine miwah toyan danune punika: “Teduhja.” Irika raris angine endek tur danune teduh pisan.

40Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane: “Ngudiang dadi cening jejeh? Apake cening tonden pracaya teken Guru?”

41Nanging parasisiane sumingkin nyangetang jejeh danene, tur saling takenin: “Nyenke sasajaane Ida ene, kayang angin muah danu nyak nuut pangandikan Idane.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 4):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran